ניסן תש"י - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב”ה, יום ד' ג' ניסן תש"י.

...היינו אצל הרבנית שליט”א, קודם שאלנו את הרמ”ש איך לסדר זאת, ואומר שנבקש מר’ ... ראָדשטיין שיכנס לשאול אם אפשר להכנס, אך לא רצה כי לא הי’ לו פנאי ולא ידענו מה לעשות. פתאום ראה אותנו הרמ”ש מסתובבים ושאל אם היינו כבר. וענינו שלא. האט ער זיך אליין אנגעשלאגן ואמר ‘‘איך וועל מיט אייך ארוף גיין.’’ ונכנס אתנו. בדבר הכתבים, הנה בודאי קיבל הרשימה של המאמרים החסרים כאן, ובטח ישלח גופם להעתיק או העתקתם, אצלי הי’ המאמר שמע”צ רפ”ו שהעתקתיו מכב’ ובידעי שהמאמר הוא בלתי מצוי שאלתי את הרמ”ש אם יש תח”י המאמר, ואמר כי אין אצלו וביקש להעתיקו. ושאל אצלי מאין יש לי אותו, וספרתי לו. אגב כך סיפר לי שהוא יודע מזה כי הוא השתתף עם ר’ דובער יודאויץ’ בהגניבה וגם עוד דברים גנבו, ובקשני מאוד שאכתוב לכב’ שישלח זאת ובזה יעשה קורת רוח לכל בית רבי, כי כולם רוצים לסדר את הכתבים (רק בפועל הוא מסדר זאת), גם אמר לי שיתכן ויתן לי להעתקה משהו עבור זה, ואם יתן לי אשלח לכב’ העתקה שלא בפרסום.

ב"ה, ליל ה' פ' תזו"מ תש"י ברוקלין.

באחש”פ התוועד הרמ”ש שליט”א יותר מד’ שעות, ער האט זייער גוט פארבראכט, והתוכן הי’ אשר כ”ק רבינו הכ”מ נמצא אתנו בזה העולם כמו קודם וביתר שאת, זה בערך תוכן כל התוועדויותיו, הוא מאריך מאוד בענין הזה למרות שאנ”ש מבקשים אותו לקבל על עצמו להיות ממלא מקום וכו’, וכעין תשובה על הנ”ל הנה בכל התוועדות מדבר בענין הזה. אגב, נודעתי ברור אשר בימים אלה נסעו מנין מאנ”ש על האוהל ובקשו בהפ”נ כללי עבור כל אנ”ש שי’ אודות הרמ”ש שליט”א שיתעורר בו רצון כו’, וד”ל. זהו מאמר המוסגר (לא מאמר המוסגר אבל איננו נוגע להנ”ל), ואמשיך במה שהתחלתי.

בסוף ההתוועדות כבר הי’ מאוד בהתרגשות והתחיל לומר וואס פאר א נבג”מ? וואס פאר א גנזי מרומים? עבודתו הייתה שלא ע”מ לקבל פרס, ומבואר בדא”ח אשר פרס היינו פרוסה, גילויים והארות בלבד, אשר זהו גנזי מרומים, כ”א לקח כל העצם, וא”כ נמצא אתנו כמבואר בדא”ח אשר העבודה היא דוקא למטה, שם נמצא העצמות. וביאר אשר הענין דרבי הוא מה שהעצמות ממש הכל יכול נתלבש בגוף גשמי ומדבר בקול גשמי, אך זהו עצומ”ה, וזה הכנה לגילוי דלעתיד אשר יהי’ נראה לעיני בשר עצמותו ממש. וא”כ בודאי לא שייך בו הענין דגנזי מרומים, כ”א נמצא בעבודה דנש”י.

וסיים אז דער רבי שליט”א וועט אונז פירן צו דער גאולה השלימה. אני מעתיק רק מה שדיבר, אבל ההתרגשות והבכיות בעת שאמר שאיצ”ל נבג”מ כ”א שליט”א – את זה איני יכול להעתיק.

לשש”פ ואחש”פ באו הרבה אנ”ש, כבר היו הרבה אסיפות חשאיות והחליטו למנות לממלא מקום את חדב”נ הרמ”ש שליט”א. אודות עצם הענין החליטו מכבר, רק כל השאלות הם איזה העלאת מ”ן ובאיזה אופן אפשר דאס ארויס רופן, כי אינו רוצה בשום אופן. כמעט כולם מוסרים לו הפ”נ על האוהל, ג”ז ממאן לקחת, אך בכ”ז אחדים שואלים מאתו גם שאלות בגשמיות, ובתחילה התחיל להגיד איך ווייס גלייך מיט אייך, אך לבסוף נתן עצה, (ולא בתור רבי, כך הדגיש), והצליחו בזה, אח”כ סיפרו לו שהצליחו ואמר – איצטער איז פון מיר שוין אראפ די אחריות. פירוש לומדים כ”א כמו שרוצים, אך כך אמר.

לדעתי אנ”ש דאה”ק פשוט לגמרי לא מכירים אותו, הוא איש אחר לגמרי, רבינו הכ”מ אמר עליו – ער האט א דעה שלמה, א דעה ישרה, א דעה חזקה, ער איז גאר א אנדערער. גם עוד הרבה דברים אמר עליו. בטח שמעת מזה שבקונטרס חגה”פ תש”ט ישנה בסוף שיחה מי”א ניסן תש”ט, היא שיחה שאמר לפניו ביחידות, כי י”א ניסן הוא יום הולדתו. וביותר מעניין אשר בי”א ניסן תש”ט יום הולדת האחרון של הרמ”ש שליט”א שהי’ רבינו הכ”מ בעלמא דין, מסר לו ענינים שהם בקבלה מרבי לרבי, ע”ש בשיחה. את ביטולו לרבינו אין לתאר, תמיד בא דעם טיש הרש”ג הי’ מדבר, שואל שאלות, הוא ישב כעבדא קמי’ מריא, גם כעת בחדר רבינו עומד שם בביטול נפלא. בעת הסדרים העמידו גם קערה עבור רבינו כמ”ש בספר חסידים שהצדיקים גם אחר פטירתם באים בשבתות ויו”ט. המקור הוא בגמ’ סוף כתובות אודות רבינו הקדוש.

האסט געדארפט זעהן ווי רמ”ש ישב בעת הסעודות, הרש”ג דווקא ישב וסיפר סיפורים שונים, ביאר קצת בהגדה, אך הוא ישב ער האט ניט א מאך גיטאן מיט א אבר.

באחש”פ בקשו אותו אחדים מנכבדי אנ”ש לומר דא”ח, כמובן אז ער האט זיך אויסגילאכט, ואח”כ בעת ההתוועדות דיבר בארוכה שאין שום שינוי, וכדאי’ בגמ’ נר דלוק במקומו שולחן ערוך במקומו מיטה מוצעת במקומה, שזה קאי על בני חיי ומזוני, ועונה על תורה ותפילה ועניני תיקונים הכל כמקודם, ער האט זיך זייער צוקאכט, וסיים אז דער רבי שליט”א ענטפערט איצטער מען זאל נאר פרעגין, און דער רבי שליט”א וועט אונז פירן צו משיח’ן. כה הוא לשונו. (שלשת קטעים אחרונים אלה אינם מדויקים כ”כ – המעתיק).