ניסן תש"מ - "יחי המלך"

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ג', ר"ח ניסן

אחרי קריה"ת ברך כ"ק אד"ש הורי חתן בברכת "מזל-טוב".

בשעות הצהריים נודע שכ"ק אד"ש יאמר לאחרי מנחה שיחה לילדים (בזאַל למטה).

בחזרת הש"ץ קרא כ"ק אד"ש להריל"ג ואמר לו שלאחר התפלה יאמרו הילדים את י"ב הפסוקים ושיביא מטבעות בכדי לחלקם לילדים, וכן הפנה כ"ק אד"ש את ראשו הק' כדי לראות את הילדים שהגיעו אז (מאהלי תורה וכו').

את "עלינו לשבח" אמרו הילדים בניגון וכ"ק אד"ש נענע בראשו הק' ואמר את "עלינו" יחד עם הילדים. ב"אל תירא" שרו הילדים את "עוצו עצה" פעמיים וכ"ק אד"ש הסתובב לקהל ומחא כפיו הק'. אח"כ צוה לנגן "הושיעה את עמך" ומחא כפיו הק'. לאחר-מכן הורה כ"ק אד"ש לומר את י"ב הפסוקים ואמר את הפסוקים יחד עם הילדים.

שיחה

כ"ק אד"ש אמר כמה שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י הר' ל. וינברג (הוגהו ע"י כ"ק אד"ש ונדפסו בלקו"ש חכ"ב ע' 175 ואילך). אח"כ קרא להריל"ג שמסר את חבילת המטבעות וחילק כ"ק אד"ש לכל ילד מטבע של 10 סנט. לאחר שנגשו הילדים הורה כ"ק אד"ש להריל"ג לומר לכל הקהל לזוז ולפנות מקום לילדות שתוכלנה להכנס, ואח"כ סימן בידו הק' לקהל לזוז לצד אחד.

חלוקת המטבעות הסתיימה בשעה 5:15, הקהל שרו את "מאַרש נפוליון" וכ"ק אד"ש מחא כפיו הק', וכשיצא רמז בידו הק' להגביר השירה.

כשיצא כ"ק אד"ש מהמעלית פגש בפרוזדור את הר' מ. מענטליק ושאלו האם שואבים עכשיו "מים שלנו", וענה ששואבים בשעה 6:08, ואמר כ"ק אד"ש: מסתמא כשיגיע הזמן יודיעו לי.

בשעה 5:40 נסע כ"ק אד"ש לביתו וחזר ב-6:07, נכנס לחדרו ויצא לשאיבת "מים שלנו". כ"ק אד"ש שפך את המים שהיו בצנצנת ורחץ את הכוס והצנצנת כמ"פ, אח"כ שאב 4 פעמים בכוס ומילא, במשך זמן זה שרו הקהל "א-לי אתה" כנהוג.

יום ה', ג' ניסן

בשעה 2:10 יצא כ"ק אד"ש לספרי' בכדי להפריש חלה מהמצות ולמוסרם לרממ"ג עבור ועד הרוחני דכפ"ח. כשנכנסו לספרי' הראה הריל"ג את הארגזים של המצות, והלביש כ"ק אד"ש את הגארטל והפריש חלה מכל חבילה. אח"כ שאל את רממ"ג אם נוסע לבדו או שמישהו מלוה אותו וענה הר' י. מ. ראַפ (מארגן משלוחי המצות בכל שנה) שהכל מסודר. אח"כ שאל כ"ק אד"ש כמה מצות יש בכל חבילה, וענה הריל"ג כ-15 פאונד. כ"ק אד"ש הורה לסגור את החבילות ולקחתם למכונית, והוסיף שישגיחו גם על שאר החבילות.

להרממ"ג אמר כ"ק אד"ש שיביא את המצות לכפ"ח ומכיון שהשנה שולחים יותר מצות לכן יתנו לעוד אנשים, ושיהי' חג המצות באופן של זמן חירותינו ומכיון שהשנה הבאה היא שנת הקהל ויוצא שבפסח כבר יהי' זמן חרותינו וקיבוץ גלויות היינו שאת שנת הקהל נחגוג בביהמ"ק השלישי ומתוך שמחה וטוב לבב. והוסיף שיקבל גם שטר לצדקה ושתהי' השליחות תמיד כל הימים.

כ"ק אד"ש הלך לג"ע התחתון ונתן לו שטר של 500 ל"י וכן 2 מכתבים כלליים עבורו ועבור ועד הרוחני בכפ"ח. הרממ"ג ברך את כ"ק אד"ש שנזכה לראותו באה"ק וענה כ"ק אד"ש אמן ולוה אותו עד הפרוזדור. כ"ק אד"ש שאל את הריל"ג אם הכל מסודר והורה לו להתקשר לאה"ק ולהודיע להם את מס' הטיסה כדי שיבואו לקבלו.

יום ש"ק פ' ויקרא, ה' ניסן

בקריה"ת קראו בס"ת של משיח, וכשהגביהו את הספר סימן כ"ק אד"ש לסדר את התפר שבין היריעות. כשחזר למקומו אחרי ההפטרה הצביע על סידור שנפל בין הספסלים.

התוועדות

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, כשנכנס ניגנו בפעם הראשונה את הניגון החדש בפרק ע"ט שבתהלים פסוק י"ג "ואנחנו עמך וגו'".

להלן נקודות משיחותיו הק':

שיחה א' – "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" – בפנימיות הענינים, הקב"ה וישראל, ושייכותו לימי הפורים: התשובה לטוענים מהו המקור ל"שטורעם" ע"ד הפעולות עם ילדי ישראל – כן הי' "בימים ההם" – בגאולת פורים, אלא שגאולת פורים היתה צעד אחר צעד ועתה – גאולה שלימה שנתבטל כל מציאות הגלות. כן דובר על הרמז שב"אלף זעירא" ד"ויקרא", וכן ע"ד הדגשה נוספת בקשר להפצת המעינות, שנת השמיטה ור"ח ניסן.

שיחה ב' – ג' אופנים בהתחלת התורה: א) בראשית. ב) החודש הזה לכם. ג) חומש ויקרא. וביאר (בפנימיות הענינים) את מעלת כל אחד מהם (ראה לקו"ש ח"כ ע' 1 ואילך). כן ביאר את פרטי לשון המדרש "יבואו טהורין (ילדי ישראל) ויתעסקו בטהורים" (קרבנות). ההוראה – בענין ההשתדלות המיוחדת בפעולות עם הילדים שפועל גם על הגדולים.

שיחה ג' – שאלות בפרש"י עה"פ (ד, יט) "ואת כל חלבו ירים". שאלות בלקוטי לוי"צ (ע' קסט) – "הנצנים נראו בארץ" (ראה לקו"ש חכ"ב ע' 1 ואילך). הביא רמזים מהזהר ומההפטורה דפ' ויקרא להפעולות עם ילדי ישראל. ביאר הטעם שאדה"ז הכניס בשו"ע דיני חיוב קטן בקרבן פסח, וכן דיבר על חשיבות ענין החינוך בכלל ובעיקר – בענין ההכנות לחגה"פ.

שיחה ד' – הביאור בפרש"י ובלקוטי לוי"צ. אח"כ דיבר כ"ק אד"ש ע"ד שבמלאת 40 שנה לבוא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לארה"ב ("קאים אינש אדעתי' דרבי'") צ"ל תוספת בכל עניניו. וגם ע"ע כל אחד הוא תלמיד נשיא דורנו וצריך לפעול בכל המבואר במאמרים והשיחות (שאין להניחם בארון, אלא ללמוד בהם עד שיקראו) – ובפרט עתה. אח"כ המשיך הביאור בפרש"י וההוראה בענין אהבת ישראל.

בסיום ההתוועדות קרא כ"ק אד"ש להרש"ג ומסר לו מהמזונות שלפניו ובקבוק משקה (וערב מכוסו לבקבוק) והורה לגבאי הר' כץ להכריז על המלוה מלכה שתערך במוצש"ק, והוסיף שמסתמא יחלק מהמשקה ומהמזונות כאן ובמלוה מלכה.

יום ג', ח' ניסן

היום מסר כ"ק אד"ש ע"י הר' חודקוב שבפעולת מבצע פסח וכו' תהי' אחדות בין כל המוסדות שלנו.

יום ד', ט' ניסן

בעת שהגיע כ"ק אד"ש מביתו דיבר עם הר' ח. צ. קריגער על המדרכה כ-10 דק', ואח"כ הלכו ביחד עד ל-770. ליד הפתח עמד הר' י. ג. עם משפ' ואמר כ"ק אד"ש להר' קריגער (בנוגע אליהם): אלו אורחים מאה"ק. אח"כ הלך עמו כ"ק אד"ש לעבר ג"ע התחתון ונפרד ממנו בפרוזדור בלחיצת יד ובחיוך רחב.

יום ה', יו"ד ניסן

אחרי תפלת ערבית נכנסו לכ"ק אד"ש זקני אנ"ש וברכוהו ליום הולדתו וכן את כלל ישראל בברכה כללית, ובסיום ברכתם ברך כ"ק אד"ש אותם ואת כלל ישראל בחג הפסח כשר ושמח ובברכת הגאולה האמיתית והשלימה.

אור ליום הבהיר י"א ניסן – יום הולדת הע"ח של כ"ק אדמו"ר שליט"א

התוועדות

בשעה 9:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, להלן נקודות קצרות מהמדובר:

שיחה א' – ע"כ שהתורה היא חיינו ובכל דבר יש ללמוד ממנה הוראה, ובהתוועדות זו – "פותחין בברכה" להודות לכל המברכים והמשתתפים. כן דובר ע"ד הקשר המיוחד לימי הפסח שענינם "לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל".

לאחרי שיחה זו ניגש הר' פרשן לכ"ק אד"ש ומסר לו מכתב. כן ניגש הר' יולעס, דיבר מס' מילים עם כ"ק אד"ש ומסר לו מכתב, כ"ק אד"ש הניח המכתב מתחת לסידורו ורמז לו לומר "לחיים". לאחר-מכן ניגש הר' ש. עלברג ומסר מעטפה לכ"ק אד"ש וכן דיבר עמו מס' מילים, כ"ק אד"ש רשם כמה תיבות על דף ומסר לו.

שיחה ב' – ענין הכרת התודה וההתמסרות כו' מודגש ביצי"מ – שהיתה מפני ש"בני בכורי ישראל" – כפי שרואים ביחס הורים לילדיהם במדה יתירה מיחס הילדים להוריהם.

שיחה ג' – מלבד תפקידם של הילדים לשמוע להוריהם ולכבדם כו', יש להם שליחות מיוחדת – להשפיע, באותם ענינים שהם יודעים, על הוריהם ועל סביבתם – "והשיב לב אבות על (ידי) בנים".

שיחה ד' – הוראת חגה"פ בשנה זו, שנת השמיטה, ושייכותה לכל השנים. עד"ז – בכמה ענינים בתורה, הדגשה באופן מסוים ומזה – לימוד בכללות הענין: "ממחרת השבת" (– הדגשה בקביעות חגה"פ בשבת), יציאת העבד בשביעית שלו שחלה בשנת השמיטה וכיו"ב – הביאור בפרטיות בכ"ז.

אחרי שיחה זו צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה "כי ישאלך גו'". לאחר המאמר ניגש לכ"ק אד"ש אדם שעלה לפני כחצי שנה מרוסי', ברך "שהחיינו" וביקש מכ"ק אד"ש יין מכוסו, כ"ק אד"ש מילא את כוסו ומזג לו, לאחרי ששתה ביקש מזונות ונתן לו כ"ק אד"ש מלוא חופנו מזונות ואח"כ את כל הקערה של המזונות. הנ"ל חילק מהקערה לכל הסובבים אותו וכשהחזיר את הקערה הרים כ"ק אד"ש את המפה המכסה את הקערה ובדק אם נשאר משהו, וכשראה שלא נשאר מאומה חייך כ"ק אד"ש חיוך רחב.

שיחה ה' – הלימוד מהקביעות בפ' צו – במעלת הזריזות, וביום השישי שהוכפל בו טוב.

שיחה ו' – י"א ניסן "נשיא לבני אשר . . מעדני מלך" – ענין התענוג, הביאור בזה בפנימיות הענינים וההוראה בעבודה.

בסיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות (בבא הד' פ"א), "ניע זשוריצי כלאָפצי". אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "צמאה לך נפשי". הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה והחל לנגן "והיא שעמדה", "על אחת כמה וכמה" ובניגון זה יצא מההתוועדות.

לאחרי ההתוועדות נכנס לג"ע התחתון ר' י. ל. מייזל (מטורונטו) ומסר לכ"ק אד"ש ספר תורה שהגיע לפני זמן קצר מרוסי' (מבית צ'רנוביל) במתנה. לאחר מכן נכנס ר"א שם-טוב ומסר לכ"ק אד"ש דו"ח ותמונות מהמסיבה שהתקיימה בוושינגטון (כנראה בנוגע לי"א ניסן) ושהה כ-10 דקות. אח"כ נכנס ד"ר ווייס לביקור של שעה לערך.

בשעה 2:30 נסע כ"ק אד"ש לביתו.

יום ש"ק פ' צו – שבת הגדול, י"ב ניסן

קריאת התורה היו אמורים לקרוא בס"ת של משיח, אך ע"פ הוראת כ"ק אד"ש קראו בספר תורה שזה-עתה הביאו לכ"ק אד"ש במתנה מרוסי', שבו ביקר כ"ק אד"ש לעלות לתורה (ובמנחה קראו בס"ת של משיח).

התוועדות

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, להלן נקודות קצרות מהמדובר:

שיחה א' – בשבת הגדול כו"כ ענינים ולכל לראש – ע"פ הלכה. ביאור דברי אדה"ז בשו"ע "שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדול כו'". ההוראה מ"למכה מצרים בבכוריהם" בעבודה – אתהפכא וביטול הגדרים – "מצרים" כולל "מצרים" דקדושה. הוראה בענין שהזמ"ג – "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" שאפילו ילדי הגוים טענו לפרעה שישלח את בנ"י. השפעת הילדים על הוריהם צ"ל בדרכי נועם ובכבוד הראוי לאב ואם.

שיחה ב' – ההוראה מקביעות שה"ג בי"ב ניסן. שייכות האמירה ד"זאת חנוכת" ו"בהעלותך" (בהמשך לאמירת הנשיאים בימים שלפנ"ז) לי"ג ניסן בפנימיות הענינים.

שיחה ג' – ההוראה מהקביעות בש"פ צו – "ל' זירוז מיד ולדורות", שבאופן זה צ"ל כללות העבודה. ואף שעבודת הנשיאים היתה "לפי שעה" הרי המשכן הוא נצחי (ויתגלה לע"ל) וכל מה שפעלו בו הוא נצחי. ובעבודה – צ"ל "נשא את ראש", עבודה דמס"נ. ותכליתה – קיום תומ"צ בפועל, ולכן – תחילה יעבוד בעצמו ואח"כ ישפיע על יהודי נוסף בעניני פסח כפשוטם.

כ"ק אד"ש צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "זאת תורת העולה".

שיחה ד' – שאלות בפרש"י (ז, יב) ובלקוטי לוי"צ (ע' ריג). שיחה ה' – הביאור בהנ"ל.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:10. בסיום תפלת מנחה לא אמר כ"ק אד"ש "עבדים היינו" ברבים אלא החל לנגן "על אחת כמה וכמה" ויצא.

במוצש"ק לאחרי הבדלה חילק כ"ק אד"ש בג"ע התחתון מצות ומכתבים לאנ"ש שמעבר לים, החלוקה נמשכה כ-10 ד'.

יום א', י"ג ניסן

כ"ק אד"ש נסע לאוהל בשעה 2:50 וחזר ב-6:54. בעת הכנסו ל-770 אמר לו הר"מ שי' שיש עוד זמן מה לשאיבת "מים שלנו" אם רוצה לשאוב, ורמז כ"ק אד"ש לשלילה. אח"כ יצא לתפלת מנחה.

אחרי מנחה נכנסו לג"ע התחתון הר' חודוקוב, הר' ז. ש. דבורקין והר' ב. גורודצקי וכ"ק אד"ש מכר את החמץ. בסיום איחל הר' ז"ש דבורקין לכ"ק אד"ש שיהי' בריא בגשמיות כפשוטו וענה כ"ק אד"ש: גם ברוחניות.

שיחה

לפני תפילת ערבית הודיעו במפתיע שכ"ק אד"ש יאמר שיחה לאחר התפילה בזאַל למעלה (דבר שאינו רגיל כלל וכלל), והכינו את הרמקול ע"י הזאַל. בסיום התפילה, לערך בשעה 7:45, הכניס המזכיר את הרמקול לזאַל סמוך לשולחנו של כ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש ישב ליד שולחנו כבעת חזרת הש"ץ, כשראשו הק' פונה לצד צפון, ידיו הק' מונחות על השולחן והחל לומר את השיחה כשעיניו הר' מביטות לכיוון השולחן (הוגהה ונדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 203 ואילך) והיו בה דיבורים לא רגילים שנאמרו בהתרגשות גדולה.

בתחילה דיבר כ"ק אד"ש ע"ד המבצע ד"והשיב לב אבות (ע"י) בנים", אך תיכף עבר לדבר על המצב באה"ק ואמר שכל הענינים "שאָקלען זיך" (וחזר על ביטוי זה כמ"פ משך השיחה) והסיבה לזה הוא מה ש"שאָקלט זיך" בעניני יהדות ותומ"צ, ושג' ימים אלו (י"ד, ט"ו וט"ז ניסן) היו הימים ד"כנוס את כל היהודים" וכמו שאז היתה מפלתו של המן ובניו כן עתה תהי' מפלתם של שונאי ישראל ע"י מבצע אהבת ישראל כו'. כשהחל כ"ק אד"ש לדבר ע"ד אה"ק עצם את עיניו הק' עד לסיום השיחה (בשעה 8:10 לערך). כשקם כ"ק אד"ש לצאת הוצרך להמתין עד שיפנו מקום עבורו מחמת הקהל הרב שגדש את הזאַל.

להעיר שכ"ק אד"ש הורה אח"כ למסור את תוכן השיחה למנחם בגין (ראש הממשלה דאז באה"ק), וכן למסור לו ששיחה זו נאמרה לאחר חזרתו מהאוהל, ושע"פ הלכה הי' צריך לבדוק את החמץ ואעפ"כ אמר את השיחה ורק אח"כ הלך לביתו לבדוק את החמץ.

כשיצא כ"ק אד"ש לנסוע לביתו החל לנגן "על אחת" ורמז בידו הק' להגביר השירה.

יום ב', י"ד ניסן – ערב חג הפסח

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:30 ונכנס לקריה"ת בשעה 10:15. לשריפת חמץ ירד כ"ק אד"ש בשעה 10:45 והשליך לתוך האש פתק ואח"כ את החמץ, אמר את ה"יהי רצון", הביט במדורה, לקח מקל והפך באש, לאחמ"כ עלה כ"ק למעלה. כשיצא מהמעלית הורה כ"ק אד"ש למזכיר להכין את המכונית, נסע לביתו וחזר כעבור כחמש דקות.

לתפילת מנחה יצא כ"ק אד"ש בשעה 3:15 לבוש בסירטוק של שבת ויו"ט.

חלוקת מצות

לאחר התפילה הכניסו לכ"ק אד"ש את המצות וכעבור מס' דקות החל כ"ק אד"ש לחלק לכאו"א מחברי הכולל חבילת מצות (ע"מ לחלק לכולם), ולאח"ז חילק להנוסעים לערי השדה, להר' ז. ש. דבורקין, לחברי המזכירות ולד"ר ריכטר. ר' ישראל דוכמן לקח עבור הסופר חיים גראדע ונתן לו כ"ק אד"ש עוד חתיכת מצה עבור הנסיעה.

[בדרכו לסופר, כשעצר הנ"ל במקום שמשלמים בו מס כבישים, שאל את הקופאי האם הוא יהודי וכשנענה בחיוב שאלו האם יערוך הלילה את הסדר ונענה בשלילה, ונתן לו את חתיכת המצה שקיבל מכ"ק אד"ש עבור הנסיעה].

לאחרי שסיים כ"ק אד"ש לחלק את המצות לאלו שהיו אמורים לקבל וכן לחברי הכולל, נכנס הריל"ג לכ"ק אד"ש וביקש חבילה נוספת כיון שנגמר וישנם כאלו שעדיין לא קיבלו, ומסר לו כ"ק אד"ש חצי חבילה באומרו שיחלקו מזה ושיספיק לכולם.

לאחר הפסקה קצרה נכנסו הר' י. ש. קלמנסאן שהביא את היין, והר' מ. מענטליק וכן ד"ר פלדמן.

בשעה 4:40 נסע כ"ק אד"ש לביתו ובדרכו פגש את הר' י. כץ (משיקגו) ושאלו אם הכל כשורה, וכשנענה בחיוב ברכו כ"ק אד"ש בחג הפסח כשר ושמח. בשבתו במכונית עיין כ"ק אד"ש בהגדה של פסח (הוצאת תשל"ט).

ליל א' דחג הפסח

בשעה 7:35 נכנס כ"ק אד"ש לתפילת ערבית. לאחרי התפילה נתן להר' ז. טייבל מצה ואמר לו שימשיך את כל ההמשכות, וכן להר' ג. ב. ג'ייקובסון ולאנשי ביתו.

ביקור בסדרים

לאחר זמן הלך כ"ק אד"ש לבקר בהסדרים שבהמוסדות. תחילה הלך כ"ק אד"ש להדר התורה לברך את הילדים יוצאי פרס, בפתח עמדו כמה ילדים אמריקאיים עם הוריהם (מאנ"ש) ושאלם כ"ק אד"ש אם הם ג"כ אירניים וחייך. אח"כ ברך כ"ק אד"ש את הילדים יוצאי פרס (הוגה ונדפס בלקו"ש חי"ז ע' 463). לאחר הברכה לקח כ"ק אד"ש מהשולחן הגדה עם תרגום פרסי וכשראה שכתוב בה שם החזירה למקומה. אח"כ לקח הגדה אחרת ושאל את הר' י. י. הכט אם אפשר לקחתה ונטלה עמו. לאחמ"כ עלה כ"ק אד"ש לסדר שערכו תלמידי ישיבת הדר התורה וברכם (נדפס בלקו"ש שם).

אח"כ המשיך והלך כ"ק אד"ש למטבח ישיבת תות"ל (1414), נכנס לחדר נט"י ומשם למטבח וחזר לחדר נט"י ויצא לאולם. אח"כ נכנס למטבח הבשרי של כל השנה ולאח"ז הביט על הנעשה במדרגות היציאה האחורית, עמד ליד הילדים הרוסיים – שגם בישיבה עשו להם סדר – ואמר לר' י. כץ שכאן יש יותר ילדים משם. אח"כ (בעומדו ע"י שעון הקיר) ברך כ"ק אד"ש את תל' התמימים (נדפס בלקו"ש שם), ובסיום הברכה עבר והסתכל שוב על הקערות ובדרך אמר לר' י. כץ שהברכות הן גם עבורו שהרי הוא כהן.

אח"כ הלך כ"ק אד"ש לפר"י – שם ערכו הרוסים את הסדר, וברכם ברוסית (נדפס בלקו"ש שם ע' 464). לפני שיצא פגש כ"ק אד"ש את ג. ושאלו היכן יערוך את הסדר וענה שאינו יודע, ואמר רמ"מ שם-טוב שיערוך אצלו, ואמר לו כ"ק אד"ש שילך אליו.

לאחר-מכן הלך כ"ק אד"ש למכון חנה וכשנכנס עמדו למעלה ילדות מיוצאי אירן ושאל כ"ק אד"ש מי הן, וענה הריל"ג שהן ילדות מיוצאי אירן, והמשיך כ"ק אד"ש לשאול היכן הן תערוכנה את הסדר והשיב הריל"ג שהן עורכות כל אחת בבית פרטי ובאו לכאן לקבל ברכה. אח"כ ירד כ"ק אד"ש למטה וברך את בנות מכון חנה (נדפס בלקו"ש שם ע' 465). בסיום הברכה שאל כ"ק אד"ש את הר' ש. בוטמאן היכן כל משפחתו והוסיף שכתוב אתה ואשתך ובניך... וענה הנ"ל שכולם נמצאים כאן, ושאל כ"ק אד"ש היכן אשתו וכשהראו לכ"ק אד"ש שנמצאת חייך. לאחרי-זה עלה כ"ק אד"ש למעלה וברך את הבנות האירניות (נדפס בלקו"ש שם), ולאחרי שתרגמו עבורם את הברכה אמר כ"ק אד"ש שהבנות תאמרנה אמן בפרסית, וכשאמרו אמן בהברה ספרדית חייך כ"ק אד"ש.

כשיצא ממכון חנה שאל כ"ק אד"ש את הר' י. י. הכט אם יערוך את הסדר לפני חצות, וענה שכנראה כן, והמשיך כ"ק אד"ש לשאול: לפני חצות או אחרי חצות?... וכששתק הנ"ל הוסיף כ"ק אד"ש: נו, מסתמא הנכם מוצאים עצה. הנ"ל שאל את כ"ק אד"ש אם הי' מרוצה מהמבצע עם הילדים (והשיב לב אבות גו'), והשיב כ"ק אד"ש: הגיעה ידיעה מארה"ק שכינסו יותר מ-כ"ב אלף ילדים, והוסיף: אצל אדם גדול כמו מרדכי הספיק כ"ב אלף, אבל אנשים קטנים כמונו צריכים כו"כ פעמים ככה. ואמר הר' י. י. הכט שיחד עם כל העולם יכולים לצרף כמ"פ ככה, וחייך כ"ק אד"ש.

אח"כ שאל כ"ק אד"ש היכן הר' י. כץ, וענו שנשאר בישיבה והלכו כמה לקרוא לו ואמר כ"ק אד"ש: אל תקראו לו ואל תבלבלו אותו הניחו לו לעשות מה שצריך (וחזר ע"כ כמ"פ).

כשהגיע כ"ק אד"ש אל מול ביתו ברך את הקהל שליווהו בפסח כשר ושמח ושנה שמחה.

יום ג', ט"ו ניסן, יום א' דחג הפסח

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית (דליל ב' דחה"פ) בשעה 7:10. אחרי התפלה נכנסו עובדי הבית לגעה"ת וקבלו מצות, כמו"כ קרא כ"ק אד"ש לר' ש"ז גורארי' ונתן לו חתיכת מצה.

א' אמר לכ"ק אד"ש שהתיבה "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" הוא ר"ת מהימנותא, אסוותא, תורה. ואמר כ"ק אד"ש: אין משיבין על הדרוש, אבל יש לזה מקור בכתבי האריז"ל.

לר' ג. ב. ג'ייקובסאן (עורך העיתון "אַלגעמיינער זשורנאַל") נתן כ"ק אד"ש מצה שלימה ושאלו האם הי' מרוצה מהחזן (הר' טעלעשווסקי), וכשלא ענה הנ"ל המשיך כ"ק אד"ש ואמר: הרי הוא חזן גדול והדפיסו את תמונתו לצד תמונתי ב"אַלגעמיינער"... אח"כ שאלו כ"ק אד"ש האם השביתה של הרכבות והאוטובוסים החלה כבר, וענה הנ"ל שלא קרא בעיתונים אך ראה בכניסה לתחנת הרכבת מודעה המכריזה על השביתה, ואמר לו כ"ק אד"ש: רק שזה לא יזיק ליהודים, וברכו בשנה שמחה גם עבור העיתון.

יום ד', ט"ז ניסן, יום ב' דחג הפסח

בתפילת שחרית סימן כ"ק אד"ש לנגן "אתה בחרתנו" (וכן במוסף). קריה"ת קראו בס"ת של משיח.

בשעה 1:40 הלך כ"ק אד"ש לביתו ובדרכו ברך ילדים ששיחקו באגוזים בחג שמח.

יום ה', י"ז ניסן, א' דחוהמ"פ

בסיום תפלת שחרית, כשאמר הרי"כ ברכת כהנים אמר לו כ"ק אד"ש שברכת כהנים צ"ל בשמחה, והחל כ"ק אד"ש לנגן ויצא.

לאחר התפלה ניגש הר' יאלעס לכ"ק אד"ש ונתן שלום (ובירר כ"ק אד"ש אם קיבל המצה מהר' שם-טוב), ואח"כ נכנס הנ"ל עם נכדיו לג"ע הת' ודיבר עמם כ"ק אד"ש כ-40 דקות ע"ד ספרו, השטחים באה"ק ועוד ענינים.

יום ו', ח"י ניסן, עש"ק חוהמ"פ

בסיום התפלה הכריז הר' כץ שהיום הוא יום הולדתו של אביו של כ"ק אד"ש – יבלחט"א – והרי זה יום סגולה וכו', וכשסיים החל לבכות (מהתרגשות), ואמר לו כ"ק אד"ש: היות שסיימת בבכי ננגן ניגון שמח והחל לשיר "ושמחת בחגך".

יום א', כ"ף ניסן, ד' דחוהמ"פ

לפני שירד כ"ק אד"ש לתפילת שחרית הודיע להריל"ג שיאמר שיחה.

שיחה

ואכן לאחרי תפילת מוסף עמד כ"ק אד"ש במקומו כשטליתו עליו ואמר שיחה שארכה כ-25 דק' (הוגהה ונדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 212 ואילך), ודיבר על השייכות המיוחדת של הילדים לשביעי-של-פסח – קרי"ס ד"הם הכירוהו תחלה", והציע שיעשו מסיבות לילדים ביום שש"פ, ובסיום אמר שהפעולות עם הילדים יפסיקו את ה"שאָקלען זיך" שישנם בעניני יהדות ובענין המצב באה"ק.

במשך היום התעניין כ"ק אד"ש ד' פעמים ע"ד עשיית הפעולות שהורה בשיחה.

יום ב', כ"א ניסן, חג שביעי-של-פסח

בתפילת שחרית סימן כ"ק אד"ש לנגן "אתה בחרתנו" (וכן במוסף). בקריה"ת קראו בס"ת של משיח. בשירת הים עמד כ"ק אד"ש כשפניו לצפון ומפעם לפעם הביט על הס"ת.

בשעה 2:20 הלך כ"ק אד"ש לביתו וחזר ב-3:40. כשעבר בפרוזדור הכניסה לחדרו הק' נעמד בדלת הזאַל הקטן ומחא כפיו הק' לעבר קבוצת ילדים קטנים שהיו במסיבה שעלי' דובר אתמול בשיחה.

למנחה ירד כ"ק אד"ש בשעה 5:50. כשנכנס שרו הילדים (שהשתתפו במסיבה שהיתה גם למטה) "ואנחנו עמך" ובדרכו למקומו סימן בידו הק' להגביר השירה, כשהגיע למקומו הניח כ"ק אד"ש את הסידור על הסטנדר, פנה לעבר הקהל ומחא כפיו הק'. וכן בחזרת הש"ץ כשניגנו "אתה בחרתנו" פנה לקהל ומחא כפיו הק'. בסיום התפילה החל כ"ק אד"ש לנגן "ושמחת" ובדרכו רמז בידו הק' להגביר השירה.

לאחר זמן קצר יצא כ"ק אד"ש ללוות את הקהל ההולכים לתהלוכה (כבכל שנה), ומפעם לפעם מחא כפיו הק' לעבר הילדים שעמדו ושרו.

בשעה 7:30 נכנס כ"ק אד"ש לתפילת ערבית, ובשעה 9:20 הלך לביתו.

יום ג', כ"ב ניסן, חג אחרון-של-פסח

כשעה (לערך) לאחר תפילת שחרית יצא כ"ק אד"ש לג"ע התחתון וביקש לקרוא להריל"ג, כשבא אמר לו כ"ק אד"ש שהיום אינו הולך לביתו ונשאר בחדרו הק' עד להתוועדות.

תפלת מנחה התפלל כ"ק אד"ש בזאַל למעלה בשעה 5:45.

התוועדות

בשעה 6:15 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות. שאל אם יש מלח, וכשהציע א' לילך להביא התעניין כ"ק אד"ש אצלו מהיכן, וכשהביא נענע כ"ק אד"ש בראשו הק'.

להלן נקודות קצרות מהמדובר בהתוועדות:

שיחה א' – שמיני של פסח הוא יום הברי"מ (לאחר הלידה ביום א') השייך לגאולה דלע"ל, ולכן בו נקבעה סעודת משיח בפועל. כן דובר ע"ד מעלת השפעת סעודת משיח גשמית (מעשה) לגבי ההפטרה בעניני הגאולה; ההוראה – להמשיך את המס"נ דשש"פ, ועניני הגאולה דאחש"פ לכל השנה – ע"י המס"נ נעשה (בעה"ב על העולם בכח ניצוץ משיח שבו) – ועי"ז ממשיך גם הברכות בכל המצטרך, למעלה ממדוה"ג.

שיחה ב' – הדגשת ענינים של הקטנים (בגשמיות) בכל עניני חגה"פ וגם בגאולה דלע"ל ("ונער קטן נוהג בם" כו').

לאחר שיחה זו הורה כ"ק אד"ש לילדים לומר "לחיים" ולשיר "עוצו עצה" ומחא כפיו הק' לעבר הילדים בחוזק זמן רב.

שיחה ג' – "מסמך גאולה (דפורים) לגאולה (דפסח)" הוא בעיקר בימים האחרונים דחגה"פ (הקשורים בגאולה דלעתיד), וכשם שגאולת פורים היתה בזכות הילדים – כן תהי' לנו בגאולה מגלות זו ש"עומדים עלינו לכלותינו" והעולם מתנענע וכו' – פועלים הילדים שיהי' "עוצו עצה ותופר כו'" עד לגאולה שלימה בפועל.

לאחר שיחה זו הורה כ"ק אד"ש לילדים לנגן ניגון שמח והחל לנגן בעצמו "ושמחת".

אח"כ צוה לנגן ניגון שלפני מאמר ואמר מאמר ד"ה "כימי צאתך מארמ"צ וגו'".

שיחה ד' – הקטנים והקטנות צריכים לקבל החלטות למעשה, להוסיף התמדה ושקידה בלימוד התורה ובקיום המצוות, וכן הוראות מקרי"ס – ש"הם הכירוהו תחלה" (אף שהיו זקנים, אבל הכירו את עצמו"ה מילדותם באופן ד"וינקהו דבש כו'"), כולל – החלטות בפעולותיהם ב"והשיב לב אבות". וכ"ז – מתוך שמחה.

שיחה ה' – קיום המנהג דשתיית ד' כוסות בסעודת משיח – בפועל; הוראה משיעור חומש היומי – "ותצא אש מלפני ה' גו'", ועד"ז – הוראה באיסור דשתויי יין ובכללות הענין דיום השלישי – הדגשת המעשה בפועל.

שיחה ו' – שייכות חגה"פ לקטנים וקטנות – בפנימיות הענינים – לידת ישראל בחגה"פ; התעוררות בגודל ענין החינוך בכלל, ובפרט – בימי הקיץ ע"י הרשמה למחנה קיץ כשר, המשפיע גם שהילדים יפעלו על הוריהם.

כאן דיבר כ"ק אד"ש בארוכה על המצב באה"ק וכן דיבר בכאב רב ובאריכות על כך שישנם אנשים בא"י המונעים מיהודים לצאת מרוסי' בגלל שאח"כ אינם עולים לא"י.

שיחה ז' – השתתפות ב"כינוס תורה" – בענין תוספת השלימות ב"תמימות" כשחגה"פ חל בשבת; הגדר ד"חיוב" או "שלילה" בכו"כ מעניני התורה. וכן דובר עוד כמה ענינים כהשתתפות בכינוס תורה.

שיחה ח' – אודות שלימות הענין דקרי"ס שהי' דוקא באחש"פ. ההוראה – כשלא מתחשבים במדידות והגבלות פועלים בקיעת הים – גילוי הניצוץ האלקי.

בהתוועדות הורה כ"ק אד"ש לכמה אנשים לשתות ד' כוסות. באמצע ההתוועדות חש א' הזקנים ברע ונגשו אליו הרופאים כמ"פ. כ"ק אד"ש הורה לו לומר "לחיים", מסר חתיכת מצה עבורו ועשה ב' פעמים תנועות של ביטול בידו הק'. אח"כ נגש לכ"ק אד"ש א' מחתניו ודבר עמו מס' מילים.

הר' שמחה עלבערג ניגש לכ"ק אד"ש ושוחח עמו כרבע שעה.

בסיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה, ד' בבות (בבא הד' ג"פ) ו"ניע זשוריצי כלאָפצי".

אחר ברכת המזון מסר כ"ק אד"ש להר' מענטליק את המצות, היין והמים עבור ה"כינוס תורה".

ההתוועדות נמשכה לערך שש שעות (לראשונה מאז שמח"ת תשל"ח), ומיד לאחרי תפלת ערבית והבדלה חילק כ"ק אד"ש להנוכחים שי' כוס של ברכה במשך כשעה ועשר דקות. לא' שמשרת בצבא אמר כ"ק אד"ש: שתזכה להיות חייל שמגן על הארץ והדרים עלי'.

אחר כוס של ברכה החל כ"ק אד"ש לנגן "כי בשמחה" ונסע לביתו בשעה 2:15 (לערך).

יום ד', כ"ג ניסן, אסרו-חג

כ"ק אד"ש קבל היום אנשים ליחידות משעה 8:00 עד 11:00 {ר"ד חלקי מובא למטה במדור "יחידות"}. אח"כ יצא לתפלת ערבית ולאחרי' נסע לביתו.

יום ה', כ"ד ניסן

לאחרי תפלת מנחה ברך כ"ק אד"ש את השלוחים החוזרים ללמוד בלאָס-אַנג'לעס בנסיעה טובה ובהצלחה רבה ומופלגה. אחר-הצהריים, כשנסע כ"ק אד"ש לביתו הביט על השלט התלוי ברח' קינגסטון שמכריז על הפאַראַד שיתקיים בל"ג בעומר.

בשעה 8:00 החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ליחידות, להלן ר"ד חלקי ממה שדיבר עם כו"כ (ע"פ השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות".

יום ש"ק פ' שמיני, כ"ו ניסן

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 7:40 ונכנס לתהלים בשעה 8:35.

התוועדות

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, להלן נקודות קצרות מהמדובר:

שיחה א' – בשבת זו נפעל ה"ויכולו" (כליון ותענוג) בכל עניני שש"פ ואחש"פ ועד שהם נחשבים כ"חול" לגבי שבת קודש; מעלת העבודה דאחש"פ לגבי שש"פ; גם בעת לימוד התורה לשמה צריך לשמוע "קול ילד בוכה" (כסיפור הידוע); הפעולות במבצעים וכו' צ"ל מתוך עונג – למעלה ממדוה"ג.

שיחה ב' – הלימוד מקביעות כנ"ל בפ' שמיני (בדוגמת העצם השומר את ההיקף) לאחרי תכלית השלימות בעבודה שבכח הנברא צ"ל הליכה מחיל אל חיל עד א"ס.

שיחה ג' – שבת זו היא מבה"ח אייר שענינו העבודה מלמטה למעלה (משא"כ ניסן שענינו מלמעלה למטה), וכאשר עוברים מה"גילויים" דניסן לעבודה במעשה המצוות דאייר זקוקים לנתינת-כח מיוחדת (ענין המרכבה שבאייר); הפעולות ד"והשיב לב אבות" צריכות להמשך גם בעניני היום יום – לדוגמא במשחק בכדור (שיש לו מקור בתורה) שבכל פרטיו יש למצוא ענין בעבודה המובן לילד – פירוט הדברים במשחק "פוט באָל"; כמובן – אין הכוונה לעבוד ה' בזה במקום בתומ"צ ח"ו, אבל גם בכך יש למצוא הוראה כדי לחנך את הילדים כו'.

כ"ק אד"ש אמר מאמר (כעין שיחה) ד"ה ביום השמיני וגו'.

שיחה ד' – שאלות בלקוטי לוי"צ (ע' רסז) ובפרקי אבות (פ"א מ"ב), וכן בפרש"י (ט, כג).

שיחה ה' – הביאור בכהנ"ל.

סיום ההתוועדות בשעה 5:50 (לערך). אחרי תפלת מנחה נשאר כ"ק אד"ש לעמוד ואמר פרק א' בפרקי אבות.

כשנסע לביתו ברך את מר הנרי בשבוע טוב.

יום ב', כ"ח ניסן

בשעה 9:40 יצא כ"ק אד"ש לתפלת ערבית, ולאחרי' נכנסו לג"ע התחתון השלוחים הנוסעים לישיבות הגדולות בבוענאס איירעס (ארגנטינה) ובקאראקאס (ונצואלה) עם הוריהם וזקניהם שי' וכ"ק אד"ש אמר בפניהם שיחה (הוגהה ונדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 220 ואילך) וברכם שתהי' נסיעתם בהצלחה רבה ומופלגה למעלה מהמדידה דזמן ומקום, ונתן לכאו"א מהשלוחים שי' לקו"ש מכתבים כלליים לחגה"פ ש.ז. ושני שטרות של דולר. אח"כ ברך כ"ק אד"ש את הורי וזקני השלוחים שי' שנכחו וחילק לכ"א מהם 2 דולר.

יום ג', ער"ח אייר

אחה"צ מסר כ"ק אד"ש למזכירות שיתנו להשלוחים החוזרים לסיאטל דולר אחד לכ"א.

בשעה 2:30 נסע כ"ק אד"ש לאוהל וחזר ב-7:20. לאחר תפלת מנחה ברך נוסעים בנסיעה טובה. כמה אנשים שעמדו בזאַל כשראו את כ"ק אד"ש בירכו "שהחיינו", כ"ק אד"ש ענה אמן ונכנס לחדרו ונתן ללייבל 100 לירות בשבילם.

אחרי תפלת ערבית נכנסו הת' השלוחים הנוסעים לסיאטל וברך אותם כ"ק אד"ש, אח"כ צוה לקוראם לג"ע התחתון ומסר לכאו"א את שיחת יום ד' דחוהמ"פ, ואמר: כמדובר בהשיחה אודות פסח שני – שתמשיכו זאת בכל השנה כולה, ומסמתא ישתדלו בזה ויהי' "יגעתי ומצאתי". נסיעה טובה ושנשמע בשורות טובות (הוגה ונדפס בלקו"ש חכ"ה ע' 318).

יחידות

יום ה', כ"ד ניסן

לילדה שנראתה עצבות על-פני', נתן כ"ק אד"ש מטבעות לתתם לצדקה לפני הדלקת נרות ואמר שעי"ז יאיר מזלה. וכן לכו"כ ילדות נתן מטבעות לתתם לצדקה קודם הדלק"נ. לאחת נתן ששה מטבעות כדי לתתם בששה השבועות הקרובים.

פרופסור אחד מאוסטרלי' שהתקרב ליהדות ע"י שליחות מופלאה מכ"ק אד"ש נכנס עם אשתו ליחידות, ודיבר עמה כ"ק אד"ש באריכות ע"ד פסיכולוגי' ומדיטציות, וביקשה שתפגוש בקליפורני' רופא שעוסק בזה לא באופן כשר ושתשפיע עליו שיהי' אצלו באופן המתאים, ושתעשה תוכנית הכנה לפני-כן כיצד לגשת לפגישה איתו ואיך לדבר עמו. והוסיף ואמר לה כ"ק אד"ש שבכללות בענין של מדיטצי' תשתדל להוציא את הטוב ושיהי' כהנ"ל באופן טוב ולא לערב בזה חסידות הגם שישנם כאלו הסוברים שצריך לערב אך אני איני סובר כן. וכן ביקשה שתתקשר לר' . . (באוסטרלי') כדי שיקשרה עם היהודים שבמדינות סינגפור ומלזי' המעורבים במדיטציות באופן שאינו מתאים ליהדות ושתשפיע עליהם.

(להעיר שלפני כמה שנים רצה בעלה ללמוד בכולל וכדו', ואמר לו כ"ק אד"ש ביחידות שענינו הוא מתמתיקה, (והכה אז כ"ק אד"ש על השולחן ואמר:) בכולל הוא לא ילמד! ואכן אחר זמן מה הציעו לו משרה גבוהה במקצוע זה וכתב מכתב לכ"ק אד"ש ולפני שקיבל כ"ק אד"ש את המכתב ענה שיקבל את המשרה הגבוהה... וכן הוה).

לילדתם נתן כ"ק אד"ש מטבעות לתתם לצדקה קודם הדלק"נ במשך ד' שבועות, ואמרה אמה שבשבוע הד' תהי' בא"י, וענה כ"ק אד"ש: גם בא"י ישנם עניים הזקוקים לעזרה...

מענות קודש

ביום ג', ח' ניסן יצא מענה מכ"ק אד"ש ע"ד העלון שהוציאו לילדים אודות מבצע פסח, וזה לשונו: "מהיר – להוסיף על הגליון בחותמת גומי וכיו"ב לשמור על קדושת הגליון (מפני הברכות כו')".

על דו"ח מהפעולות בימים אלו הואיל כ"ק אד"ש לענות ביום ו' עש"ק פ' צו, יום הבהיר י"א ניסן: "נת' ות"ח. ודבר בעתו – ביום י"א – נשיא לבני אשר – בניסן, חודש הגאולה. ביום הששי – יום שהוכפל בו טוב פ' צו זירוז (ונתינת כח) מיד ולדורות. אזכיר עה"צ".

על איחולי הברכות שבירכוהו ליום הולדתו, הואיל כ"ק אד"ש לענות: "נת' ות"ח. וכל המברך מתברך בברכתו של הק' שתוספתו מרובה על העיקר. אזכיר עה"צ".

א' מהשלוחים לישיבה הגדולה בבוענאס איירעס (ארגנטינה) שהי' צריך להיות ב-770 ונשאר בארגנטינה מפני שהי' בבית האסורים כתב לכ"ק אד"ש, וקיבל מענה שלפני פסח יצא מבית האסורים ויהי' בליל הסדר [בביתו], ובדרך פלא נשתחרר הנ"ל בערב פסח לקראת שקיעת החמה, ושאל את כ"ק אד"ש אם לנסוע ל-770 בכדי לחזור עם השלוחים, וענה כ"ק אד"ש: התורה חסה על ממונם של ישראל.