אלול תשכ"ו - ר' יוסף ישראל סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ד' בדר"ח אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15, הביט בחומש גם אחרי קריה"ת. בשעה 10:45 נכנס ליב גרונר והודיע לשלמה אורנשטיין שאד"ש מחכה עליו, והי' שם כשעה. לפני מנחה הודיע אד"ש שיאחר כרעב שעה, ונכנס למנחה 3:35. נסע הביתה עם חדקוב ביחד 6:15, חזר 7:20. למעריב נכנס 9:30. בשעה 11:50 נסע אד"ש הביתה עם הרבנית.

ר' שלום מארוזוב התוועד ואד"ש הביט בפנים. היום קיבלו הבחורים מא"י שהכרטים לא נסדרו ושיחזרו בהקדם ושיענו במברק. גם היום לא אמר אד"ש במנחה לפני עלינו לדוד אורי.

יום ה' ב' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:10. למנחה נכנס 3:15. נסע הביתה הערב 6:30, חזר מביתו 7:20. בשעה 8:30 נכנסו זוג זקנים והיו עד 9:45, למעריב נכנס 9:50. אחרי מעריב בשעה 10:30, נכנסו עוד זוג, ובשעה 11:40 נכנס יונה כסה והי' שם יותר משעה, ואמר שנשאר באמצע שיחה ויבוא עוה"פ להמשיך. בשעה 1:20 נסע הביתה עם קרינסקי. בשעה 7:30 נכנסו ההנהלה לחצי שעה.

יום ש"ק ד' אלול פ' שופטים:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, ירד להתפילה 10:05. התפלל עד ב"ש ואח"כ לקח התניא, וגם אחרי ברכו. ובחזרת הש"ץ ובגדלו הביט בתניא ובחומש הביט בקריאה, קיבל מפטיר. הכריזו מנחה 7, ובשעה 7 חזר אד"ש מביתו, ונכנס למנחה 7:05. למעריב נכנס 8:30, נסע הביתה הלילה 9:10. בשבת בא מברק שלא שלח המברק בענין הכרטיסים. ביום ששי יצא מאמר חדש נחמו עת"ר. בזמן שיצא בלילה ניגש חדקוב ואחז מכתב בידו והראה את זה לאד"ש.

יום א' ה' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 11:55, למנחה יצא 3:15. נסע הביתה הערב 6:30, חזר 7:40. כשחזר פגש את רש"ג ודיבר איתו, ואח"כ דיבר עם נח בערנשטיין. בשעה 9:20 נכנס למעריב. בשעה 11:45 נכנס חדקוב, ובשעה 12:15 נסע הביתה עם חדקוב.

יום ב' ו' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:02, נכנס לקריה"ת 10:10. למנחה לא יצא. בשעה 6:30 נסע הביתה וחזר 7:35, בשעה 9:10 נכנס הספר של הרבי, והרבי הודיע שלא יצא בזמן למעריב, ושיתפללו מנין. בשעה 9:40 יצא למעריב. בשעה 11:30 נכנס חדקוב והי' שם עד 11:50, ואח"כ יצא אד"ש והביט בזאל ונסע עם קרינסקי.

יום ג' ז' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 1:45. לפני מנחה הודיע שיאחר בזמן. כשיצא למנחה ראה את החתן יחזקאל ליבאוויק, נכנס חזרה והוציא הסידור ונתן לו. בסלח לנו הכה פעם אחת ומיד הפסיק. נסע הביתה הערב 6:30, וחזר מביתו 7:20. בשעה 8 נכנס החייט עם הרבנית להרבי. למעריב יצא 9:32. כמעט כל הבחורים נסעו להחתונה של יחזקאל ליבאוויק.

נסע הביתה הלילה עם הרבנית 11:40, בזמן שיצא עמד בחוץ יפה ואד"ש דיבר איתו. אחרי מנחה ניגש קובלסקי הזקן לאד"ש ודיבר איתו, ואד"ש הסתובב ואמר להבחורים שילכו ללמוד.

יום ד' ח' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:50, נכנס למנחה 3:15. הלך הביתה הערב ברגל 6:10, חזר מביתו 7:20. למעריב נכנס 9:33, אחרי מנחה ניגש אחיו של יודל לאד"ש מפני שקיבל מכה בעין. בשעה 12:05 נסע הביתה הלילה עם בנימין קליין, מפני שיודל קרינסקי איננו.

יום ה' ט' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:05, נכנס למנחה 3:17. בשעה 6:10 הלך הביתה וחזר עם הרבנית 7:20. בשעה 8:10 התחילה היחידות. נכנסו ליחידות חיים סוויט ואשתו, שמחה צירקינד, ברוך קרקמן והכלה ואמו ועוד משפחות. נכנס למעריב 9:50, אחרי מעריב נכנס זלמן דוכמאן מפני שיש לו יום הולדת, זיקאובסאהן הי' משך זמן, מאיד ברנד גם נכנס ואד"ש אמר: שכולם באים כעת לחגים ואתה חושב לנסוע. בשעה 1:10 נגמרה היחידות, ובשעה 1:20 נסע אד"ש הביתה עם בנימין קליין.

יום ו' י' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 11:15, היום עזבתי את החנות של אלפרוביץ. בערב בשעה 6 נסע הביתה עם בנימין, חזר מביתו הערב 7:05. נכנס למנחה 7:20, למעריב ירד שעה 8:25, הלך הביתה הלילה שעה 9:50.

יום ש"ק י"א אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:55, ירד להתפילה 10. התפלל עד אחרי ברכו ואח"כ הביט באיזה דף ואח"כ בתניא, וגם בהקריאה בין גברא לגברא הביט בתניא בהתחלת הקריאה, ואח"כ הניח את זה. הכריזו מנחה 6:50, נגמר התפילה 12:10. נכנס למנחה 6:45, למעריב נכנס 8:30. אחרי מעריב נכנס לחדרו והי' שם משך זמן, ואח"כ יצא חדקוב ושאל האם יש לבנה ואד"ש יצא, ובחוץ עמד שכטר ממזרחי, וניגש לאד"ש ודיבר איתו עד שהלך ללבנה, ואח"כ בחזרה גם הלך איתו ובניו, ונכנס לחדרו של אד"ש לכמה דקות, ובשעה 9:10 נסע הביתה עם בנימין קליין.

בשבת במנחה התפלל ר' זלמן דוכמאן, אחרי מנחה אמר זלמן דוכמאן לאד"ש שהמלך מקבל פניו בפנים שוחקות ומאן מלכי רבנן, ענה אד"ש שכתוב בסבר פנים יפות.

יום א' י"ב אלול:

הבקר בא אד"ש 11:50, היום נפטר ר' משה שלמה הורנשטיין. למנחה יצא 3:17, הלך הביתה 6:20 חזר עם הרבנית 7:40. למעריב נכנס 9:31, נסע הביתה עם הרבנית שעה 11:05. הלכו בחורים להגיד תהלים אצל הנפטר וגם הרבנית של אד"ש היתה שם.

יום ב' י"ג אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:05.

תיאור צאת אד"ש להלוי' של הרב הורנשטיין, וביקור אד"ש אצל הביאנער:

בשעה 11:15 בא הארון של הנפטר הורנשטיין, ואד"ש יצא, יודל קרינסקי הי' מוכן, ואד"ש שאל איפה הבן והאשה שלו? וענו שהבן ישנו. ואד"ש אמר שהיא צריכה לנסוע עד הר מנוחות (?), והבן צריך לנסוע מצד שני. אז אמרו לאד"ש שהיא חולה וחלושה, וגם הבן אמר שאסורה לה לנסוע. אז אד"ש אמר שישאלו ד"ר, ואח"כ אמר שישאלו לרב, והי' שם רבקין ואד"ש שאל אותו אם היא צריכה לנסוע, וענה שלא. ואד"ש אמר לאשתו שהיא לא צריכה לנסוע מפני שהיא חולה. והיא התווכחה עם אד"ש, אמר לה אד"ש שזה דין. ואח"כ אמר אד"ש שהוא גם קרוב וידיד ונוסע רק עד חוץ לעיר, והיא גם צריכה לנסוע עד חוץ לעיר.

אד"ש הלך עד הברז של מכבי אש, ושם רמז ליודל שיבוא, ושאל לאיזה איש שעמד על ידו אם יש לו קר, ואד"ש חייך, וענה האיש שיש. אד"ש נכנס מיד לקר של יודל, ונסע אחרי הארון, ומיד כל הבחורים נכנסו לקריס [קריזה] ונסעו אחריו, ונסעו שיירה גדולה, וגם הרבנית של אד"ש נסעה עם הקר שלה, וכך נסעו עד ביואן "בהיטסייד", שם עמדו וחיכו עד שהבינואר שיצא, אד"ש ישב בקר וחכה.

ומיד שראה את הביונאר התחיל לקום, ויצא מהקר וחכה עד שהביונאר ירד המדריגות, ואד"ש מיד ניגש אליו ואמר לו שלום עליכם, ואד"ש אחז עם ידו תחת זרועו של הביונאר, וכך אד"ש הלך עם הביונאר עם ידו תחת זרועו של הביונאר והיו שם דחיפות ואד"ש נדחף ועשה מקום לביונאר, ואד"ש דיבר עם הביונאר כמה מילים, ואח"כ כשנסע הארון הלך אד"ש עם הביונאר ד' אמות, ואח"כ אמר אד"ש שמספיק הלך כבר הילוך ד' אמות, ואד"ש בירך אותו כתיבה וחתימה טובה.

אד"ש חיכה עד שהביונאר הלך, הביונאר איש זקן מאוד. אח"כ נכנס אד"ש לקר, וכל אנ"ש נכנסו לקר ונסעו אחרי אד"ש, ובאמצע הדרך יצא הנהג של הארון וחכו כחצי שעה, ואח"כ נסעו עד חוץ לעיר, ושם עמד אד"ש ויצא, וכולם נעמדו ויצאו, ואד"ש חכה עד שהקר של הארון כבר לא רואים, ויודל נסע דלתות פתוחות, ואח"כ נכנס אד"ש לקר, וכולם רצו לקר'ס והי' שמח, ונסעו אחרי אד"ש ובאו ל 770 שעה 12:30. ואד"ש נטל ידיו ונכנס לזאל ואמר יושב בסתר.

למנחה לא יצא ב 3:15 אלא בשעה 4:10, כשבאו האוטובוסים מהקעמפ, ירד אד"ש למנחה. אחרי מנחה אמר שלום ליפסקער מקנדה נאום, ואח"כ שרו ואד"ש עשה עם ידיו, ובסוף התחיל אד"ש הניגון הושיעה את עמך, ויצא. בזמן שיצא אמר לשלום ליפסקער ישר כח על הנאום. בשעה 6:05 נסע אד"ש הביתה וחזר 7:20. נכנס ר' זלמן דוכמאן לאד"ש למסור דו"ח מה שהי' בבית הקברות.

למעריב יצא אד"ש 7:35, אחרי מעריב נכנס עוה"פ ר' זלמן דוכמאן לרבע שעה בענין שיראה שיהי' מנין כל יום. בשעה 12:10 נסע הביתה עם יודל. היום בזמן שאד"ש חזר עם יודל (בבוקר) אמר אד"ש ליודל שע"ז לא יכולים להגיד תודה. היום הגיע גרשון מענדל גרליק מאיטלי'.

יום ג' י"ד אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:45. למנחה לא יצא. נסע הביתה 6:20, וחזר 7:45. למעריב נכנס 9:37, בשעה 11:30 נכנס חדקוב כמה פעמים לאד"ש ויצא, ובשעה 12:05 נסע אד"ש הביתה עם הרבנית. הלילה התוועדו הבחורים, וגרשון מענדל גרליק השתכר.

יום ד' ט"ו אלול - יום התייסדות של תו"ת:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:55, נסע למקוה 1:20, חזר שעה 2, נסע לאוהל 3:35 (מאוחר), וחזר מהאוהל שעה 8 והדל"נ הי' 7:08, ז"א יותר מחצי שעה אחרי השקיעה, ומיד שבא מיהר, נטל ידיו והחליף נעליו, ומיד נכנס למנחה. אחרי מנחה נכנס ליב גרונר והי' כחמש רגעים, ובשעה 8:20 נכנס למעריב. אחרי מעריב עוה"פ לרבע שעה, ובשעה 8:40 נסע אד"ש הביתה עם קרינסקי.

יום ה' ט"ז אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:05 והביט בחומש. למנחה לא יצא. נסע הביתה הערב 6:10. כשלש רבעי שעה הי' ניסן מינדל אצל אד"ש לפני שהלך. חזר מביתו 7:30, בשעה 8:40 נכנס גרליק (?) ועוד שלשה, הברליק הוא ראש מהמשטרה במאנטאן, וגם חדקוב נכנס, וניסן מינדל וליב גרונר, והי' שם כרבע שעה. ואח"כ נכנסו למרכז לחצי שעה.

אח"כ נכנסו ליחידות זוגות, ומתתי' קנטור, וכמה בחורים. ובשעה 8:30 נכנס ציפיל והי' עד 10:10. נכנס למעריב אח"כ, ואחרי מעריב נכנס גרשון מענדל לעשרים רגעים, ואח"כ משפחת משה פנחס כץ והוא הביא ספרים מאנגלי' והכניס לאד"ש, ואח"כ נכנס בנימין גארדעצקי והי' עד שעה 2:15, הי' כשעתיים, ואח"כ נכנס צבי גאנזבורג, ואחריו נכנס חדקוב לחצי שעה, ואד"ש נסע הביתה שעה 3 עם יודל.

יום ו' י"ז אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 1:30, בזמן שנכנס ל 770 עמד הראש של השוטרים בקראון הייסט ואד"ש עשה לו עם ידו על המצח. נסע הערב הביתה שעה 5:45, חזר שעה 6:45, נכנס למנחה 7:10, למעריב 8:15. הלך הלילה הביתה שעה 9:30, בחוץ עמד אוטובוס של שחורים ואד"ש הביט על זה.

יום ש"ק ח"י אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 9:55, ירד לתפילה שעה 10. התפלל עד שמו"ע ואח"כ לקח התניא, הי' עלי' לתורה של ברוך קיבמאן ואהרן גוטמאן, באו לשבת אורחים מקנדה ועוד מקומות. במוסף הביט בחומש, בשעה 12:10 נגמרה התפילה, ובשעה 1:30 ירד להתוועדות. התחיל בשיחה בענין ח"י אלול, דיבר שני שיחות, ואח"כ אמר מאמר בתור שיחה על פרשת כי תבוא, ואח"כ פתח החומש והתחיל להסביר בענין של ביכורים, השנה היא סוף שנת שמיטה והתחלת שנת הקהל.

אח"כ אמר על רש"י על התחלת החומש מראשית ולא כ"כ ראשית ושאל כמה קושיות, ודיבר שני שיחות. אח"כ אמר שיחה בענין מעלת ח"י אלול על כל החומש, ודיבר בענין שינגנו ניגון ד' בבות של אדה"ז וצריכים לראות שבעל השמועה עומד כנגדו, ואמר שהשנה היא שבת, סוף שנת השמיטה. עוד צוה לנגן פעם אחת הניגון של אדה"ז וניגנו, ואח"כ אמר שינגנו הניגון ניע זוריצי חלאפצי ומיד קם, וחדקוב עוד ישב ואד"ש ירד מיד מהמדריגות.

אחרי מנחה התחיל אד"ש לנגן הושיעה את עמך. בהתוועדות קצת בכה. ומיד שיצא ללכת הביתה שרו. חזר מביתו שעה 8, נכנס למעריב 8:15, נסע הביתה שעה 8:45. בלילה הי' חזרה.

יום א' י"ט אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:50, בשעה 2:05 ונסע למקוה וחזר שעה 2:50. בשעה 3:40 נסע לאוהל, בזמן שנכנס לקר אמר ליודל קרינסקי שישאל לשני נשים (שעמדו במן שאד"ש יצא וחייך אליהם) את שמותיהם, ויודל ניגש עם פתק ורשם, ואח"כ נכנס לקר ומסר לאד"ש. אד"ש מיד קרא אותו ואח"כ הוציא השעון ומילא אותו. בשעה 7:35 חזר מהאוהל. נסע לאוהל עם בגד שבת, נכנס לחדרו לחמשה רגעים, ולקח המעיל של חול והתפלל מנחה מהר, כבר הי' עשרים רגעים אחרי השקיעה. אחרי מנחה נכנס ליב גרונר, ובשעה 8:10 נכנס למעריב, ובשעה 8:25 נסע הביתה עם יודל ולא חזר הלילה.

יום ב' כ' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:05. הי' בר מצוה, ואח"כ קיבל משה פעלער. בשעה 3 נכנס קווינט לאד"ש והוציא מכתבים, ואח"כ נכנס אשר צלוינגאלד עם רעייתו, והי' כעשר רגעים, ואח"כ נכנס משה פעלער עם רעייתו והי' עשרים רגעים, ואח"כ נכנס חדקוב. בשעה 3:35 יצא למנחה, ונתן סידורו להחתן גוטמאן ובמנחה לא אמר תחנון. בשעה 6:50 נסע הביתה עם קרינסקי, וחזר שעה 7:05. הי' החופה של גוטמאן בחצר של כ"ק אדמו"ר בשעה 8:20. למעריב יצא 9:34, ובשעה 10:35 נכנס חדקוב והי' עד 11:05, ואח"כ יצא עם אד"ש ביחד ונסע הביתה עם הרבנית. היום בא ישראל לאבקאווסקי מפאריז.

יום ג' כ"א אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:45, בשעה 12:40 נכנס סימספון ליחידות. הגיעו היום שלום בער הבר, נחום קפלן (אמריקה), יעקב פינסאן, גענצבורג, ר' מאיר גרוזמן, יוסף גולדבערג, גד - הלבערשטם, פינחס פלדמאן, שמערלינג. למנחה יצא 3:15, נסע הביתה 6:35, חזר 7:40. בשעה 8:00 נכנס ניסן מינדל עד 9:15, ואח"כ נכנס בנימין גארדעצקי עד 9:50, ואח"כ יצא אד"ש למעריב. בזמן שנכנס אד"ש חייך לשמערלינג. בשעה 10:30 נכנס חדקוב והי' עד 11, בשעה 11:40 נסע הביתה עם הרבנית.

יום ד' כ"ב אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:45, נכנס למנחה 3:15. היום הגיעו פנחס פלדמן, שמואל ראדאל, ומענדל פוטערפאס. בשעה 6:05 נסע הביתה וחזר שעה 7:05. הי' יחידות, ומשעה 7:30 עד 8:30 נכנסו כמה בחורים ועוד. בשעה 8:30 ירד אד"ש להגיד שיחה לנשי חב"ד לפני ער"ה כבכל ער"ה, השיחה היתה משך עשרה רגעים, אח"כ ניגשו הנשים עם הפידיונות. בסוף היתה בחורה ועמדה כעשרה רגעים. נגמר היחידות של הנשים בשעה 10:30, ובזמן שירד עמד שמערלינג ואד"ש חייך אליו. אד"ש נכנס לחדרו וחדקוב גם נכנס ואח"כ יצא חדקוב ואמר לשמעלרינג שיכנס, והי' כעשרה רגעים, ובשעה 10:40 נכנס למעריב, אמר קדיש. בשעה 11:55 נסע הביתה עם הרבנית.

יום ה' כ"ג אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10. נכנס לקריה"ת עם סידורו והמשניות, ובזמן שקראו את אד"ש לשלישי לא לקח את הסידור להגיד קדיש, ובאמצע הקריאה הביט על ליב גרונר, ולייבל הביא את הסידור, ואד"ש אמר קדיש אחרי שלישי, ואח"כ ניגשו הרבה אורחים שהגיעו לברכת הגומל. וגם בירך בנו הקטן של קוריק, ואד"ש חייך. ואד"ש חיכה עד הסוף התפילה ואמר כל הקדישים. בשעה 11:25 נסע למקוה וחזר מהמקוה 12:05, נסע לאוהל 2:25, חזר 7:30 רבע שעה אחרי השקיעה.

נכנס למנחה 7:35, למעריב נכנס שעה 8, במנחה בזמן חזרת הש"ץ אמר המשניות ואמר כל הקדישים. מיד אחרי מעריב נסע הביתה. למטה הי' קבלת פנים של קיבמאן, אד"ש חזר מביתו שעה 9:05, ואח"כ נכנס ניסן מינדל וראטשטיין, ואד"ש הי' עד שעה 12:55, ואח"כ נסע הביתה עם קרינסקי.

יום ו' כ"ד אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:40, הלך הביתה הערב שעה 5:40, וחזר 6:35. נכנס למנחה לפני שבע. בין שבע לשמונה נכנסו גנבים לחדרי וגנבו ממני הטייפרקורד הקטן וכסף וגם לשמוטקין. למעריב ירד אד"ש שעה 9, הי' קהל גדול. לא ידוע לי מתי הלך הביתה מפני שהייתי בחדרי ובענין הגניבה.

יום ש"ק כ"ה אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 8:15, ירד לתהילים עם סידורו שעה 8:35, אמר קדיש בין כל פרק ופרק, נגמר תהילים 10:10. ירד להתפילה 10:40, ירד עם סידורו והמשניות והחומש, בלי התניא. אמר קדיש בהתחלת התפילה, הביט לפני ברכו בחומש, וגם אמר משניות אחרי קדיש דרבנן שלפני התפילה. הי' דחיפות בהפטורה, אד"ש עלה אחרי שביעי לקדיש וקיבל מפטיר. נגמרה התפילה 12:30. ירד להתוועדות 1:35, התחיל בשיחה בנוגע לאתם נצבים ובכ"ה אלול יום בריאת העולם, אמר שלש שיחות ואח"ז מאמר בניגון.

המאמר התחיל בד"ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך באתם נצבים, ואח"ז התחיל בחומש ואמר גם הפסוק, והקאפיטל פסוק כ' קאפ' כ"ט הכתיבה דספר התורה הזאת, ושאל למה רש"י מחלק, ואח"ז אמר על רש"י בוילך ויכתוב משה כשנגמרה כולה נתנה לבנו הקטן, ואמר שמהרש"י הזה מתורץ בראגאטשאובער. שהראגאטשובער נשאר בקושיא ומה רש"י יכולים לתרץ ודיבר בארוכה. ההתוועדות נגמרה 4:40. בדיוק בשעה 1:25 הודיע שיעשה קידוש ומיד הביאו המזונות והיין, ועשה קידוש, ובסוף ההתוועדות נתן המזונות למשה דובינסקי.

גם עשו באמצע ההתוועדות השבע ברכות של ברוך קיבמאן, ברוך מסר איזה פתקא לרבי, ואד"ש הביט עליו בתמיא וקרא את הפתקא וחייך, ושם הפתק בסידורו. בזמן שיצא התחיל כי בשמחה. למנחה נכנס שעה 4:50, נכנס למעריב שעה 8:05. אחרי מעריב נכנסו חדקוב וליב גרונר ויצא 8:20, ובשעה 12:45 בא לסליחות. ירד לסליחות 1:10,בשמע קולנו הביט האם סגרו הארון ואמר אשמנו. אחרי הסליחות שרו רחמנא ועשה קצת עם ידו, ובזמן שרצה ללכת הרימו השולחן ואד"ש התכופף ויצא. אח"כ הי' בחדרו יותר מחצי שעה, ובשעה 2:45 נסע הביתה עם קרינסקי.

יום א' כ"ו אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:20, נסע למקוה 11:15, והלוי' של חמיו של פאפאק הי' אבל אד"ש לא הי'. וחכו על יד קינגסטאן, אד"ש חזר מהמקוה שעה 12:05, וחכו שיצא ללוי' ולא יצא. ובשעה 11:45 יצא ואמר קסוניק (?) ואד"ש עשה לילד עם ידו שלום, ונסע לאוהל עם הבגד של שבת. חזר מהאוהל 7:05, נכנס למנחה 7:15, בשעה 7:50 נכנס למעריב. אחרי מעריב חכה אד"ש ושאל לחדקוב מתי יגידו הסליחות, ואד"ש שאל עוה"פ, אז חדקוב הכריז שבשעה 7 יגידו סליחות. בשעה 8:20 הלך הביתה עם קרינסקי ולא חזר הלילה.

יום ב' כ"ז אלול:

הביט במאמר בסליחות. הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 6:50, נכנס לסליחות 6:57, הביט על השעון והביט כל רגע עד שעה 7. זלמן דוכמאן התפלל. נכנס לקריה"ת 7:30, ברכו כל האורחים הגומל. הגיעו: ישראל ליבוב, בנו של ניסן נעמנוב, ראובן דונין, נחמן סודאק, דוד ראפופורט ועוד. נכנס למנחה 3:15, לא אמר תחנון מפני שהי' חתן. נסע הביתה 6:05 וחזר 7:05. אח"כ נכנס יונה כסה עם עוד אחד עד שעה 8:30 שעה וחצי, ואח"כ נכנס רש"ג עד שעה 9. ובשעה 9:30 נכנס למעריב.

בשעה 11 הגיע המטוס מא"י והגיעו כששים איש: דוב חן ואשתו, ננס, שני בניו של ווישעצקי, לוין, זושא רבקין, וילמובסקי, גורארי', גורביץ מרוסי', טברניק, שפירא, שמשון כהן, וילהלם, אייזנבאך, שלום ליב, זעליג פעלדמאן, בליזינסקי, פריס (אחים), סודקוביץ, ליס, ששונקין ומשפחתו, גרינוואלד צבי, זושא פוזנר ועוד, טייכטל, אבלסקי. הלילה נסע אד"ש הביתה שעה 11:55.

יום ג' כ"ח אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 6:48, ובשעה 6:55 נכנס לסליחות. אמר זלמן בוטמאן. הגיעו הבקר יוסף ליש, יוסף פאריז, ובערב מאיר ה. ודוב כהן. בשעה 3 נכנס אחד לאד"ש ויצא 3:15, ובשעה 3:30 נכנס למנחה. לא אמרו תחנון מפני שהי' חתן. נסע הערב גרשון מענדל גרליק חזרה. נסע הערב הביתה 6:10 וחזר 7:10, נכנס החייט והביא הסרטוק. בשעה 9:15 נכנס ר' שמואל לוויטין, בשעה 9:53 נכנס אד"ש למעריב. בשעה 11:05 נסע הביתה עם חדקוב וקרינסקי. הי' שבע ברכות של ברך קיבמאן.

יום ד' כ"ט אלול - ער"ה תשכ"ז:

הבקר בא אד"ש ל 770 בשעה 6:55, ירד לסליחות למטה בשעה 7:05, הי' קהל גדול, אחרי סליחות שרו רחמנא, ואח"ז התחיל אד"ש הושיעה את עמך ועשה קצת עם ידו. בשעה 8:05 נסע למקוה וחזר 8:45, נכנס להתפלל שעה 9:05 עם התפילין. אחרי התפילה ישבו עשרה זקנים ואד"ש אמר התרת נדרים ובסוף בירך אותם לשנה טובה וכו'. בשעה 10:30 התחיל לקבל פדיונות, עומד בחוץ וקיבל באמצע עשה הפסקה, ובהפסקה שני' מסרו את הפדיון הכללי ואד"ש קרא אותו, ואח"ז אמר הברכה.

אח"ז נכנס איזה לאד"ש והי' שם כחמשה רגעים, ואח"ז קיבל עוד הפעם אד"ש הפדיונות, והי' באמצע עוד הפסקות, ובשעה 12:05 נסע לאוהל. ליב גרונר וחדקוב נסעו אותו ביחד, ושם קרא הפדיונות וקרע אותם ושם בשקו. בשעה 5:45 חזר מהאוהל, נכנס שעה 6 למנחה, הלך עם בגדי שבת, וגם לאוהל נסע עם זה. היום הגיע אופן ומשה אשכנזי. אחרי מנחה נסע הביתה וחזר שעה 7:10.