אדר-ראשון תשכ"ה - ר' ישראל יואל סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ד' א' אד"ר:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:35 ובא עם סימפסון. פתחתי לו את הדלת הראשית ואמר לי א דאנק. התפילה התחילה בשעה 9:30, החזן הי' קעלער, ובשעה 10:10 נכנס הרבי לקדיש של שיר של יום, אמר קדיש, ואח"כ שם ידו על הזקן. רביעי קיבל הרבי. מולה פרוס בירך הגומל אבל לא הי' יכול להגיד את המילים, אמר הגומל ולא המשיך, ואז הרבי אמר לחייבים... כן מולה פרוס קיבל הגבהה והרבי הביט עליו. בזמן שהקהל אחז מוסף, הרבי אמר תהלים, התפלה נגמרה בשעה 10:35. למנחה נכנס 3:15 אמר קדיש דרבנן לפני מנחה. בשעה 3:30 נגמר מנחה. הלך הביתה הערב בשעה 4:55 וחזר בשעה 6. נכנס למעריב 6:45 ונגמר מעריב 6:57. חדקוב נכנס להרבי בשעה 11:00 ונשאר עד 11:50, הרבי יצא 11:55 ונסע עם קרינסקי לביתו.

יום ה' ב' אד"ר:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:35 נכנס להתפלה 9:45 ונגמר בשעה 10:35. קיבלתי עלי' כהן. מק"ש עד שמונה עשרה התפלל הרבי עם ניגון אחר, וכל ק"ש אמר בלחש, ביהא שלמא רבא בקדיש שאחרי שיר של יום, התחיל הרבי לפסוע ומיד נעמד. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן קלמנסון. הרבי חיפש אותו לפני שמונה עשרה של בלחש. למנחה נכנס 3:15 ולפני שנכנס, נתן הסידור להחתן זושא זירקינד. לפני שהרבי התחיל אשרי חיכה עד שהחתן זושא יכנס ואח"כ שאל את מאיר הארליג מתי החתונה וענה ביום ראשון, ואמר תחנון. נגמר מנחה 3:30. הלך הערב הביתה בשעה 4:57 וחזר 6:05. נכנס למעריב 6:47 ונגמר 6:58. בשעה 7:45 נכנס הנהלת הישיבה להרבי והיו שם עד 8:10 ר' שמואל לוויטין לא הי' מפני שהוא עוד חולה. בשעה 8:30 התחיל היחידות.

בבוקר קיבל מנחם וואלף תשובה מהרבי בענין המכתב שהכניס אתמול [אודות הארכת זמן הקבוצה להישאר אצל הרבי], התשובה היתה כך "התיעצו עם הישיבה שבה לומדים עתה". וגם הי' כתוב להחזיר המצורף ז"א המכתב של ר' אפרים. בערב כשנכנס ההנהלה של הישיבה אז דיברו בענין זה. ואח"כ הם אמרו שהרבי אמר שצריכים לדבר הכל עם חתמו לא להאריך מההנהלה דכאן ישלח לשם מכתב ולדבר הכל (לא ברור). בשעה 12:45 נכנס ר' שאר ישוב כהן להרבי והי' שם עד 2:15. בשעה 2:45 יצא הרבי ונסע עם קרינסקי ועם חדקוב.

בחוץ עמדתי עם מנחם וואלף וחיכיתי שם לתפוס טקסי בשביל ר' שאר ישוב, והרבי אז נסע הביתה וראה שאר ישוב, נענע עם הראש. שאלתי את שאר ישוב מה שהרבי דיבר אתו, וסיפר שדיברו בענין שלא אוכל בשר, הרבי אמר יש מדריגות לאלו שלא אוכלים, יש אחד שאצלו זה ירידה שאוכל בשר, ואצל אחד שכבר בירר הניצוצים אז אצלו זה דבר שלא צריך, והרבי אמר שלא אוחז מהשיטה שלו, אלא זה משהו אחר מפני שהוא נתגדל כך אצל אביו.

גם דיברו בענין שלא רשם להיכנס מדעים בענין הרבנות שדעת בעלי בתים זה היפך דעת תורה, והרבי גם דיבר את זה ביו"ד שבט, וגם סיפר שביו"ד שבט שאל את הרבי על מכתב שלא ענה לו, ענה שלא רוצה לכתוב לו מפני כיבוד אב מפני שאביו לא אוכל בשר, מפני שהרבי רצה להסביר במכתב איך שצריכים לאכול בשר, אז לא רצה להתיר לו מפני כיבוד אביו. וגם דיבר בענין הרבנות שרצו לקחת אותו . . לרב ראשי אז הרבי לא המליץ טוב, ואמר לו שבשבילו טוב ירושלים והרב ראשי שנמצא כעת הוא גם טוב בשביל זה. וגם הרבי אמר לו שיקח הטייפ של י' שבט מהמרכז, וגם שיקח שני חלק שו"ע של אדה"ז, ובכלל הי' שמח מאוד.

יום ו' ג' אד"ר:

הבקר בא הרבי בשעה 9:33 פתחתי לו את הדלת, ואמר לי א דאנק. נכנס להתפלל בשעה 9:45 ונגמר התפילה 10:35. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן קלמנסון. בשעה 11:45 הלך הרבי למקווה, הלך ברגל, וחזר 12:10. בשעה 3:43 נסע הרבי לביתו וחזר מביתו. בשעה 5:02 נכנס הרבי למנחה נגמר מנחה 5:15, לקבלת שבת ירד 6:05 ונגמר קבלת שבת ומעריב 6:25. החזן הי' ר' זלמן דוכמאן. אמר הרבי גוט שבת לכל אחד בזמן שהלך לחדרו [בלילה שהלך ר' הלל לויזון מבית הכנסת לביתו התנפלו עליו שני שחורים והכו בו מכות חזקות עד שנפל למשכב וקיבל מכה גדולה ברגלו].

יום ש"ק ד' אד"ר:

הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:50, ירד להתפילה 10. הרבי אמר קדיש דרבנן לפני הודו, ואח"ז התחיל להתפלל עם המנין. לפני ברוך שאמר אמר משניות ותהילים. אחרי ברכו הסתכל הרבי בחומש, וגם הסתכל באיזה מאמר. הרבי קיבל מפטיר, אמר חצי קדיש דספר תורה, ואח"ז אמר ההפטורה. במוסף בהוא אלוקינו חכו כמה דקות עד שהרבי עשה עם היד, ואח"ז שרו. התפילה נגמרה 12:10. הרבי ירד להתוועדות 1:30, ושרו.

אח"ז התחיל בשיחה א' שרש"י אומר ויקחו לי תרומה לי לשמי, למה רש"י אומר לי לשמי, לכאורה יש עוד פשטים לי משלי שיהא משלי לי הכסף והזהב, וגם למה אומר רש"י ויקחו לי תרומה ואח"כ מפרש הענין של תרומה, ולמה הי' צריך רש"י להכפיל את המילה תרומה, מפני מה צריך רש"י עוד הפעם להגיד לי? ומזה ראי' שהמילה תרומה שייכת להענין של לשמי. הרבי ביאר הענין כמו גט שצריך להיות לשמה, וגם הסביר הענין של שי תרומות. גם ביאר הענין בעבודה שצריך להיות לשמה שהגבאי צדקה אצלו צריך להיות לישמה, אפילו שהנותן נותן אלו לישמה. אח"כ הי' מאמר מאדמו"ר הצ"צ משנת תר"ה שארך 1:20, וכן אמר שבמשך הזמן יצאו המאמרים לאור. שם במאמר מבאר הענין של תרומה ויקחו לי לשמי.

אחרי מאמר ניגש אביו של פנחס קונין (החתן), ושם שני בקבוקים משקה והרבי מזג לו משני בקבוקים, ר' יונה איידלקופ נתן שני בקבוקים קטנים, והרבי מזג לו משני הבקבוקים. ומאחד מהבקבוקים הגדול של קונין. ר' יונה שם בקבוק בשביל הכפר חב"ד, ובקבוק השני בשביל הכפר חב"ד ב', וביקש מהרבי ברכה להכפר חב"ד ב'. בקבוק הגדול נתן לו הרבי שימסור לשז"ר. ברוך נחשון הושיט ידיו למעלה ואמר לחיים והרבי חייך אליו, אח"כ דיבר הרבי שיחה מהסוף הפרשה בענין הקלעים אשר וכו'. ההתוועדות נגמרה בשעה 4:05, הרבי נכנס למנחה 4:20. הרבי חזר מביתו 5:45, למעריב נכנס 6:05, נגמר מעריב 6:18. הרבי הלך לביתו 7:10, נסע עם קרינסקי.

יום א' ה' אד"ר:

הבקר בא הרבי בשעה 9:34 פתחתי את הדלת הראשית להרבי, והרבי אמר לי א דאנק. נכנס להתפלה 9:46 נגמר התפלה 10:30. אחרי מנחה ניגש קובלסקי להרבי בענין שהי' ביחידות, ששאל אותו הרבי כמה שמות ואז לא זכר וכעת כבר יודע, אז ניגש להרבי להגיד את השמות וכתב על פתקא. וכל הבחורים עמדו והסתכלו, אז הרבי הסתובב והביט הבטה חזקה, וכל הבחורים שעמדו ברחו מפחד. דיברו כחמש דקות. הרבי הלך הערב הביתה בשעה 4:45 וחזר בשעה 6. נכנס למעריב 6:46 ונגמר מעריב 6:57.

יחידות התחילה 8:45 ר' יונה איידלקופ הי' כחצי שעה ביחידות. ר' יונה מספר בזמן שהלך בחזרה לדלת אחרי היחידות שר הושיעה את עמך והרבי חייך הרבה. גם נכנס ליחידות ד"ר באליש מנהל מחלקה הלשון במשרד החינוך, הוא הי' יותר משעה. וגם נכנס מולה פרוס והי' כחצי שעה, ואח"כ בא איש אחד מקליוולאנד ורצה להיכנס לרבי, אבל חדקוב לא נתן לו רשות, אלא לדבר עם הרבי בזמן שיצא, אבל כשנכנס חדקוב בסוף יחידות להרבי ואמר לרבי שאחד רוצה לדבר אתו בחוץ אז הרבי אמר שיכנס, ונכנס ל 20 דקות. והרבי הלך לביתו 2:10.

יום ו' י"ז אד"ר:

הבקר בא הרבי בשעה 9:33 פתחתי לו את הדלת ואמר לי א דאנק. נכנס להתפלל בשעה 9:46. לפני חזרת הש"ץ השתעל הרבי הרבה, ונעמד כמה דקות והשתעל עד שהתחיל חזרת הש"ץ, התפילה נגמרה בשעה 10:28. בשעה 3:50 הביא אלחנן גורמן שלש לקוטי תורה, ומיד הכניס גרונר שני ליקוטי תורה לרבי, הרבי חיכה עד שהביא גורמן, ובשעה 4:10 יצא הרבי עם ליקוטי תורה תחת ידו, ונגש לקרן שניאור הכניס שם כמה מטבעות, וכל הזמן שהכניס הביט בזאל, ואח"כ נסע עם קרינסקי, וחזר מביתו בשעה 5.

יום א' י"ט אד"ר:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:32, נכנס להתפלל בשעה 9:47, נגמר התפילה 10:32. אמרו תחנון. למנחה נכנס 3:17, לפני מנחה נתן הרבי להחתן יצחק אטדעס הסידור, לפני שמונה עשרה הביט הרבי על החתן, ולא אמרו תחנון, נגמר מנחה 3:30. בבקר נתן צדקה לעניים לפני התפילה ואחרי התפילה לא הי' לו כסף קטן, נתן לאחד דולאר והחלפתי עם זה בסך דולר ועשרה סענט. הלך הביתה בערב 5:20 וחזר 5:55. נכנס למעריב 6:45 נגמר מעריב 6:57. היחידות התחילה 8:30 ונגמר 11:45, ובשעה 12:15 נסע הרבי הביתה.

יום ב' כ' אד"ר:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:37 פתחתי לו הדלת ואמר לי א דאנק. נכנס להתפילה 9:48, לפני חזרת הש"ץ הביט על ישראל שם טוב שהיום עושה ברית מילה, ולא אמרו תחנון. כל הכהנים יצאו בקריאה, שלישי קיבל הרבי. הגבהה קיבל אביו של אברהם גערליצקי, נגמר התפילה 10:42. למנחה נתן הרבי הסידור לפרימן מאיר כהן ובירך לו משהו. נכנס למנחה 3:16, לא אמרו תחנון. לפני חזרת הש"ץ הביט על החתן. נגמר מנחה 3:30. אחרי מנחה רקדו ר' חיים טאשקענט ור' בנצי שם טוב ור' מיכאל טיילטבוים (כי שתו טוב בברית). בשעה 5:10 הלך הרבי הביתה וחזר בשעה 6:15. נכנס למעריב 6:48 ונגמר בדיוק 7:00. חדקוב נכנס בשעה 11:05 ויצא 11:40. הרבי נסע הביתה בשעה 11:45.

יום ג' כ"א אד"ר:

בבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33, נכנס להתפלל בשעה 9:49, נגמר התפלה 10:33. הרבי נסע עם הרבנית לביתו בשעה 11:45. למעריב נכנס 6:45 נגמר 6:57. בתפלת השחר בחזרת הש"ץ הרבי התחיל לבכות במילים ולמלשינים, ובכה כל חזרת הש"ץ בלחש.

יום ד' כ"ב אד"ר:

הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:32, נכנס להתפלה בשעה 9:47 ונגמר התפלה 10:32. למנחה נכנס הרבי בשעה 3:17 ורצה לשים כמה מטבעות בקרן שניאור לפני מנחה, באמצע בא עני והרבי נתן לו את הכסף שרצה לשים בקופה, ואח"כ הרבי לא שם. בבקר לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן מאיר כהן. במנחה אמרו תחנון, נגמר מנחה 3:32. הלך הביתה הערב בשעה 5:13 וחזר בשעה 6. נכנס למעריב 6:47 נגמר מעריב 6:48. חדקוב נכנס בשעה 11 ויצא 11:20, והרבי יצא 11:25.

יום ה' כ"ג אד"ר:

בבקר בא הרבי 9:34 נכנס להתפלל 9:46, נגמר התפלה 10:35. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן מאיר כהן. בשעה 3:17 נכנס למנחה ונגמר 3:32. נסע הביתה הערב בשעה 5:10 וחזר 6:10. נכנס למעריב 6:47 ונגמר 6:58. היחידות התחילה 8:20. הלילה היו שני שבע ברכות וכ"א לחוד הי' לו מנין מפני שגם פעם היו שני שבע ברכות, והרבי אמר שיעשו שני מנינים. בשעה 9:30 נכנס ליחידות אחד ציפל הוא ממילאנו הוא נוסע לפעמים גם ברוסיא הוא עשיר ויצא 1:30, הוא גם מביא ספרים ישנים לרבי. ואח"כ נכנס שוחאט מפתח תקוה והי' יותר משעה, ואח"כ נכנס חדקוב והי' משעה 12:45 עד 1:20. הרבי יצא מחדרו 1:25 והביט בזאל ונסע עם קרינסקי.

יום ו' כ"ד אד"ר:

בבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33, פתחתי את הדלת הראשית ואמר לי הרבי א דאנק. לפני שנכנס להתפלל שם בקרן שניאור כמה מטבעות, נכנס להתפלל 9:49 נגמר התפלה 10:32. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן.

יום ד' כ"ט אד"ר:

בשעה 9:32 בא הרבי ל 770 ונכנס להתפלל בשעה... (לא ברור שהבא להלן שייך כאן, ולא נמצא עליו שום תאריך). אתמול במנחה בכה קצת הרבי. יום רביעי בבוקר הרבי בא בשעה 9:28 ונכנס להתפלל בשעה 9:42, לפני הודו אחרי קדיש דרבנן שאל אם ישנו חתן וענו שאין. התפילה נגמרה 10:28. היום לא הי' דואר מפני שהיום חג באמריקה. למנחה נכנס בשעה 3:17 ונגמר בשעה 3:30, בדיוק בשעה 4:50 הלך הרבי הביתה וחזר 5:50, כל פעם כמה דקות לפני שהרבי צריך להיכנס להתפלל אז מכניסים להרבי דברי דואר ומכתבים. בשעה 6:48 יצא הרבי להתפלל מעריב, ונגמר התפלה בשעה 7 בדיוק.

יום ה' אדר"ח אד"ש:

הבקר בא הרבי בשעה 9:34, הרבי נכנס לקדיש שלאחר שיר של יום בשעה 10:10, רביעי קיבל הרבי. במוסף אמר הרבי משניות ותהילים, התפלה נגמרה 10:34. בשעה 3:10 הודיע הרבי שיצא למנחה בשעה 3:30, ובשעה 3:32 נכנס הרבי למנחה, נתן להחתן צבי שופרין את הסידור שלו. מיד כשנכנס אמר קדיש דרבנן שחסר הבקר. בשעה 5:10 הלך הביתה וחזר 6:10, למעריב נכנס 6:45. החזן הי' ר' בנימין לויטין, אחרי קדיש דרבנן של משניות, הביט הרבי על ר' בנימין שיגיד הקדיש דרבנן אבל לא אמר. נגמר מעריב 6:58.

היחידות התחילה בשעה 8:13. בשעה 11:10 נכנס אחד ממזרחי והי' שם עד שעה 12:50. הוא סיפר שהרבי אמר לו שרוצה שיהי' חזית דתית מאוחדת, ובכלל דיברו דברים שלא רצה לספר. אח"כ נכנס יוסף אלחרר והי' שם 12 דקות. בשעה 1:10 נכנס חדקוב עד 1:30, ויצא ונכנס עוה"פ ודיבר עם הרבי על יד הדלת, ובשעה 1:33 יצא הרבי ונסע עם קרינסקי. בזמן שיצא הביט בזאל. הלילה עשו שולחנות יפות על הבימה של הרבי. הערב יצא הלקוטי תורה למכירה (4$ לבחורים) ואומרים שהרבי אמר לחדקוב, שרק עד פסח יהי' המחיר בזול.