אדר-ראשון תשכ"ז - ר' אברהם גערליצקי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדיה:אדר-ראשון תשכ"ז - ר' אברהם גערליצקי.pdf

בס"ד אור ליום ג' ב' לחודש אדר שני תשכ"ז.

חצרות כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א.

כבוד ידידי הנעלה והמצויין

שלום וברכה!

תקותי אשר אתך הכל בסדר, ב"ה כאן הכל הוא כרגיל, הנני שולח כאן, שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א, מה שדיבר לתלמידים השלוחים בשבוע העברה, וגם שיחת שבת קודש, ואלא בהיות שלא כתבתי כבר משך זמן, אכתוב מהחדשות הנעשים פה, מהתחלת שבוע העברה בעיקר, ואמנם תקותי שתענה לי ג"כ וכו'.

אף שמסתמא שמעת כבר כמה וכמה דברים וכו' מ"מ אכתוב עד כמה שידי מגעת, בשבוע העברה ביום ב' נסעו התלמידים למעלבורן אסטראליא, ליייסד שם הישיבה, הם נסעו בערך בשעה החמישית, כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל אז מנחה בשעה 3:15 כי היו צריכים לנסוע מיד אח"כ, בלילה שלפני זה נכנסו ליחידות והיו בערך 20 מינוט או יותר קצת, השיחה כנ"ל הנני שולח כאן, ואלא מובן הדבר בהיות שכ"ק אדמו"ר שליט"א ציוה שלא לפרסם זה, הנה מובן שאין צריכים להראות את זה וכו' ועאכו"כ לעס דבר שיה בו פירסום וכו'. כשנסעו יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ללוותם כדרכו הק', נעמד שם עד שנסע הבאסס (מראות עיניו הק') לאחר היחידות התקיימה צאתכם לשלום, ראשית דיבר הרב חודקוב שי' וביאר בעיקר את גודל הזכות שיש להם, וביחד עם זה גם גודל האחריות שבזה, אשר כל תנועה ותנועה שבהם נוגע שם, ואח"כ הי' התוועדות, בעיקר התוועד הרה"ח ר' מענדל שי' מרוזוב, הרב סימפסאן נסע ג"כ ביום ב', אצוא נטפע לפניהם בד' שעות, ופגשו אותו בהאנילולי, גם ר' מענדל שי' פעלדמאן הי' שם (נסעו עבור החתונה של פנחס שי' פלדמן) המאמר שמסר להם כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין הספיחים הי' ה"פרובס" כי לא נדפס עדיין.

התלמידים יחיו שנסעו הם: א) יוסף מינקאוויטש ב) ארי' ליב קאפלאן ג) אברהם אלטיין ד) הירשל ליפסקאר ה) שלמה מאיעווסקי ו) הירשל מרוזוב. (חייקין וקראסניאנסקי לא נסעו מחמת איזה סיבות).

ביום ד' כבר צלצל הרב גוטניק שי' ומסר שהרבה אנשים הי' בשדה התעופה, און עס איז געווען זייער רייך, אמרו לחיים שם מיד, ואח"כ הלכו לביתו של הרב גוטניק והתוועד שם הרב מענדל שי' פוטערפאס (שהוא נמצא עכשיו שם על כמה שבועות). כפי שתראה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בש"ק זייער שטארק וועגן זיי בסוף שיחה ב' ופניו היו ממש אדומות, וגם התאפק א"ע מלבכות, מה שכאן אין עושים כלום, בשעת שאמר משיח וועט קומען וועט ער מאנען שרייב אן אויף א פאפירל וויפל חסידים האסטו געמאכט. הנה כשאמר שרייב אן כו' השים את אצבע הק' שלו על השולחן, כמו לייג אוועק אויפן טיש... וואס דו האסט געטאן אומרים שבבוקר כשבא כ"ק אד"ש לתהילים, כשנכנס לביהמ"ד הביט על העולם. הי' הרבה כו' וע"ז דיבר אח"כ בההתוועדות בנוגע לתהילים...

כ"ק אדמו"ר שליט"א בא בש"ק בוקר בשעה 7:15, וכשנכנס ל770 ראה את שלום ישראל שי' חודקוב, וניגש אליו, ואמר לו כמה דיבורים ואמר לו ג"כ איזה רש"י ילמוד (ויקטר עליו קטורת) וציוה כ"ק אד"ש שיודיע את זה לא' ששמו וואלמאן, (כנראה כבר כתבתי לך, שהוא כתב לכ"ק אד"ש בע"ש משפטים??? שיודיע לו מקודם באיזה רש"י יאמר, בכדי שיוכלו לעיין, וענה לו כ"ק אד"ש בזה"ל: בדרך כלל נחלט הנ"ל לפני ההתוועדות נחתך.... קרוב לומד על הפסוק אם לשלום ישראל ללכת להודיעו. והלך שי"ח לביתו.

אני עם לייבעל שי' שפירא דיברנו עם יאסל שי' מינקאוויטש במוצש"ק (בטעלעפאן) באסטראליט, הרבה חברה השתתפו בזה, ודברנו ומסרנו לו השיחה שכ"ק אד"ש דיבר עמהם, ואמר שהכל בהצלחה אצלם, ואלא לא הי' זמן לדבר בארוכה.

ביום ה' בשבוע העברה בא לכאן ר' ברוך שמעון שי' שניאורסון ואמר שיעור, ער איז זייער א ביטול'דיקער איד.

יצא לאור המאמר "וקיבל היהודים" ושמעתי שכ"ק אד"ש שלח מאה מאמרים באסטראליא על החתונה.

יצא לאור ספר אודות אדמו"ר הצ"צ מדא"ח גליצענשטיין, למלאות שנת המאה, ובקרוב יצא לאור על אדה"ז ואדהמ"צ, כאן.

השיחה דש"פ כי תשא לא יצא לאור עדיין. כי ר' יואל שי' עשה זה, ומקוים שיצא לאור בקרוב. לע"ע יצא לאור שיחת ש"פ תצוה.

בטח שמעת אשר הת' בערל שי' ליפסקאר נתארס למזל טוב, אתמול היתה הווארט שלו, והחברה כו'..... המחותן שלו שהוא מאיעווסקי...

לאחר השיחה שציבר כ"ק אד"ש אודות אוסטרייליע בש"ק, ניגנו ופרצת, וכ"ק אד"ש הי' בשמחה מאד... כ"ק אד"ש הלך על הציון ביום ה' בשבוע העברה, וחזר לאחר השקיעה.... בבוקר אז, הלך להקארעסטירער מקוה, יצא מכתב מכ"ק אד"ש כללי-פרטי, על שושן פורים ועדיין לא ראיתי את זה, וגם יצא מכתב מז' אדר, כללי-פרטי כמו"כ שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א אתמול מכתב למאנטרעאל, בקשר להדינער שיהי' שם, התוכן הוא: כי הוא בדוגמת פורים, שהי' לך כנוס את כל היהודים, והעיקר מה שפעל ממ הוא מה שלמד עם הילדים וכו', ובאר איך החינוך של הילד נוגע ביותר וכו' וכו'.

בטח שמעת אשר בנוארק חושבים לעשות הישיבה עבור הקייץ, בנאות דשא כו' ויש להם איזה בנין כבר, אלא שאינו ברור עדיין מה יהי', כי הישיבה רוצה הרבה מעות וכו' מהתלמידים.. ההנהלה כתבו לכ"ק אד"ש בזה, והשיב להם כ"ק אד"ש שידברו עם התלמידים. ואין ברור עוד מה יהי' לפועל.

מדברים במאנטרעאל אשר שז"ר יהי' שם כמה חדשים, עבור העקספא (וואורלדס פער) ויהי' ג"כ על הדינער של הבית רבקה ואין ברור עדיין.

היום נסע הרב שמעון שי' לזרוב לדעטרויט להיות שם מנהל של מחנה גן ישראל.

אתמול לילה ביחידות נכנס ה"טשיף ראַביאַיי" של ענגלאנד (שיסע שם בקרוב) והי' על כמה שעות, הוא אמר לכ"ק אד"ש אז ער וועט ארויסהעלפען ליובאוויטשע מוסדות, ואמר לו כ"ק אד"ש אז ליובאוויטשע מוסדות וועלען איהם ארויסהעלפן.... גם נכנס בחור אחד ליחידות, ושאל לכ"ק אד"ש אודות איזה ישיבה ילמוד בשנה הבע"ל והשיב לו כ"ק אד"ש וואס דארף מען טראכטען ביז דעמאלט אז עס דאך זיין אז משיח וועט קומען... לאחרונה נתעורר כאן לסגור את הדלת של 770, מחמת כמה סיבות... בהיחידות דאתמול הי' הפסק באמצע, כי כ"ק אד"ש דיבר על הטעלעפאן...

כנראה לי שאין עוד חדש, וע"כ אסיים עכשיו ומחכה אני על מכתבך.

זכור לענות על האדרעס של האפארטמענט....

ידידך הדו"ש ומברכך אברהם יצחק ברוך