אדר-שני תשי"א - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום ד’ שמיני ה’תשי”א ברוקלין

אחדשה”ט’ הנה כמובן אכתוב קצת מהתוועדות דפורים, היינו ליל ה’ אור ליום ועש”ק’ בתחילה היו כשעה לערך בחדרו של כ”ק אדמו”ר זיע”א, מקום בו היו מתוועדים כל יומא דפגרא, שם היו כ”ק אדמו”ר שליט”א הרש”ג שליט”א וכן אנ”ש, ניגנו כמה ניגונים, וגם את ניגון אדה”ז הידוע, כ”ק שליט”א לא דיבר מאומה – אף פעם לא מדבר בחדרו של כ”ק אדמו”ר – ולאחר שניגנו הניגונים היתה התוועדות בביהכנ”ס’

כ”ק שליט”א נכנס לאולם ביהכנ”ס בשעה 9:00 וישב עד שעה 4:20, היינו שישב 7 שעות ו – 20 דקות, והיו גילויים במאוד, תיכף כשנכנס כ”ק שליט”א וישב על מקומו ציוה לנגן, וניגנו – המנגן הראשי הוא שמואל זלמנוב – את הניגון שעליו מספרים שכ”ק אדמו”ר נ”ע התלמד אותו על חתונה, ושהניגון הלזה ניגן כ”ק אדמו”ר זיע”א בעת התפילה במוסקווה, וגם כ”ק שליט”א ניגן חרישית, ובכה מאוד’

אח”כ דיבר בענין ובכן כו’ אשר לא כדת, ואמר שאחשוורוש זה הקב”ה כו’ ונמצא בחצר בית המלך הפנימית, ואף שלהיכנס לשם הוא לא כדת, מ”מ דאַרף מען זיך שפאַרן, ניט ווייסענדיק צי מ’וועט אריין לאָזן צי ניט, ודוקא יעמולט לאָזט מען אריין ונותנים את שרביט הזהב, ובדברו זאת בכה מאוד, ער האָט זיך פשוט גיגאָסן’ (בכלל’ איני מבין מה כוון בענין זה, וואוהין לאָזט מען ניט אריין און מ’דאַרף זיך שפאָרן אהין, אבל כך אמר ובכה מאוד)’

תיכף אחרי גמרו ענין זה (זה הי’ בערך כחמישים דקות) – התחיל לומר דא”ח ד”ה וקיבל היהודים, ואחרי המאמר דיבר שוב בענין אשר לא כדת, ובענין לא ידעי, ותבע ארויס קריכן פון זיך, בכאו”א לפי מצבו – זה הי’ תוכן ההתוועדות ארויס קריכן פון זיך, וזהו ענין עד דלא ידעי – ואמר בשם אדמו”ר זיע”א בשם רבינו הזקן אשר ע”י הלא ידעי דפורים – הנה אז גם בכל השנה גם הידעי הוא באופן אחר, ואמר אז ווען מ’גייט ארויס פון זיך, טראַכט מען ניט וועגן אייגענעם נה”ב מיט נפה”א, אשר במילא קען מען יעמולט אריין שלעפן אויך דעם ארור המן אין דער ארבעט, שאין אז הגבלות, משא”כ ווען מ’איז אין זיך’

אח”כ אמר שעל צדקה נאמר שלא לתת הרבה בפעם אחת, משא”כ על משקה’ וציוה להביא כוס גדול ושתה בו, ולקח הרבה משקה, וגם להנאספים ציוה לקחת הרבה משקה, ואמר אז מ’דאַרף ארויס גיין פון זיך ושזהו”ע עד דלא ידעי, ופתאום זה כבר הי’ אחרי חצות הלילה, מזג בעצמו בידיו הק’ משקה ונתן לכולם, והיו הרבה שנתן להם איזה ברכה בהמצטרך להם, אשר בהם יש כמה עניני מופתים’

אח”כ הנה לאלה שלא היו בפה נתן למישהו אחר בעדם’ הרב אשכנזי כבר הלך הוא הי’ לא מכבר חולה, וחיפש מישהו מקרוביו, וניגש דובער גורארי’ – בנו של ר’ משה גורארי’ – ונתן לו כ”ק שליט”א משקה, אח”כ חיפש אחרי קרוביו של הרב קרסיק שגם הוא לא הי’ אז, וניגש שוב דובער הנ”ל, ואמר אחד אחר עס איז דאָך פאַראַנען אַ עלטערער ברודער, ואמר כ”ק שליט”א ער איז מסתמא פארנומען אין פאַריכטן דעם טאַיי (טאַיי זהו שניפס, כלומר דג מלוח), ואח”כ ציוה כ”ק שליט”א לנתן אויסטאן דעם שניפס (היינו באותו לילה)’

הי’ שם אחד שאינו מבין אידיש, ונתן לו כ”ק שליט”א משקה, ודיבר עמו על אנגלית, דיבר עמו אודות חיזוק בשמירת התומ”צ, וכן אודות לפעול על זולתו, ושאל ההוא מכיון שהוא בעצמו אינו כמו שצריך להיות, איך יפעול על הזולת, ובתחילה יהי’ הוא בעצמו כו’ ואח”כ יפעול על הזולת, ואמר לו כ”ק שליט”א בלשון אנגלית, משיח קען ניט וואַרטן, ובמילא צריך לעשות הכל’

נזכרתי עוד ענין, כ”ק שליט”א ציוה לנגן אַ פריילעכער ניגון, וכ”ק שליט”א רמז כל הזמן באצבעו הק’ שינגנו פריילעכער’ כן אמר כ”ק שליט”א: עס איז געווען תרפ”ז? איז יעמולט האָט זיך יעקב זוראוויטשער אוועקגעזעצט זיך אויף דעם פאַל און האָט געזונגען קול ביער, אפשר וועט מען איצטער אויך זינגען דעם ניגון, וניגנו הניגון קול ביער, מה התכוון בזה, ואיזה שייכות יש שמכיון שאז שרו, אבל כה אמר’

כ”ק שליט”א דיבר הרבה אודות עצמו, און האָט זיך זייער געווארפן, באמצע אמר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והי’ העולם שאיני כדאי והגון לכך, ועוד לשונות כאלו, גם דיבר הרבה לסימפסאן’ ציוה לנגן שלא ישמעו, ודיבר לסימפסאן בעת הניגון, אך קצת שמעתי כמה תיבות’ מקושר צו מיר? מקושר צום רבי’ן, איך בין אַ ממלא מקום נאָר אין איין פרט, אח”כ אמר ברבים מ’דאַרף ארויס קריכן פון זיך, הגם איך בין נאָך ניט ארויס פון זיך, מ”מ דאַרף מען ניט זיך לערנען, ואמר לו סימפסאן, חסידים ווילן דאָס ניט הערן, והפסיק ובאמצע אמר, די בחורים זאָלן גייען ווי זיי גייען, באַ זיי איז מיט אמונה פשוטה’

גם כשדיבר אודות עצמו אמר באמצע, מ’קען געבן אַ פדיון פאַר זיך אליין צו זיך אליין, ובפרט על הציון פון כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו, כה אמר בלי ר”ת, והי’ מבהיל מאוד באמרו אדוננו מורנו ורבינו’ בכלל הי’ עפעס מאָדנע רייד הן ברבים והן לפרטיים, ובאמצע כשאנ”ש התחילו לדבר אתו כו’ אמר איך זאָג זיך ניט אָפ’

אחד אמר לו אז ס’איז איין המשך פון אלט’ן רבי’ן ביז איצטער, די זעלבע זאַך וסיים שרוצה משקה פון אלט’ן רבי’ן, ושחק ומזג לו משקה, א”א לתאר מה שהי’ בלילה הזה, אך עכ”פ לא תספרו מזה מאומה, כי אצל אחרים אפשר להיות מזה חלישות כו’ וד”ל, אף שהאמת אינו כן’

ב”ה’ יום ג’ כ”ו אד”ש ה’תשי”א

בדבר המכתב מהרבנית שליט”א בדבר המנגדות, הנה איני יודע מאומה, ורק אחרי קבלת מכתבכם התחלתי נאָך צו פרעגען זיך ושמעתי את זה מה שאתם כותבים ולא יותר, כי בכלל ישנם פה אסיפות תכופות והכל מתנהל בחשאי ובסודיות, אשר כה צריך להיות’

זולתי שאני יודע דבר אחד והוא, שהרבנית שליט”א היתה תמיד מספרת בשבח כ”ק אדמו”ר שליט”א, ואמרה בשם אדמו”ר זיע”א שאמר עליו (היינו על כ”ק שליט”א): אַז ער וואָלט געווען אין די צייטן פון אלטן רבי’ן, וואָלט מען זיך מיט אים אויך גערעכנט, וגם בתחילת הזמן שהתחילו אנ”ש לדבר עם הרבנית שליט”א שתפעול עליו בענין קבלת נשיאות כו’, אמרה, ער האָט אַ גאונישע קאָפ, ער וועט שוין אליין דורכפירן,

לא שלחתי השיחה כי לא גמרתי להעתיק, וכשאגמור אשלח, אמנם אבקשכם שלא לתת לשום אחד להעתיק, כי ישנם שם שיבושים, ודברים בלתי אמיתיים’ ואפשר להיות מזה פעם ניע פרייאטניס’ כי אני יודע שפעם כתב א’ מכתב לפאריז ממה שדיבר כ”ק אד”ש בחה”ש, וכתב לא נכון ובפאריז נעשה שערורי’, וא’ כתב מכתב לכ”ק שליט”א עם קושיות וטענות’ אני יודע הסיפור כי כ”ק שליט”א בעצמו סיפר לי זה, וביקש ממני ההנחה דחה”ש, כדי שיוכל להגיה, ויהי’ דבר נכון’