אלול תשמ"ב - ר' אורי הולצמן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום א' לפ' תבוא, י' לחודש אלול ה'תשב"מ, בחצרות כ"ק אד"ש, 770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין נ.י.

בשבת זו [ש"פ תצא] לא הייתה התוועדות. בשבוע שעבר הגיע לפה אורח מאה"ק מכפר חב"ד, ושמו מרדכי ברון, הוא הוציא לאור "פוסטר" ענק ומרהיב לכבוד י"א ניסן השמונים, הכולל תמונת אדמו"רי חב"ד בצורה של הספרה "7" ותמונת אבי כ"ק אד"ש – רלוי"צ נ"ע. זה תחת הכותרת "כל השביעין חביבין", ולמטה מזה עשרת המבצעים ותמונתם, מבצע ספר-תורה, צבאות ה', י"ב פסוקים וכו'.

בשבוע שעבר הכניס "פוסטר" אחד לכ"ק (כמובן ע"י המזכירות), וקיבל מענה מהרבי שליט"א, "נתקבל ות"ח" ועוד כמה משפטים מיוחדים, "רושם חזק" וכו'. וגם כתב לו להגיה איזה דברים – תאריך פטירת הבעש"ט, התרגום באנגלית דהפסוקים מדניאל ותהלים, ועוד.

[נוסח המענה:

נת' ות"ח ת"ח 1) רושם טוב וחזק וכו'. 2) אזכיר עה"צ לכהנ"ל ולבשו"ט. 3) במהדורא בתרא: והתגלותו - להשמיט הוא"ו. הילולא דבעש"ט - ו' סיוון. העתקת הכתוב בדניאל ותהילים חסר? בהכתר להשמיט התיבות זהב טהור. נש"ק להוסיף ויום-טוב. בתפילין של ראש - קוים לסימון ד' בתים]

שבת פרשת תבוא, ט"ז אלול

בבוקר יום השבת הגיע כ"ק ל-770 ב-9:10 לערך, לתפילה ירד כרגיל מעט אחרי 10:00. לאחר התפילה חזר לחדרו, ובשעה 3:05 אחה"צ הלך לספרייה (בבית הסמוך ל-770 נמצאת ספריית כ"ק אד"ש הידועה באיכותה וכמותה, כולל כתבי-יד מרבותינו נשיאנו ועוד, ואכמ"ל. לאחרונה, מאחר חג השבועות שנה זו, שוהה שם הרבי בכל שבת).

חזר ל-770 ב-4:00 לערך. נכנס למנחה בביהמ"ד העליון (הקטן) ב-7:00 ויצא לאחר התפילה לחדרו. נכנס למעריב ב-8:15 (כשתי דקות לפני צאת השבת), ולאחרי שא' מהתמימים הבדיל, נכנס לחדרו. ב-8:55 יצא ונסע אל ביתו.

יום א' פ' נצבים וילך, י"ז אלול (ערב ח"י אלול)

היום בבוקר הגיע הרבי במכונית מביתו בשעה 10:10. הנהג היה ר' בנימין קליין שי', שהוא מביא תמיד את הרבי בבוקר, חוץ מימי ב' וה', שאז ישנו הנהג הרגיל, והוא ר' יודל קרינסקי שי'.

כ"ק אד"ש נסע לביתו בשעה 5:40 אחה"צ, וחזר ב-6:35. יצויין כי במשך כל החודש האחרון היה הרבי נוסע לביתו בשעות 6:30-7:00 וחוזר לאחר 40-60 דקות לערך.

ב-9:35 נכנס לתפילת ערבית. אחרי התפילה, מסר ר' זושא שי' ריבקין (גבאי בית הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד) כתב בקשה שהרבי יתגלה בח"י אלול ויגאלנו (- זה היה תוכן המכתב, הלשון איני יודע. כמדומה שמסר המכתב בגעה"ת), ועליו חתמו הרבה אנ"ש מאה"ק. הוא נתן זאת לרבי, והרבי ענה כדרכו בקודש "א יישר כח".

כבר לפני שבת האחרונה דובר שתתקיים הערב התוועדות לכבוד ח"י אלול, אבל בלי בטחון גמור. אך באמצע היום נודע בוודאות שתתקיים הערב התוועדות. לקראת השעה 10, ירד הרבי להתוועדות. אין הזמן גרמא להאריך, ואביא אי אלו נקודות מההתוועדות.

הורה לנגן ג' תנועות, אבינו מלכנו, ולאחריהם אמר ש"פותחין בדבר מלכות", והרי זהו יום הולדת שני המאורות הגדולים הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, והזכיר פתגם אדמו"ר הזקן שצריך לחיות עם הזמן, היינו, עם פרשת השבוע. בהמשך הדברים אמר שהפתגם גם נוגע ל"חסידישע פרשה" שבלקוטי תורה וכו'.

והביא פתגם הבעש"ט על "שויתי ה' לנגדי תמיד", שצריכים להיות במידת ההשתוות כו', שכל דבר יהיה שווה בעיניו (אם לטוב ואם למוטב). פתגם זה מופיע בתחילת ספר צוואת ריב"ש, והזכיר את הביאור שבאגרת-הקודש על מה שכתוב בצוואת ריב"ש.

גם דיבר בענין יום הולדת, שידוע גודל ההפלאה בזה שהפליא כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואף שהמקור הראשון דיום הולדת הרי נאמר בתורה בקשר לאינו-יהודי (פרעה).

בין הדברים העיר שישנם הנטפלים לאיזה דבר שנאמר ומיד מנפנפים בקושיא, ואמר שמה שהוא אומר הרי אין זה פסק הלכה, אלא שבדרך ממילא כשעוסק בענין מסויים מזכיר ענינים שונים וכו'. וסיים: יש לך קושיא? לך ותתייגע ליישבה! והראה ג' או ד' דוגמאות לזה מההערות האחרונות, והסביר כיצד אפשר ליישב קושייתם.

אחת ההערות: כ"ק דיבר בהתוועדות קודמת (שבת פרשת ראה) שעל נבוכדנצר נאמר "עלה ארי מסבכו", ארי ולא אריה. ושאלו אצל כ"ק אד"ש, שהרי בפירוש כתוב בפסוק עם ה'. וענה הרבי שפשוט היה בזה פליטת הפה או פליטת הקולמוס, והיה צריך להוסיף רק מילה אחת – "לכאורה", דהיינו, "דעל נבוכדנצר לכאורה היה צריך להיאמר עלה ארי בלי ה'".

(הוספה לאח"ז: שאלה זו הכניסו המניחים לרבי, וכ"ק הגיה את כל הסעיף בשיחת ש"פ ראה, והוסיף הערה ארוכה בגוכתי"ק).

כן הורה לעשות מגבית לח"י אלול, ושלא ישכחו לדאוג להספקת סעודות – לאלו שאין להם – על החגים הבעל"ט וכו'. המגבית נערכה בו במקום, כרגיל, כשכל אחד כותב שמו ושם אמו וכו', ומכניס הפתק + סכום כסף למעטפה ומעביר לחברו, וחברו לחברו, עד שמגיע לשולחן כ"ק. הגבאים אוספים את המעטפות לשק ומגישים זאת לרבי שליט"א שלוקחו עימו לאחר ההתוועדות.

כמו כן אמר שיחלק דולרים לטנקיסטים, כדי שיחלקום לכל הקהל.

בסוף דיבר בארוכה כשעיניו מוטות כלפי מטה, בנימה רצינית ביותר, אודות הצורך בתוקף בעניני ארץ-הקודש, ואזי גם הגויים יסייעו וכו'. לא התמקד במאורע מסויים, כפי שנוהג ברוב הדיבורים כגון דא, אלא דיבר באופן כללי.

לאחר מכן (1:35) חילק הדולרים לטנקיסטים על מנת שיחלקו לקהל, ואח"כ ניגן ניעט ניקאווא, ויצא ועלה לחדרו. ב-1:47 נסע לביתו.

יום ב' פרשת נצבים וילך, ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים – כ"ק הבעש"ט ואדמו"ר הזקן נ"ע

היות שהיום הוא "יום אידם" הנקרא "לייבער-דיי" בלע"ז, התקיים מצעד גדול של השחורים לכל אורך רחוב איסטערן פארקוויי, בתופים ובמחולות כדרכם. אשר על כן, גוייסו שוטרים רבים לפקח על הסדר, אז מ'זאל זיך נישט הרג'ענען, הן בינם לבין עצמם והן כלפי הבחורים, ואכמ"ל. השוטרים התרכזו ליד 770, ומשם יצאו לאורך כל הרחוב.

בשעה 12:20 יצא כ"ק אד"ש אל המקווה (אליו הולך רק לפני שנוסע ל"אוהל", או גם בעיתים נדירות אחרות), והצדיע לשוטרים. כאשר חזר מהמקווה, בשעה 1:05, נכנס הרכב ל-770 מאחור, היינו דרך בנין ה"כולל" שברחוב יוניאן, דרך החצר עד לחזית 770. הסיבה לכך, מפני שהתהלוכה הנ"ל כבר הייתה בעיצומה, ולכן החליטו שיהיה יותר מכובד וראוי שהרבי ייכנס מצד השני.

ב-3:55 נסע הרבי לאוהל. לפני יציאתו, צלצל הטלפון במזכירות ולייבל גרונר שוחח בו שעה קלה, ואחר-כך יצא והורה לאלו שעמדו בסמיכות לגן עדן התחתון, שלא ישירו בעת יציאת הרבי לרחוב, כי אם בתוך הבנין. (שמעתי שהטלפון היה מהרבי בנדון זה. אך יתכן שהטלפון היה מהמשטרה, כדי שלא יתחוללו מהומות).

יום ד' נצבים וילך, כ' אלול

הגיעו כבר כמה עשרות אורחים לקראת חודש החגים, עדיין מתפללים בביהמ"ד "למעלה", אך נהיה מאוד צפוף. כמעט כל ה"קבוצה" דתלמידי ישיבות אה"ק הגיעו כבר. בשנה זו, יהיו חברי הקבוצה למעלה מ-30, ואילו בשנה החולפת היו למעלה מ-50.

יום ה' נצבים וילך, כ"א אלול

כ"ק אד"ש הגיע ל-770 בשעה 10:13 (עם יודל), ונכנס לחדרו. 10:20 נכנס לביהמ"ד (העליון) לשמוע קריה"ת. 10:33 חזר לחדרו. 11:15 לערך נסע למקוה וחזר ב-12.

הצפיפות בפרוזדור גוברת, כולם מחכים ליציאת הרבי מחדרו הק' בדרך ל"אוהל". ב-3:20 נכנס החתן הת' בצלאל מרינובסקי לגעה"ת, ומקבל מכ"ק אד"ש את סידורו (הוא מתחתן הערב עם פייגענסאן מקראון הייטס. כך נוהג כ"ק משנים קדמוניות להשאיל סידורו לחתנים ביום חופתם, ולאלו שמתחתנים במקום אחר וכיו"ב – נותן להם הסידור ביום נסיעתם מכאן).

עם כניסת החתן הנ"ל, יצא לייבל גרונר מן הקודש ומסר ליהודי אחד מאה"ק שיש לו בן נכה וכו', שטר של 50 שקל ישראליים מאת כ"ק, ומסר לו הוראות (ברכות?) בעל-פה מכ"ק אד"ש. (הרבי עבר גם לאחרונה פעם או פעמיים או יותר על יד אותו יהודי ובירכו: "ישועה בקרוב").

ב-3:30 יצא כ"ק אד"ש וחילק מטבעות לצדקה לכו"כ ילדים (10-15), שיכניסו המטבעות לקופה שבפרוזדור. גם ברחוב על יד המכונית, נתן ל-2 תינוקות שהיו בעגלות, אח"כ נכנס למכונית ונסע ל"אוהל".

היום הגיעה קבוצה של 50 איש מאה"ק, ובראשם זושא הפרטיזן. כ"ק הגיע ל-770 ב-8:22, ויצא מחדרו מיד למנחה (8:25. צאת הכוכבים היה ב-8:05). בעת יציאתו ממנחה, מעודד בתנועה חדה לכיוונו של זושא, שמתחיל בשירת "שיבנה", וכל הקהל בקול רעש גדול...

מכאן ואילך, כל אימת שהרבי יוצא ונכנס, הוא מעודד בתנועות ידיו להגברת השירה (כי בדרך כלל, הקהל כבר שר זמן מה לפני הופעת הרבי), מלבד כאשר נכנס למנחה ולקריה"ת, שאין הזמן גרמא לשירה. (אולם אל דאגה, זושא יביא את הקהל לשיר ולזמר גם בהמתנה לקריה"ת ולמנחה, עוד חזון למועד...)

מהמזכירות הודיעו שב-9:00 – מעריב, אך באותו זמן מתקיימת חופת החתן הנ"ל בחצר 770, וכאשר ישנה חופה, אין כ"ק אד"ש יוצא עד לאחר סיום החופה. 9:07 נכנס ד"ר פלדמן אל אד"ש. 9:15 נכנס כ"ק למעריב (למעלה). מיד לאחר התפילה (9:30 לערך) נכנס אל כ"ק (בגעה"ת?) ר' בנימין אלי' גאראדעצקי, ושוהה עד 10:55, ויוצא. בשעה 11 נסע כ"ק אד"ש לביתו.

יום ו' ערב ש"ק פ' נצבים וילך, כ"ב אלול

לקראת זמן הדלקת הנרות (6:55) יצא כ"ק אד"ש מחדרו, והייתה בפרוזדור קבוצת ילדים, וכדרכו בקודש נתן לכאו"א מהם פרוטה להכניס בקופה. היו שם הרבה אורחים (רובם תלמידי התמימים) מאה"ק, ועמדו בקירוב מקום לאד"ש. כ"ק אד"ש סיים את החלוקה, הכניס ג"כ בעצמו פרוטה לקופה ופנה לדרכו החוצה.

הקהל התקדם מאחוריו, בצפיפות, הרבי ירד במדריגות הראשונות שבחזית בנין 770, ופגש שוב קבוצת תשב"ר, ושוב חילק גם להם מטבעות. פתאום הסתובב כ"ק לאחוריו, אל הקהל שעמד על המדרגות בסמוך אליו, ואמר (בערך זו הלשון ששמעתי בעצמי, וגם מעד ראי' ושמיעה נוסף): ווען איר וואלט געגאנגען לערנען תורה, וואלט איר אויך געהאט א מצוה!

והמשיך בדרכו אל הספרי' (הרבי נוהג בכל ערב ש"ק לבקר בביתו (כעת בספרי') לפני כניסת השבת לפחות לשעה קלה ). לאחר דקה אחת, חזר אד"ש מהספרי' ל-770. ושוב פגש קבוצת ילדים וחילק להם מטבעות לצדקה, וכן לר' לייבל שי' זאיאנץ מפעילי חב"ד בפאולא בראזיל. לאחר מכן נכנס לחדרו (אד"ש אינו נכנס לתפילת המנחה בעש"ק).

לקראת שבת, סידרו ה"ועד המסדר" שולחנות בביהמ"ד הגדול עם פתח צר באמצעם, המהווים מחסום לנחשולי הקהל, שלא יתקדמו יותר מדאי לכיוון הרבי שליט"א. השולחנו מוצבים מקיר לקיר, ומשאירים חלל צר ביניהם, למעבר הרבי, ועל מקום החלל יש קרש מיוחד המורם לפני הופעת הרבי.

החזן בתפילת ליל ש"ק ר' זלמן שי' לוין מכפר חב"ד, ב"לכה דודי" ניגן איזה קוצק'ער ניגון, ובסוף ב"ימין ושמאל תפרוצי" התחיל לנגן בניגון "הרנינו לאלקים" (דקאפיטל פ"א דכ"ק אד"ש בשנה זו), ואד"ש הרים ידו לאות, וביהמ"ד התמלא בשירה ובזמרה...

כ"ק אד"ש אמר קדיש יתום לאחר התפילה, וכך במשך כל השבת.

לאחר התפילה, מנענע בראשו ושפתיו לוחשות "גוט שבת" לעבר הקהל, עד צאתו מביהמ"ד. לעבר זושא מנענע מעט בחוזקה, וזושא מתחיל בקול רם "שיבנה בית המקדש", וכולם אחריו.. וכ"ק אד"ש מורה בתנופת יד להגברת השירה.

לאחר כ-20 דקות יצא מחדרו הק' לכיוון הספרי'.

ש"ק פ' נצבים וילך, "שבת סליחות", כ"ג אלול

8:30 נכנס אד"ש לביהמ"ד לאמירת תהלים, ר' הירשל שי' שיפרין חזן. ב-10 לערך מסיימים וכ"ק חוזר לחדרו, ויורד שוב (כנהוג בד"כ בש"ק מברכים) ב-10:30 לערך.

בהפטורה – צפיפות איומה, מרגישים כבר שחודש תשרי קרב ובא...

לאחר התפילה מכריז הגבאי על התוועדות. ההתוועדות נמשכה כ-3 שעות, היה גם מאמר. לצערי לא זכיתי לשמוע היטב, כי לא הייתי במקום שבטווח שמיעה.

בין השיחות ניגנו "והריקותי לכם ברכה" (הרציני), ומסיבה כלשהי נעשו כמה קבוצות, שכל אחת מהן ניגנו תנועה אחרת, ונהיה בליל של קולות. ניסו להתאים הניגון אחד לשני, אבל נעשה בלבול גדול מחמת שתנועות הניגון חוזרות על עצמן הן בטון נמוך והן בטון גבוה... ואז התחיל כ"ק בשיחה, באמרו שהוא לא יעשה דין תורה, מי צודק ומי לאו, אבל יש לעשות אחידות בניגון וכו'. והאריך קצת בזה מתוך חיוך.

חילק משקה לאורחים הנוסעים לבתיהם לפני ראש השנה, ביניהם: ר' יצחק גראנער (אויסטראליא), ר' זושא ריבקין (כפ"ח), דוד ווייטמאן, לייבל זאיאנץ (בראזיל), ועוד.

לאחר מכן – מנחה. כ"ק עלה לחדרו הק', ולאחר כמה דקות יצא והלך אל הספרי'. משום מה – לא ניגנו בצאתו, ובהגיעו סמוך לספרי', עמדו ילדים בשורה, וכ"ק הורה להם בתנופת יד לשיר, והחלו לשיר "שיבנה". הכניסה לספרי' מורכבת משתי דלתות, בין החיצונית לפנימית יש פרוזדור קטן, וכנראה הדלת הפנימית הייתה נעולה, והתעכב כ"ק כמה רגעים ליד הדלת, ובינתיים רמז לילדים להגביר את השירה.

לאחר כ-40 דקות חזר לחדרו. ב-8:05 (זמן צאת הכוכבים) יצא למעריב בביהמ"ד העליון. כרבע שעה אחרי התפילה נסע לביתו.

מוצש"ק, 'סליחות'

ב-1:00 בדיוק הופיע אד"ש בבית הכנסת. החזן – ר' יוסל שי' וויינבערג. לאחר אמירת ה'סליחות' נכנס לחדרו לכמה רגעים, ונסע לביתו.

יום א' האזינו, א' דסליחות, כ"ד אלול

כ"ק נכנס למנחה 3:20 למעלה. ביציאתו מביהמ"ד, בירך את הנוסעים לביתם, ביניהם ר' זושא שי' ריבקין מכפר חב"ד, ר' לייבל שי' זאיאנץ מבראזיל, ועוד.

כ"ק לא נסע לביתו כפי הרגיל בכל יום לפנות ערב (ולעומת זאת, הקדים לנסוע לביתו בלילה, כדלהלן).

בערב למד ברבים (בביהמ"ד העליון) הר"מ מענטליק שי' את מכתב כ"ק אד"ש עם ההערות, ולא סיימו עדיין. כמו כן דיבר ר"ד ראסקין שי' ואמר לקהל שלא צריך לעמוד ליד הדלת כל הזמן, אלא צריכים לשבת וללמוד וכו' וכו', ובדבריו פנה בעיקר אל התמימים האורחים.

9:32 נכנס כ"ק למעריב. הצפיפות גדולה. אד"ש אומר קדיש יתום ומשניות.

(כאמור, גם בש"ק האחרון – כ"ג אלול, אמר קדיש יתום. ממאיר שי' הארליג שמעתי שאחד מב' ימים אלו (כ"ג או כ"ה אלול ) הוא היארצייט של סבו ר' מאיר שלמה. וסיפר שר' פינחס אלטהויז נכנס פעם ליחידות, וסיפר לרבי ששאל אותו בחור מדוע אומר הרבי קדיש ביום זה, והוא ענה לו בהלצה שזה עבור היארצייט של ר' אדם בעל שם... הרבי הגיב שזהו יארצייט של סבו).

9:45 יצא כ"ק מביהמ"ד בדרכו אל חדרו, כאשר זושא מנצח על שירת "שיבנה".

בשעה 10 נסע כ"ק לביתו. לפני נסיעתו, נכנס לייבל לזאל, הכה קלות על השולחן והכריז שסליחות יהיה בשעה 7 בבוקר.

יום ב' האזינו, ב' דסליחות, כ"ה אלול

כ"ק אד"ש הגיע ל-770 בשעה 6:51, וירד לביהמ"ד הגדול לאמירת סליחות בשעה 7 לערך. החזן – מענדל שניאורסאהן שי'. 7:25 חוזר לחדרו, ולייבל מחפש בתוך 770 היכן יש מנין של מתפללים האוחזים כבר לקראת קריאת התורה, בשביל אד"ש, כי הרי אומר קדיש ביום זה. לייבל מורה לקבוצת המתפללים לעלות למעלה לזאל הקטן, וב-7:55 יצא כ"ק לקריאת התורה בביהמ"ד העליון ונשאר עד סיום התפילה, אמר את חצי הקדיש שאחרי קריה"ת, וכל הקדישים עד סיום התפילה (קדיש דרבנן וקדיש יתום), למד המשניות "הטביל את המטה וכו'".

אחרי התפילה, תקע בשופר בתחילה ר' יעקב יוסף שי' ראסקין, ומאחר שלא הצליח לתקוע, תקע בנו ר' דוד שי'. ב-8:15 חזר לחדרו.

9:07 נסע למקוה, חזר ב-9:45. בכניסתו ל-770 פגש יהודי במסדרון, והלה אמר לרבי (בלה"ק?): "באתי מטורקיה לראות את הרבי", ענה לו כ"ק: "סימן טוב", והלה נישק את ידו הק'. כמו כן נתן לילד מטבע לצדקה, ואח"כ שאלו האם הוא כבר בר-מצווה.

נסעתי עם ישראל שמעון שי' קלמנסון לטפל בהדפסת קובץ חידו"ת מאת רבני קאנעטיקעט (ארה"ב), שעורך אחיו יוסף יצחק שי' לכבוד שנת השמונים, בבית-הדפוס "בלשן". בחזרתנו, חצינו את הכביש על יד 770, ובהגיענו אל המדרכה, ניגש אלינו בחור – "הייתכן? וכי לא ראיתם את הרבי במכונית על-ידכם?!", התברר שהרבי בדיוק יצא אל האוהל (1:55), והמכונית התעכבה ברמזור, ואילו עינינו היו נשואות אל 770 לראות האם כ"ק כבר נסע אל האוהל...

כ"ק אד"ש חזר ב-7:45, ונכנס למנחה (צאת הכוכבים – 8:05 לערך), ולפני שהתחילו אשרי, אמר משניות וקדיש. לאחר התפלה למד כ"ק בשקט 2 דפים קרועים של משניות שהיו בתוך סידורו (הבחנתי שהלקו"ש השבועי עודנו מונח בסידורו. – בדרך כלל, מכניס כ"ק את "הדואר של שבת", הלקו"ש וקובצי הערות וכו', בסוף סידורו, ומעיין בהם בשעת התפילות כאשר החזן מנגן וכיו"ב), סיים בקול רם את המשנה "הטביל בה את המטה", העביר ידו על מצחו לפני הקדיש וכו'. נכנס לחדרו 8:05, ולייבל נכנס אף הוא.

כאמור, כאשר ישנה חופה יוצא כ"ק אחריה למעריב, הערב הייתה חופתו של יצחק שי' רסקין (מרוקו). לאחרי', ב-8:40 לערך, נכנס למעריב. 9 נסע לביתו.

יום ג' האזינו, ג' דסליחות, כ"ו אלול

סדר הבוקר כאתמול. 7:30 חוזר כ"ק לחדרו אחרי אמירת 'סליחות', ותוך 2 דקות מתחיל התור לפדיונות, מהיום והלאה מקבל כ"ק את הפדיונות לקוראם בערב ראש השנה על ציון כ"ק אדמו"ר הריי"ץ (ראה ספר המנהגים-חב"ד בזה). בעת קבלת הפדיונות, מאחל "לשנה טובה תכתב ותחתם" לכל אחד. לאחר כ-10 דקות הסתיים התור, ונכנס לחדרו.

בשעות הצהריים התקיים 'ראלי' (כינוס ילדי צבאות ה') בביהמ"ד הגדול. כ"ק אד"ש נכנס ב-2:08, בעברו בין הילדים חילק מטבעות לצדקה לעומדים סמוך אליו. התפללו מנחה, אחר כך אמרו הילדים את י"ב הפסוקים ומאמרי רז"ל.

אח"כ אמר הרבי שיחה בג' חלקים, ותוכן הדברים: שזהו הכינוס האחרון והמסיים דשנה זו, ושהיצה"ר מסית ילד שלא ללמוד ולא להתנהג כראוי כו', אך הילד אינו צריך לשמוע ולציית לטפשות היצר אלא ללחום נגדו. בסוף השיחה ציוה כ"ק לנגן אבינו מלכנו, עוצו עצה, אך צדיקים, שיבנה בית המקדש. ולאחר מכן חילק מטבעות של 10 סנט למדריכים/ות על מנת שיחלקו אותם לילדים, 2 מטבעות לכל אחד, מטבע אחד לצדקה והשני כטוב בעיניהם. ביציאתו (4:00) עודד שירת 'שיבנה' בתנופת ידו הק'.

6:55 נסע לביתו, ביציאתו איחל נסיעה טובה לר' לייבל זאיאנץ שנוסע היום לבראזיל. 7:56 חזר ל-770. 9:33 יצא למעריב (אין צורך לציין את המובן מאליו, שבכל פעם שעובר כ"ק, שרים 'שיבנה' ומעודד השירה). נסע לביתו 11:45.

יום ד' האזינו, ד' דסליחות, כ"ז אלול

7:30-8:03 – קבלת פ"נים על יד חדרו הק'.

אחר הצהריים הייתה שיחה לנשי חב"ד בביהמ"ד הגדול שהיה מלא בנשים וילדות, כ"ק נכנס לביהמ"ד ב-5:10 לערך בליווי המזכירים, ואמר שיחה עד 5:50 לערך. בין הדברים: מעלת הנשים, ש"בינה יתרה נתנה באשה", והדבר מתבטא בהלכה בכך שאשה מתחייבת בתורה ומצוות כבר בגיל 12, קודם לאיש שמתחייב בגיל 13; ענין 'פרו ורבו' כו'; מעלת האשה שביכולתה להשפיע על סביבתה יותר מהאיש, מצד תכונותיה המיוחדות.

בסיום השיחה אמר שיבואו נשים מ"מרכז נשי חב"ד" לקבל דולרים ולחלקם לקהל, וזאת השתתפות סמלית בנתינתן לצדקה. בשעת החלוקה (עברו כ-10 נשים), אשה שישבה בספסלים שמול הרבי שאלה מרחוק משהו מהרבי (כנראה, האם לבוא ולקחת דולרים), הרבי חייך וסימן לה בידו שתתקרב ונתן לה דולרים. בסוף החלוקה נגשה אשה, ובראותה שכבר לא נשארו דולרים, נסוגה מיד לאחור, אך כ"ק הרגיש בזה ואמר לה משהו, ופנה אחר כך ללייבל שיתן עוד דולרים, לייבל התחיל ללכת לכיוון היציאה (כי נגמרו לו הדולרים), אך מיד התעשת וביקש מאחת הנשים שעברו קודם שתיתן לו חבילה (כ"ק חילק כו"כ חבילות לכל אחת), ומסרה בידי הרבי שמסר לאשה הנ"ל...

5:58 חזר לחדרו. 7:45 יצא לתפילת מעריב. 7:55 חזר לחדרו, ואחרי כמה רגעים נסע לביתו.

יום ה' האזינו, ה' דסליחות, כ"ח אלול

7:30 – 8:05 קבלת הפ"נים. 8:10 יצא מחדרו לקריאת התורה בביהמ"ד העליון, ובראותו קבוצת ילדים חיפש מטבעות בכיסו בכדי לתת להם לצדקה, ומשלא מצא, פנה ללייבל וגם לו לא היה, (כמדומני שהרבי החווה בידו בתנועת ביטול), חזר לחדרו והביא מטבעות לחלק להם.

9:30 נכנס לביהמ"ד העליון למעריב, 9:40 חזר לחדרו, 9:45 ירד אל ביהמ"ד הגדול להתוועדות. בשיחה הב' דיבר אודות הניגון 'שיבנה' שממתינים עד סיום ההתוועדות בכדי לנגנו, ובעצם הלא רוצים משיח עכשיו, והאריך בזה, ובין הדברים הזכיר שידוע שבשנה הבעל"ט ישנו הר"ת תהי' שנת גילוי משיח. לבסוף הורה לנגן זאת, כרגיל בתחילה על ידי החזן, ואח"כ הצטרף כ"ק והקהל.

אמר שיש מאמר ידוע מהצ"צ ויחזור עליו כעת, ותיכף התחילו לנגן ניגון קודם המאמר, ואמר מאמר ד"ה יו"ט של ר"ה , במשך כ-15-20 דקות. אח"כ דיבר אודות הצ"צ, שכידוע היה עושה 'סדר' בפטרבורג, מעלה ומוריד שרים ומלכים, כידוע שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה. דיבר אודות המצב באה"ק. אחר כך הורה לנגן ניגון הכנה, ניגון אדמו"ר הזקן (בבא הד' – כמדומני ד' פעמים), ניע זשוריצי, אבינו מלכנו, ניעט ניקאווא (פנה לכיוון הילדים ורמז להם בידו הק' לשרוק). כמו כן ציוה לנגן שוב 'שיבנה' (החזן ואח"כ הקהל).

בסיום ההתוועדות חילק דולרים לטנקיסטים, על מנת לחלקם "לכל אחד ואחת". הזכיר אודות ברכה אחרונה, והחל טרם יציאתו "כי בשמחה" – כרגיל. ההתוועדות הסתיימה ב-12:35, ו-10 דקות אח"כ נסע לביתו.

יום ו' עש"ק וער"ה דשנת תשמ"ג

בסיום הסליחות רמז כ"ק בהרמת ידו הק' לנגן ב"רחמנא דעני", ועודד השירה במאוד, גם בצאתו (8 לערך). התור לפדיונות כבר משתרך, אף שכ"ק מקבל היום הפ"נים רק אחר התפילה. 8:35 נסע אל המקוה, בצאתו נתן צדקה לילדים וגם נתן בעצמו (גם בבוקר לפני ירידתו לסליחות נתן בעצמו לצדקה), ופנה אל הילדים והתחיל "שיבנה", והקהל המשיך לעידודו בידו הק', והמשיך לעודד גם בשבתו במכונית.

9 לערך חזר מהמקוה, 9:50 ירד לתפילת שחרית בביהמ"ד הגדול (כרגיל בכל ערב ר"ה). היום (לפנות בוקר) הוקמה הבימה של כ"ק אד"ש, המיוחדת לימי תשרי. החזן – ר' אברהם מייזליש שי' מכפר חב"ד. התפילה בזריזות יחסית.

אחר סיום התהלים שאחרי התפילה, עלו מנין מזקני אנ"ש (למעשה, כ-15 איש...), ביניהם: הרב חודקוב, הרב זלמן שמעון דווארקין, הרב זלמן פוזנר (פיטסבורג), הרב י"י פיקארסקי, ועוד, וכמובן גם הגבאים דביהמ"ד... התיישבו בשורה כעין ד' בקצה הבימה מאחורי הרבי, כ"ק התקרב אליהם 3-4 צעדים ופתח באמירת "התרת נדרים" בניגונו המיוחד, הצפיפות על יד הבימה הייתה איומה, כולם ניסו לשמוע את הרבי. לאחר מכן, סיים אד"ש בברכה לשנה טובה והלך אל חדרו (10:20 לערך).

לאחר כמה דקות החל התור למסירת הפ"נים, ב-11 מסרו זקני אנ"ש את ה"פ"נ כללי", ולאחר קריאת הפ"נ הואיל כ"ק לברך את כלל ישראל (הושמע גם ברמקול).

1:45 נסע לאוהל, וחזר 6:20 לערך. 6:35 יצא מחדרו למנחה בביהמ"ד העליון, הי' 'עולם' שהמתינו לתפילה, וסידרו "שביל חי" עבור כ"ק אל ביהמ"ד, אך פתאום פנה ימינה לכיוון היציאה מ-770, הקהל נסוג כמובן במהירות, וכ"ק הלך אל הספרי', וחזר כעבור דקה, נכנס לחדרו ויצא שוב אל ביהמ"ד. חזר לחדרו אחרי התפילה (לפני 6:50!).