אדר תש"כ - ועד תלמידי התמימים העולמי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פורים תש"כ

יחס מיוחד לשז"ר בהתוועדות

הפארברענגען של פורים תש"כ הי' פארבריינגען באוירה יותר רצינית. אולי מפני שבתקופה ההיא היתה במרוקו רעידת אדמה מאד חזקה בעיר אגאדיר, בה נספו אלפים, וביניהם גם יהודים רבים ר"ל. גם באמצע המאמר היו בכיות נוראות. אחרי המאמר אמר הרבי שאף אלו שלפני המאמר טוענים שאינם רוצים לומר לחיים היות והם צריכים 'להחזיק ראש' וכו', הרי שכעת, לאחרי אמירת המאמר הלכה לה גם אמתלא זו, ובמילא שכולם יאמרו לחיים.

באותה תקופה שהה מר שז"ר מאה"ק בניו יארק, ועשה השתדלות רבה שיוכל להשתתף בהתוועדות של הרבי בפורים. הרב גרונר מספר שדומה הי' שהשתתפותו של שז"ר בהתוועדות, שישב לא רחוק ממקומו של הרבי, שמחה מאד את הרבי וגם גרמה שהרבי דיבר דברים מסויימים שיועדו בעיקר לאוזניו של שז"ר. כך לדוגמא דיבר הרבי בחריפות רבה ובכאב על משמעות "אתה בחרתנו מכל העמים", וניכר הי' שזו תגובה לדברים שנשמעו מפי חברי הממשלה בארץ ישראל באותה תקופה. הרבי גם דיבר במפורש, אמנם מבלי לנקוב בשמו, על שייכותו של האורח להדפסת כתבי אדמו"ר הזקן, בהתייחסו אליו כ'איש זכאי' שהשתדל כ"כ לההדפסה. הרבי המשיך לדבר באריכות ע"ד המאמרים עצמם, וכן ע"ד אופן כתיבת ה'הנחות' של ר' פנחס רייזעס וכו'. [מעניין לציין, שכעבור שלש שנים, בפורים תשכ"ג, נכח שז"ר עוה"פ בפארברענגען (וראה להלן), וגם אז הזכיר הרבי נושא זה של מאמרי אדה"ז וההנחות של ר"פ וכו'].

ענין נוסף שהי' קשור עם שז"ר הוא הנושא עליו דיבר הרבי לאורכם של שתי שיחות: הקמת כפר חב"ד. כידוע שמר שז"ר הי' מאד מעורב בפרשה זו.

באמצא ההתוועדות פנה הרבי למר שז"ר ואמר: אם יבקשוך להיות 'פרזידנט', דעתי שלא תקבל את ההצעה. [אלא שבתשכ"ג הזכיר הרבי את הדבר ג"כ, והפעם הורה לו הרבי שיסכים להצעה].

קרוב לסוף ההתוועדות, כאשר ניגנו ה'ד' בבות' של אדה"ז, ניכרה על שז"ר התעוררות מיוחדת. הוא שמט את מקל ההליכה שהחזיק בידו, התיישר, היטיב את כיפתור מעילו, עצם עיניו והתחיל מתנועע בדביקות. קרוב לשמונה שעות ארכה ההתוועדות, ומר שז"ר השתתף בה, מתחילתה ועד סופה!