אלול תשכ"ז - ר' יוסף ישראל סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ד' בדר"ח אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15. למנחה יצא 3:25 נסע הביתה הערב 6:20 וחזר 7:20. נכנס למעריב 9:33. בשעה 12:15 נסע הביתה עם קרינסקי.

יום ד' ב' אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15, למנחה יצא 3:15 והי' בעל ברית סריבראנסקי והחזן הי' זלמן דוכמאן, וכשאחזו לתחנון אמרתי לר' זלמן שיאמר קדיש מפני שראיתי שאד"ש לא דפדף בכלל, והביט ר"ז מולו, ור' זלמן דוכמאן אמר קדיש, ומיד אמר הרב דבורקין למה לא אמרו תחנון הלא הברית הי' בבוקר, אבל אד"ש הביט ואמר לדוד אורי, ור' זלמן התחיל תחנון והביט על אד"ש, ואד"ש אמר הלאה, ומביט מולו על הרבי ובסוף חייך אד"ש חיוך רציני. ור' זלמן כבר ישב להגיד תחנון אבל אד"ש אמר עלינו, אז ר' זלמן כבר אמר לדוד אורי, ובסוף התפילה הביט אד"ש ויצא ולא אמר שום דבר.

נסע הערב הביתה בשעה 6:20, חזר 7:15. נכנס למעריב 9:33. בשעה 9 בא הספר וספר את אד"ש, ובשעה 11:15 נסע הביתה עם הרבנית.

יום ו' ג' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:30, נסע הערב הביתה 6:10 וחזר 7:00, נכנס למנחה 7:05. למעריב ירד 8:25. הלך הביתה שעה 10:15, הביא איתו למעריב לקבלת שבת איזה קונטרס.

יום ש"ק פ' שופטים ד' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:45, ירד להתפילה 10:05. התפלל עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא, לפני ברכו הביט בחומש ובקרה"ת הביט באיזה קונטרס. למוסף לא שרו הוא אלוקינו, ואחרי התפילה יצא אד"ש מהר, ומיד נודע שאד"ש מתוועד היום ולא ידעו למה. בשעה 1:30 ירד להתוועדות ודיבר בנוגע לחודש אלול ודיבר על השיחה שאמר .. אז ר"ה זאל מען פארשלאפן ומ'דארף זען .. ואח"ז אמר על רש"י תמים תהי' עם אלקיך. ואד"ש התוועד עד שעה 4:30. למעריב נכנס 8:15, ונסע הביתה שעה 9. במנחה ניגש חדקוב ואמר שרוטשטיין חולה, ואמר אד"ש שיעשו מי שברך ועשו בקריה"ת במנחה. בנימין קליין התחיל לישב שבעה אחרי אחותו.

יום א' ה' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 11:45, למנחה יצא 3:15. לא אמרו תחנון מפני שהי' חתן. נסע הערב הביתה 5:45 וחזר 6:50. בשעה 4:30 נכנסה אשתו של ברונשטיין והיתה כשעה וחצי ואד"ש הרים את הווילון ואח"ז סגר אותו. ובשעה 9:33 נכנס למעריב. בשעה 11 נכנס חדקוב, ובשעה 12:15 נסע אד"ש עם קרינסקי.

יום ב' ו' אלול:

הבקר בטלפון אד"ש שלא יחכו עליו לקריה"ת, בשעה 10:55 בא אד"ש וקראו קריה"ת בזאל. למנחה לא יצא. נסע הערב הביתה 6:40 וחזר 7:40. למעריב נכנס 9:33, ובשעה 12 נכנס חדקוב ובשעה 12:20 נסע הביתה עם קרינסקי.

יום ג' ז' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:25. למנחה לא יצא, נסע ערב הביתה 6:25 וחזר 7:30. ובשעה 9:33 נכנס למעריב ובשעה 11:45 יצא אד"ש ונכנס להמרכז והכניס מכתב, ושם הי' חנוביץ ואד"ש יצא איתו ודיבר איתו בנוגע לרוטשטיין ודבר כחמשה רגעים, ואח"ז נסע עם הרבנית.

יום ד' ח' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:20, לא יצא למנחה. נסע הערב הביתה 5:50 וחזר 6:50. למעריב נכנס 9:33. בשעה 10:00 נכנס חדקוב הי' כחצי שעה ואח"כ נשאר אד"ש עד שעה 12:45 לבד בחדרו, ובשעה 12:45 יצא מחדרו ונסע הביתה עם קרינסקי.

יום ה' ט' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15, עשו מי שברך לר' שלמה חיים. למנחה לא יצא, לא יצא כל השבוע, ובשעה 5:55 נסע הביתה. וחזר 6:50. ובשעה 8:10 נכנס הרב טלושקין עם בנו, ובשעה 8:45 נכנס הרב שרגא הי' עד שעה 10:25 ואח"ז יצא אד"ש למעריב, ואחרי מעריב נכנס הרב שמחה עלבערג והי' עד 1:25, ואח"כ נכנס זיקאובסאהן ובשעה 2:10 נסע אד"ש הביתה.

יום ו' י' אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:20, נסע הערב הביתה 5:55 וחזר 6:35, נכנס למנחה 6:45. ירד למטה להתפילה 7:25 הלך הביתה 9:50.

יום ש"ק י"א אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:55, ירד להתפילה 10:05. התפלל עד ברכו ואח"ז הביט בחומש, הי' שלשה עליות לתורה, פיקארסקי, ניומאן, הולויביץ. אחרי התפילה הביט אד"ש עוד בחומש, אחרי קדיש דרבנן ואח"ז מיד הלך, והי' התוועדות. אד"ש ירד 1:30, דיבר בנוגע לחודש אלול ואח"ז אמר למען יטב לך לפני שלישי ושם דיבר הרבה קושיות, ואח"ז התחיל להגיד שיש שמסתכלים עליו ולא אומרים ברכו ואמן יהא שמי' רבא, ואח"כ אמר "שיש כזה שיש לו מזרח ושיש והי' אצל הרביים אבל רק הוא דואג למה נתנו לאחר כבוד" ודיבר בארוכה, ואד"ש עשה עם ידו בתנועות שלא הי' עד עכשיו. ההתוועדות נגמרה שעה 4:25 וחזר מביתו 7:20, נכנס למעריב 8:05. לא יצא לקידוש לבנה. נסע הביתה 9:05.

יום א' י"ב אלול:

הבקר בא אד"ש 1:15, לא יצא למנחה. נסע הערב 5:20 וחזר 7:20. נכנס למעריב 9:30, נסע הערב הביתה עם הרבנית שעה 12:10. חדקוב לא נכנס משך זמן לפני הליכה שלו.

יום ב' י"ג אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15. למנחה לא יצא. נסע הערב הביתה 6:20 וחזר 7:15. למעריב יצא 9:33, ובשעה 10:15 נכנס ר' בנימין גורדוצקי והי' עד שעה 1:15. ובשעה 1:35 נסע הביתה אד"ש עם קרינסקי.

יום ג' י"ד אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:10, נכנס למנחה 3:18. נסע הביתה הערב שעה 6:35 וחזר 7:25. בשעה 8 נכנס החייט עם הרבנית. למעריב נכנס 9:33. בשעה 10:50 נכנס חדקוב, ובשעה 11:40 יצא אד"ש. הי' בחדרו לבד עד שעה 1:15, ואחז נסע הביתה עם קרינסקי.

יום ד' ט"ו אלול:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:10, נסע למקוה 12:20, וחזר 1:05 ובשעה 2:45 נסע לאוהל וחזר 7:10 רבע שעה אחרי השקיעה. למעריב נכנס 7:35, ובשעה 8 נסע הביתה, נסע עם בגדי שבת. הלילה הי' החתונה של אפרים פיקארסקי.

יום ה' ט"ז אלול:

הבקר טילפן אד"ש שלא יחכו עליו, ובא ברגל שעה 10:45. הביט איך שעובדים את הבאר למדו וגם על עבודה בבנין הבית הכנסת. ובשעה 10:50 נכנס לקריה"ת. 10:55 הי' הבר מצוה של בנו נתן גורארי'. למנחה יצא קצת מאוחר, נסע הערב הביתה 6:40 וחזר 7:40. בשעה 8:15 התחיל היחידות, הרבה משפחות נכנסו ובשעה 10:35 נכנס למעריב, ואח"ז נכנס אלי עמיקם עתונאי מדיעות אחרונות והי' כשלש שעות ואד"ש דיבר אתו הרבה. אמר שיש איזה בחורה בת"א ועוברים אותה על דעת התורה, הי' הרבה דברים, ובשעה 2:30 יצא, ובשעה 3:10 נסע אד"ש הביתה.

יום ו' י"ז אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 1:30, נסע הביתה הערב 5:20 וחזר 6:20. למנחה יצא 6:45, למעריב ירד 7:35. הלך הביתה 9:50.

יום ש"ק ח"י אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 10:02, ירד שעה 10:10. התפלל עד ברכו בלי הפסק ואח"ז הביט בחומש, ונגמר התפילה 12:10, ובשעה 1:30 ירד להתוועדות. התחיל בנוגע לח"י אלול אדה"ז והבעש"ט, דיבר כמה שאלות ואח"ז דיבר על רש"י למען יטב לך ושאל הרבה קושיות, וההתוועדות נגמרה שעה 5:20, חזר מביתו שעה 6:50, נכנס למעריב בשעה 7:35. נסע הביתה 8:20.

יום א' י"ט אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 11:10, נסע למקוה 11:45 וחזר 12:25. נסע לאוהל שעה 2:25, חזר 7:20 עשרים רגעים אחרי השקיעה. למעריב נכנס 7:30, למנחה הביט אד"ש האם החתן נמצא. נסע הביתה 8:15.

יום ב' כ' אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15. כשאד"ש עלה הלך הלוי לצד, אז אד"ש עשה עם ידיו שיחזור, כך פעמים. למנחה אד"ש לא יצא. בשעה 6:20 נסע הביתה וחזר 7:20. למעריב נכנס 9:35, בשעה 10:15 נכנס חדקוב והי' כשעה, ובשעה 11:45 נסע הביתה עם קרינסקי.

יום ג' כ"א אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 12:45, ובחוץ עמד אהרן קליין אד"ש דיבר כרבע שעה. למנחה איחר. נסע הערב הביתה בשעה 5:20 וחזר 7:20, ובשעה 8:20 ירד אד"ש ואמר שיחה להנשים ואמר כעשרים רגעים, ובשעה 10:05 עלה למעריב, ואח"ז נכנס חדקוב ובשעה 12:10. נסע הביתה עם הרבנית סגר חלונו והרבנית יצאה להביט בחלון של אד"ש.

יום ד' כ"ב אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 1:30, למנחה לא יצא בשעה 6:15. נסע הביתה וחזר 7:15, למעריב נכנס 9:33. אד"ש הי' בחדרו לבד עד שעה 1:45, ורשם המכתב שיצא לאור לר"ה.

יום ה' כ"ג אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 10:05, נכנס לקדיש. בשעה 11:20 נסע למקוה ובשעה 12:50 חזר מהמקוה, ובשעה 1:45 נסע לאוהל וחזר 7:10, עשרים וחמש רגעים אחרי השקיעה. נסע עם המעיל החורפי, אמר קדיש בהתחלה לפני אשרי. למעריב נכנס 7:40 ובשעה 8:10 נסע הביתה, ולא חזר הלילה. הלילה בשעה 11 בא האווירון מא"י והיו שם משה ירוסלבסקי כשלשים רוסים ועוד.

יום ו' כ"ד אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 12:45, נסע הביתה הערב 5:20 וחזר 6:20. נכנס למנחה 6:50, ירד להתפילה 7:25 הלך הביתה 9:50. בתפילה הביט בלקוטי שיחות, הקונטרס. בלילה אמר קדיש גם בלכו נרננה.

יום ש"ק כ"ה אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 8:20, ירד להתפילה 10:05, התפלל עד הודו ואח"ז הביט בתניא ולפני ב"ש הביט עוה"פ ואח"ז הביט בחומש, הבוקר אמרו תהלים ואד"ש אמר קדיש אחרי כל ספר. ובשעה 10:30 ירד להתפילה ונגמרה בשעה 1. בשעה 1:30 ירד לההתוועדות, דיבר אד"ש בנוגע לחודש אלול, אד"ש חילק המשקה שהביאו הרוסים ואח"ז שאל אד"ש האם הגרוזינים באו? אבל לא הי', אז אד"ש אמר שישארו שיביאו. ודיבר על רש"י נצבים ושב וקיבצך. ההתוועדות נגמרה שעה 5:20, למעריב נכנס 7:30, ונסע הביתה 8:10. בשעה 1 בלילה ירד אד"ש לסליחות ושרו קצת אחרי הסליחות, 12:55 נכנס לסליחות.

יום א' כ"ו אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 11:10, נסע למקוה 11:25 וחזר 12:10. ונסע לאוהל 2:05 וחזר 7:15, כחצי שעה אחרי השקיעה. נכנס למעריב 7:30, נסע הביתה 7:50. היום בא האווירון מאנגלי' ובאו הרבה אורחים.

יום ב' כ"ז אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 6:55, נכנס לסליחות 7. ולקריה"ת בשעה 8:20. נכנס לקריה"ת 10:15, ובשעה 3:10 נכנס למנחה, נסע הערב הביתה 5:10 וחזר 6:20, הגיעו עוד הרבה אורחים. למעריב נכנס 9:33 ובשעה 11:10 נסע הביתה.

יום ג' כ"ח אלול:

הבקר בא אד"ש שעה 6:55, נכנס לסליחות שעה 7. לפני מנחה הי' אצלו בנימין גורדצקי, ובשעה 3:40 נכנס למנחה. ובשעה 5:25 נסע הביתה. וחזר 6:25. למעריב נכנס 9:32 ובשעה 12:20 נסע הביתה עם קרינסקי.

בין הדפים נמצא צעטעל בלי תאריך ועליו רשום "מה שדיבר כ"ק אד"ש לרש"ל":

הרש"ל אמר לאד"ש שהבחורים מסורין להפצת המעיינות, וענה כ"ק אד"ש: מיט דעם טרייסט מען מיר? זינט תשט"ו איז געווען א הכשרה אז משיח זאל קומען נאר עס פעלט די מקבלים און דערווייל איז דאס נאך אלץ מלפניגען (?) וואס חאטש אפילו אז דער ניגון ופרצת ובפרט לאחר ופרצת אוי..ברעכנעט אין תשי"ח, אבער די הכשרה איז געווען נאך פון תשט"ו! דער עיקר אז מען דארף זיך עוסק זיין אין די ופרצת חסידות, עס מאנט זיך לערנען חסידות, אז עס זאל דורכנעמען און [חסר ד' מילים שלא ברורות] יונגעלייט שנמצאים בהתוועדות.

רש"ל ע"ד .. יותר ממאתיים יונגעלייט בכל התוועדות, וענה כ"ק אד"ש: אויב די צוויי הונדערט יונגעלייט וואלטן חזר'ן אין שולן און טאן אין הפצת המעיינות וואלט מען געקענט ברענגען משיח, און דעמאלט וואלט ניט געווען קיין דאגות וטרדות הפרנסה. וואס חסידות איז קיינמאל ניט געווען אזוי בהתגלות ווי איצטער, וואס איצטער איז קיין מנגדים ניטא, וואס אפילו די וואס זיינען לכאורה מנגדים - הזכיר כמה מהם, אבל ר' שמואל לא חזר את השמות - בבית כנסיות און קענען חזר'ן אין די שול'ן

- זרחי האט געלדערט (?) אויך צו שאיות (?) לערנט מען שוין איצטער, אפילו מיט איינער אזויע מיט דו ... - ע"כ נמצא רשום.