אלול תשי"א - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ג' דסליחות ה'תשי"א

בח”י אלול הי’ התוועדות, וכ”ק שליט”א ישב ב’ שעות, דא”ח לא אמר, ובין השיחות הי’ בענין תשובה מאהבה ותשובה מיראה, שבתשובה מאהבה דוקא נעשו זדונות כזכויות, ולהיות אז אידן האפן און מאנען און וועלן אויספירן אז דער אויבערשטער וועט געבן א שנה טובה ומתוקה אין אלע פרטים, שזהו ע”י הסרת העוונות לגמרי שלא ישאר גם עון בשוגג, היינו שלא ישאר שום רושם, מובן מזה דכאו”א מישראל יכול להיגרר לתשובה מאהבה שאז נעשו זדונות כזכויות, אח”כ ביאר עוד בענין ההפרש דאהבה ויראה, דיראה הוא מה שהוא נשאר במהותו וירא מדבר שחוץ ממנו, משא”כ אהבה הוא לדבר ההוא, אז דאס ווערט זיין געשמאק, ובמילא לא שייך שיומשך לענין אחר, להיות אז דאס איז זיין געשמאק, ונעשה דבר אחד עם האהוב.

אח”כ ביאר שאהבה – שמחה, יראה – מרירות, ואף שכעת ימים נוראים, ענין היראה, מ”מ כתוב גילו ברעדה, שגם בהיראה צ”ל שמחה, שזהו”ע אהבה. ואמר כ”ק שליט”א: כשעושים חשבון מהמחדו”מ רואים שלך ה’ הצדקה, (כי) לנו בושת הפנים, (כשאמר דברים אלו בכה) שעי”ז אפשר להיות מרירות, מ”מ צריך ניט אראפפאלן בא זיך, כי גם בשעתא חדא כו’, וציוה להיות בשמחה, ואמר מ’זאל אריין טאנצען אין דעם נייען יאר.

אח”כ ציוה לנגן הניגון ניע זשוריצי חלאפצי, ובאמצע הניגון עמד כ”ק שליט”א מלא קומתו ורקד על מקומו בשמחה רבה, כה הי’ כחמשה עשר מינוט, ואחרי הריקוד אמר דידן נצח, נאשא ביראט (ברוסית) ואמר עוה”פ, מ’זאל אריין טאנצען אין דעם נייעם יאר אין נאשא ביראט, אז עס וועט זיין א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות וברוחניות.

א’ התמימים דפה שלמה קארליבאך שמו (אחיו הוא חתנו של ר’ זלמן שניאורסאהן) הוא למד מקודם אצל קוטלר אח”כ התקרב אל כ”ק אדמור זי”ע והיה בתומכי תמימים, (היה א גאנצע מחלוקת מקוטלר), העיקר שזה כבר כמעט כשנה שהוא הולך ומטיף ונואם באיזה קלאב של אוניברסיטה, ב”פ בשבוע, יש לו ארבעים תלמידים, הנאומים הוא בדבר אידישע אמונה ותומ”צ כמובן שנאומים אלו מיוסדים על מאמרי חסידות).

הערב היו כעשרים וחמשה – שלושים מתלמידיו אצל כ”ק שליט”א, וגם רבם (שלמה) נכנס עימהם, וכ”ק שליט”א דיבר עימהם בענין הכרח קיום המצוות, (דיבר באנגלית) והם שאלו כמה מיני שאלות, (מהם גם הרבה שטויות), מה זה רוח הקודש וכו’, ועל כל שאלותיהם ענה וכו’, ולבסוף סיים שכאשר יקיימו מצוות מעשיות, הנה, אז במילא יונח הענינים. בתוך הדיבורים בקשו מכ”ק שליט”א שיתרגם את ס’ התניא לאנגלית, וענה שזה צריך לקחת הרבה זמן להעתיק את כל הספר, אך אם יציעו לו כמה ענינים מסוימים שזה הם רוצים, אז יתרגם לאנגלית.