אדר תש"מ - ר' צבי הירש ראסקין

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 22:04, 11 במרץ 2012 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום חמישי ח"י אדר שלשים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש תש"מ

שבת פ' תצוה הגיע כ"ק אד"ש בבוקר בשעה 9:15 ונודע שתהי' התוועדות בשעה 1:30, הרבי שליט"א דיבר בנוגע פ' זכור, "ענין השש זכירות וכו'" בנוגע פ' תצוה בנוגע הפלא שלא הוזכר שמו של משה רבינו בפ' זו וכו', עם התירוץ, ודיבר בזה בארוכה. וכן ההוראה שלוקחים בנוגע שיש לקבוע עתים לתורה (זה ג"כ הרבי הזכיר בהתוועדות דשבת הקודמת תרומה, ודיבר הרבה ואמר "מ'דארף פשוט זיצן און לערנען און קובע זיין עתים לתורה וכו' כו'"), וכן כ"ק אד"ש דיבר בנוגע הדין במחלוקת הפוסקים שכיוון שהשנה הוקדם תענית אסתר, אז אם אחד נעשה בר מצוה בי"ב או י"ג האם הוא צריך לצום וכו' (וזה הי' ממש השגח"פ שאחד מחברי כיתתנו שהב"מ ז"א שנולד ליל פורים. פורים – וכו' כו' דרך אגב הוא שמו י"י לברטוב בן אחי חמיו של ר' אלי' שי' מטוסוב וכו') ואח"כ הי' מאמר כעין שיחה ד"ה (מה שאני זוכר תחלת דבריו הקדושים דכ"ק אד"ש) "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, איז ידוע דער דיוק בזה וכו'" ודיבר בזה בנוגע עמלק ענין מליקה, וביאר זאת בחסידות וכו', אח"כ הי' רש"י שיחה, אח"כ דיבר בנוגע פורים. צוה לנגן "שושנת יעקב" (לא של חריטונוב אלא האחר שמנגן אבא שי' וכו' וכלם מנגנים זאת):

בלילה "פורים" ממש, כיון שלי פעם הראשונה פורים עם כ"ק אד"ש "קריאת המגילה" עמדתי לא רחוק מכ"ק אד"ש ע"י הבחורים שעומדים בתפלה, ראיתי מגילת כ"ק שליט"א והכיסוי שהוא מזהב ממש יפה וכן כשהרבי שליט"א מכה ההמן. איך האב באמערקט ווי דער רבי שליט"א קלאפט אפילו ווען מלייענט המן סתם און בן המדתא וכו', אבער ס'איז דא א חילוק ווען מ'לייענט המן מיט בן המדתא וכו', דער רבי שליט"א קלאפט מערער צייט און שטארקער וכו'.

בלילה לאחרי המגילה היתה סעודת הודאה ב 770 לכל הבחורים בנוגע ששבוע שעברה הצליחו במעשה הדין של שני הבחורים והדין בבית המשפט נגמר. ושני הבחורים יצאו לחפשי וכו' ממש השגח"פ נתקיים המאמר "מי שיש לו דין לעשות עם גויים ועשהו בחודש אדר שהוא יצליח בדין" והגוי יפול, וכן "יאבדו כל אויביך ה'" אכי"ר.

בבוקר מגילה תפלה עם כ"ק אד"ש וכן קריאת המגילה, וכן איך שכ"ק אד"ש נכנס עם המגילה המוזהבת וכו' כו' אחר התפילה הלכתי למבצעים עם הטנק תש"מ, חלקנו משלוח מנות במנהטן ואיסט סייד – אח"ז חזרנו למנחה שהיתה למעלה וכ"ק אד"ש התפלל במקום של יו"ט, איפה שמתפלל יו"ט ומנחה של שבת וכו'.

אח"כ הלכתי לסעודת פורים במטבח ב"אהלי תורה" אח"כ ההתוועדות הרבי שליט"א דיבר בנוגע פורים מגילת אסתר וההוראה מזה, והמשיך לדבר בנוגע "יחיד ורבים" וכו'. אח"כ הי' מאמר "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" ושכתוב שכשקוראים המגילה וכשמגיעים ל"בלילה וכו'" יש להגביה הקול. ודיבר בזה בחסידות וכו'. אח"כ היתה שיחה ארוכה בנוגע שישנו עכשיו מרדכי והמן וצריכים להיות באופן ד"מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", וצעק הרבה בנוגע השטחים והשלום באר"י וכן בנוגע למה שרצחו הבחור בחברון וצעק כל הזמן וכו' כו' אנדערהלבע שעה. והרבי שליט"א הי' זייער ערנסט, אח"ז דיבר על המגבית וכו'. באמצע כשחילקו המגבית צוה לנגן "שושנת יעקב", צוה לנגן ניגון הכנה אדמוה"ז קדש הקדשים בבא הרביעית פ"א, "נייע זשוריטצי חלאפצי", "הושיעה את עמך", "עוצו עצה", ו"פרזות" ו"פרצת". ובכל ניגונים הללו הרבי שליט"א עשה בראש חזק וכשהתחיל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא" ספק כפיו בחזקה מאד ממש, כנראה שהמצב באר"י ובכלל היהדות, "מיהו יהודי", חמור מאוד.

אח"כ (אחר ציווי ברכה אחרונה), התחיל לנגן "כי בשמחה תצאו" ועשה בידו לחיזוק השירה.

ע"כ מההתוועדות ובכלל מיום פורים בחצרות קודש בית חיינו.

עכשיו שמעתי שהבר-מצוה שלי היא פה.

הוספת האח הרמ"מ שיחי':

פה גילויים נוראים מפ' שמות, גייט א גאנג בכל שבת, בהתוועדות מידי שבת בשבתו. יעזור השי"ת שנהי' כלים וכו'. לאור הוראת כ"ק אד"ש בר"ח אדר בנוגע להוציא הפלפולים, הנה עסוק הנני במאוד וכו', שבת שלום.