אלול תש"י - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ד’ ט”ז אלול השי”ת,

זה רק עתה באתי מנאות דשא, הייתי ב’ שבועות יחד עם עוד הרבה ת’ ב”קעמפ מתיבתא”, שם האויר טוב מאוד ואין שם חום וזה ממש דאצ’ע. בטח שמעתם שיש פה ישיבה בשם “מתיבתא תורה ודעת”, והמתיבתא סידרה עבור תלמידי’ קעמפ בזמני הקיץ, וגם תלמידי תו”ת נוסעים לשם. הבחורים שלנו היו כט”ו ובכ”ז האָבּן מיר געפירט דעם גאַנצען קעמפ פאַר’ן נאָז. הנהלת הקעמפ תורה ודעת האָט זייער מורא פאַר די ליובּאַוויטשע בחורים.

ד’ דסליחות השי”ת.

אכתוב קצת חדשות מהנעשה כאן. בח”י אלול נסעו כולם על הציון, (כבר בונים אוהל אך כמה זמן זה ימשך איני יודע, מדברים שבחודש תשרי כבר יהי’ מוכן, כ”ק אד”ש רצה שיהי’ מוכן לר”ה, אבל לפועל לא יצא) להיות שהסדר פה שכולם מוסרים הפ”נ על יד כ”ק אד”ש, עשיתי גם אני כן. אחרי מנחה התוועד הרש”ג שליט”א כג’ שעות, אח”כ התפללו ערבית וכ”ק אד”ש התוועד עם הקהל, הוא דיבר הרבה אודות הקלוגינקער שבא לומר לאדם וואָס האָסטו פאַר אַ שייכות צו ח”י אלול כו’, ודיבר שאי”צ להתחשב מיט דעם אייגענעם מעמד ומצב, כנראה שזה המשך לשיחה לש”ק מברכים אלול וליום כ’ מנ”א יום היא”צ של אביו ז”ל.

כבר כתבתי לכם פעם שלהיות שלעת עתה לא סודר הענין, לכן הנה ההנחות על השיחות עושים הת’ – די בחורים – שע”כ חסר להם הרבה וזה ממש כלא לגבי מה שאמר. ומלבד החיסרון בכמות שחסרים כמה ענינים, חסר גם האיכות, היינו דער גאַנצער טעם. אך מ”מ דברים בלתי אמתיים אין שם כי טרם שמוציאים לאור נותנים לכ”ק שליט”א להגיהם.

א’ וילך השי”ת,

אתמול כמו בכל ש”ק מברכים היתה התוועדות, כ”ק שליט”א התוועד יותר משעה וחצי, בכל פעם מתוועד בערך שעה ולא יותר, לבסוף דיבר הרבה אודות הענין דאלול ומה שהמלך יוצא לשדה, ומה שמבואר בלקו”ת ובד”ה לך אמר לבי ג’ דסליחות דהאי שתא הנדפס בקו’ ח”י אלול. כ”ק שליט”א בכה הרבה כשדיבר בענין זה, גם דיבר אודות ענין הצדקה ברוחניות, ודיבר ביחוד לתלמידים שיבקרו בר”ה בבתי הכנסיות, וידברו משהו מעל הבימה, וסיפר הסיפור הידוע מכ”ק אדמו”ר הצ”צ, שע”י שהלווה המעות זכה עי”ז לראות את זקנו אדה”ז. וסיים: מיר ווילן זיך אַלע זעהן מיט’ן רבי’ן, איז דורך דעם וועלן מיר עם זעהן, ווי ער איז אין אַ גוף. הלשון אינו מדוייק אבל זה בערך התוכן. כשאמר דברים אלה בכה בכי רב.

השיחה תצא לאור בקרוב בע”ה, כן גם השיחה דח”י אלול לא יצא עדיין לאור כי כל השיחות טרם שיוצאים לאור מגיהם כ”ק שליט”א, ועל השיחות דזמן זה – ח”י אלול – שמע”צ – אמר כ”ק שליט”א שאינו יודע מתי יהי’ לו פנאי, להגיה, ואפשר שימשך קצת.

מוצש”ק פ’ וילך תשי”א.

אני כותב איך עברו כאן הימים דער”ה ור”ה, בער”ה כמובן נסעו כולם על הציון (האוהל עדיין לא נגמר), וכמו בכל פעם מסרו הפ”נ לכ”ק שליט”א שיקראם על הציון, אך להיות שבער”ה צריך ליתן פ”נ לכ”ק שליט”א, לזאת עפ”י רוב מסרו כולם פדיונותיהם אליו, ולהדגיש זאת שנותנים אליו ולא בתור שליח כתבו בפירוש – פ”נ כ”ק אדמו”ר שליט”א, וגם הכניסו מעות בהפ”נ דמי פדיון, אך כ”ק שליט”א הנה כל הפדיונות בלי הבדל קראם על הציון. (אך זה כבר עסק שלו).

הנסיעה לציון היתה בערך בשעה 1:00 אחרי חצות היום, כי כ”ק שליט”א מתחיל להתפלל בשעה 10:30 בערך, הרש”ג מתפלל תמיד בשעה 9:00, כן הי’ גם בער”ה, ואחרי התפילה נסע על הציון, גם הרבה אנ”ש נסעו אתו, אך כ”ק אד”ש נסע בשעה 1:00 ובא חזרה כחצי שעה קודם הדה”נ, כי היה לו לקרוא פדיונות אין מספר, אחדים הביטו על השעון וסיפרו שקריאת הפדיונות ארך אצלו יותר מג’ שעות וחצי. (כעת אני מבין הטעם (מה שאפשר לומר עפ”י פשוט) למה שכ”ק אדמו”ר הכ”מ אמר פעם שלא יכתבו בפדיון שום דבר זולת השמות).