אדר-שני תשי"א - ועד תלמידי התמימים העולמי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פורים תשי"א

התבטאויות מופלאות אודות הנשיאות

התוועדות פורים תשי"א היתה מעמד מיוחד במאד. במהלך ההתוועדות דיבר הרבי אודות ענינים מופלאים ביותר, כשביניהם היו ביטויים נדירים אודות הנשיאות ואודות עצמו וכו'. דברים שהשאירו רושם חזק על כל הנוכחים. אגב - דורשי רשומות מציינים שהיתה זו ההתוועדות הראשונה שהתוועד הרבי כשהוא יושב על בימה מוגבהת ומדבר באמצעות רמקול..

בהתוועדות אמר הרבי מאמר ד״ה וקיבל היהודים. הרבי התחיל (בניגון של מאמר) "וקבל היהודים את אשר החלו..." והפסיק קצת בבכי, ואח"כ התחיל להגיד עוה"פ, "וקבל היהודים את אשר החלו לעשות, ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר...".

ההתוועדות נמשכה כשבע וחצי שעות, מהשעה 9:00 בלילה עד 4:30 לפנות בוקר (לערך). כ״ק אדמו״ר הי' בהתגלות גדולה, ואמר הרבה "לחיים" בעצמו, כשגם לנאספים הורה לומר הרבה פעמים לחיים. כשחילקו כוסיות משקה בין המסובים, לאמירת לחיים, צוה הרבי שיביאו כוסות גדולות יותר, ואמר (בחיוך):

בנוגע לנתינת צדקה מצינו שיש מעלה כשנותנים אותו סכום פעמים רבות, קימעא קימעא ("ביסלאך ווייז"), אבל בנוגע למשקה אין צורך ליתן קימעא קימעא!

כנזכר, היו במשך ההתוועדות התבטאויות נפלאות אודות ענין הנשיאות וכו', וכדלהלן: הרבי סיפר שאדמו״ר מוהריי"ץ ביקש פעם מאביו כ״ק אדנ״ע שיאמר לפניו דא״ח - זה הי' בשמחת תורה האחרון בשנת תר״פ - ענה לו הרבי נ״ע שהוא מסכים בתנאי שיקח קודם משקה, ויצא הרבי ריי"ץ ולקח כוס "אריק״ מלא, שהוא משקה חריף מאוד ( 96% ), ובכדי שזה לא יבלבל אותו לשמיעת המאמר חסידות הקיא את כל המשקה ונכנס לאביו ואמר שקיים את הציווי, ואמר לפניו אביו מאמר דא״ח, ואח״כ אמר לו שהוא רוצה ״אז ער זאל זיין אנאנדערער״.

הרבי המשיך ואמר: ״איך ווייס ניט וואס מ׳האט אייך פארבונדן צו מיר און מיר צו אייך, און פארוואס מ׳מאטערט אייך און מיר, נאר אזוי ווי עס איז געווען אין די פריערדיקע דורות איז גיט מען איצטער אויך כוחות, וויל איך אייך זאגן א פאר ווערטער, די ווערטער וועלן ניט קאליע מאכן - א מקצת וועט עס בריינגען. עס איז פאראן אזוינע בחורים וואס גייען מיט אמונה פשוטה. וויל איך אייך זאגן א פאר ווערטער און איר זאלט ווערן אנדערע,

אנדערע אין לימוד התורה און אין קיום המצוות" (וכנראה שלא סיים כ״ק אדמו״ר שליט״א מה שרצה לומר).

בין הדברים כשדיבר אודות כ״ק אדמו״ר הריי"ץ, סיפר, שפעם דיבר כ״ק אדמו״ר נבג״מ אודות אביו כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע, ואמר שהוא אינו אומר ״נשמתו עדן״ אלא ״נשמתו בי״ מפני שמדוע צריך לומר ״נשמתו עדן״ כשהרבה יותר קל לומר ״נשמתו בי".

הרבי סיים: ״אזוי אויך וועגן רבי׳ן זאג איך ניט קיין "נשמתו עדן" נאר "נשמתו בי"!

בעת שניגנו אמר הרבי לר' אלי׳ סימפסאן מזקני החסידים: ״בשעת בנין בית שני היו הזקנים שזכרו את הבית ראשון - בוכים. איר, וואס איר זיינט געווען ביים רבי׳ן נ״ע און ביים רבי׳ן איז א גבורה פון אייך וואס איר האט ניט געוויינט. מילא ביים רבי׳ן וואס איז געווען בנו יחידו און ממלא מקומו, אבער וואס בין איך און ווער בין איך״...

הרבי סימן בידו הק׳ שינגנו ולא יכלו לשמוע ברור את המשך הדברים ורק שמעו שהתבטא: ״מקושר צו מיר - מקושר צום רבי׳ן, איך בין א ממלא מקום נאר אין איין פרט״. גם התבטא: ״איר האט אמונה אין דעם אויבערשטן - איך בין נאר א צינור״.

אח״כ אמר: ״מ׳דארף ארויסקריכן פון זיך, הגם איך בין נאך ניט ארויס פון זיך מ״מ דארף מען זיך ניט לערנען״.

ר' אלי׳ סימפסאן ניגש לרבי ואמר: ״חסידים ווילן דאס ניט הערן״, וכן עוד כמה מזקני החסידים ניגשו ג"כ וביקשו מהרבי להפסיק מלדבר בזה, ולא׳ מהם ענה: ״איך זאג זיך ניט אפ״...

הרב מרדכי מענטליק (שעמד ליד הרבי) אמר לרבי: ״ס׳איז איין המשך פון דעם אלטען רבי׳ן ביז איצטער די זעלבע זאך״ וסיים שהוא רוצה לקבל משקה ״פון דעם אלטען רבי׳ן״, הרבי חייך ונתן לו משקה...

[ברשימה אחרת מסופר שכמה מהדיבורים הנ״ל אודות עצמו וכו׳ דיבר בעינים עצומות, ולאחרי כמה דיבורים ניסו זקני החסידים להתחיל לנגן כדי שיפסיק מלדבר אודות זה, אך הרבי סימן שלא ינגנו והמשיך לדבר ולפתע התחיל לבכות מעט והשעין את ראשו הק׳ על זרועותיו הק׳, והפסיק ואמר: ״נאר - מסתמא איר האט ניט קיין אנדער ברירה, און איך האב ניט קיין אנדער ברירה" ואז הכריז הרב מענטליק ״ס׳איז בפירוש ניט אזוי, איר זייט אונזער רבי, דער זעלבער פון אלט׳ן רבי׳ן ביז יעצט - איין שלשלת״ וכו׳ כנ״ל.]

בהמשך הדברים אמר: ״איך וויל אייך ווינטשן און זיך ווינטשן, איך האב אמאל געהערט פון רבי׳ן אין דעם ענין פון קריאת פדיונות אז פאר זיך גיט מען אויך, קען מען געבן פאר זיך צו זיך, און בפרט אויפ'ן ציון הקדוש פון כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו (מילים אלו אמר בפירוט ולא בראשי-תיבות, והמחזה בעת מעשה הי׳ מאויים מאוד), וויל איך אייך און זיך ווינטשן אז דאס וואס דער רבי האט אמאל געזאגט אז דער פורים זאל זיין דער לעצטער אין גלות - זאל דאס מקויים ווערן היינטיקן פורים״.

במהלך ההתוועדות נתן הרבי לכמה מהחסידים משקה בידו הק׳ מכוסו, ומיד קמו כל המסובים והתחילו לבקש מכ״ק אדמו״ר לתת להם משקה מכוסו, כ״ק אדמו״ר חילק משקה לכל הקהל ובעת החלוקה עמד על כסאו הק׳ ולכמה דיבר בעת החלוקה ענינים פרטיים. וכשנגמר המשקה שהי׳ בביהמ״ד והיו עדיין כמה שלא קיבלו, ציוה כ״ק אדמו"ר שיביאו מים וחילק מים מכוסו לאמירת לחיים.

כ״ק אדמו״ר סיים את ההתוועדות באמרו: ״און דער רבי שליט״א (כ״ק אדמו״ר נבג״מ) זאל אונז פירן אנטקעגן משיח'ן״!

ר' ישראל דזייקאבסאן שעמד ע״י כ״ק אדמו"ר הצביע על כ״ק אדמו״ר ואמר ״דער רבי שליט״א״!...