ניסן תש"מ - ר' צבי הירש ראסקין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

י"א ניסן יום הבהיר - שלשים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש

בי"א ניסן זאת אומרת ליל י”א אחר ערבית נכנסו הזקנים כנהוג וכ”ץ שי’ בירך כ”ק אד”ש והרבי שליט”א נתן ברכה שהודפסה, ואשלחו אי”ה ע”י החברה שנוסעים.

יום ראשון י"ג ניסן:

אחר ערבית בשעה 9:30 היתה ההתוועדות, נגנו הניגון החד”ש “ואנחנו עמך וצאן מרעיתך וכו’“זה הי’ פריילעך, היו שיחות ומאמר ד”ה “והי’ כי ישאלך בנך וגו’". בסוף ההתוועדות התחיל כ”ק אד”ש לנגן וניגן הניגון “צמאה לך נפשי”, אח”ז התחיל “והיא שעמדה” ומחא כפיו הק’ וכן בניגון שבו יצא מההתוועדות שזה הי’ “על אחת כמה וכמה” שאז נהפכה 770 מראשה ועד רגלה..

הרבי שליט”א מחא כפיו הק’ חזק מאד ויצא בניגון זה. הרבי שליט”א הלך לביתו כחצי שעה אח”כ, וניגנו הניגון “ואנחנו עמך”, והרבי שליט”א עשה בידיו הק’ לחוזק הניגון. השיחות תשמעו בקאסעט וכו’, שבת היתה התוועדות )לאחרונה בהתוועדויות האחרונות וכן בי”א ניסן, ובשבת מדבר הרבה בנוגע המבצע פסח מבצע ילדים, און ס’איז פריילעך דא און מ’טומלט וועגן דעם דא( הי’ ג”כ מאמר ד”ה “זאת תורת העולה”, וכו’ כו’.

יום ששי הלכתי למבצעים ב”דיימענס סענטער” עם הבחור דוד אבא שי’ זלמנוב, והנני מקוה אי’’ה ללכת אתו כל שבוע, נהנתי מאוד וכו’.

מוצש”ק אחר ערבית חלק כ”ק אד”ש מצות לאותם שנוסעים מעבר לים - אזי עברו השני “זכה בגורל”, דוד באנון ואלי’ גבאי. וכ”ק אד”ש נתן א פעקל מצה לבאנון בשביל מרוקו לתת להרב מטוסוב ולהרב ראסקין, והם יחלקו )כך אמר פ”א ביידיש ופ”א בצרפתית, וזה נשמע בכל 770 איך שכ”ק אד”ש דיבר בצרפתית( ונתן א פעקל מצה לגבאי שי’ ואמר בצרפתית זה בשביל החסידים דטוניס, ובאנון אמר שהם נוסעים למרוקו )ומגיעים יום שני בבוקר( אז אמר כ”ק אד”ש הם כבר ימצאו אופן לשלוח המצות לטוניס ע”כ.

עכשיו אני לומד המאמר והפלפול וכו’, הנני מקוה שזה יהי’ ב”ה בסדר. עוד מעט ואני אכתוב צעטיל לכ”ק אד”ש בנוגע הבר מצוה וכו’ כו’.

הוספת האח הרב יצחק שיחי’:

עכשיו אני פה בבית חיינו. כל יום שנמצאים ב 770 זה גן עדן. כט”ס יצחק.

יום ג' שהוכפל בו כי טוב ער"ח (כ"ט ניסן) אייר תש"מ וכו' כו' שלשים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש

ראשית כל תודה רבה רבה על כל המז”ט מהבר מצוה וכו’ כו’.

שנית והיא העיקר: באחש”פ לאחרי ההתוועדות ב’כוס של ברכה’ כשעברתי בין האחרונים לקבל ה’כוס של ברכה’ )שזה הי’ יום בר מצותי והולדתי( כשרציתי להמשיך דרכי אחרי שקיבלתי ה’כוס של ברכה, קראני כ”ק שליט”א שוב חזרה, ואלו דבריו הק’ שאני זוכר שאמרם לי: “דו ביסט דאך היינט בר מצוה נא דיר א בוטל וויין און עס זאל זיין בהצלחה רבה” ובשעה זו אז נעשיתי בר מצוה, וזה החזיקני במעמדי עד עתה.

והביאור כך הוא: לאחרונה הקטנים שלפני בר מצוה רוצים להשאר קטנים, כיון שכ”ק שליט”א קאכט זיך אין זיי, ומי יודע מה יהא מחר וכו’ כו’, ובאחש”פ כשנעשיתי גדול הייתי אומעדיק, ובברכת כ”ק אד”ש שיהא בהצלחה רבה בסתם - משמע בכל המובנים הן בגשמיות והן ברוחניות אז נשתנה מצבי והרגשתי שינוי גדול מאד, אבל צריך לעבוד בזה ברוחניות, שהשינוי הזה ז.א. הקשר הזה ישאר בעמדו ובהצלחה רבה, ונקוה בס”ד אי”ה שיהי’ בפועל ממש בהצלחה רבה.

ונראה מדבריו הק’ של כ”ק שליט”א בשעה שנתן לי הבקבוק יין, שיש לעשות סעודת מצוה )ז.א. במרוקו( ולחלק שמה מהבקבוק יין דכ”ק שליט”א )בינתיים לא פתחתי הבקבוק( כי הקידוש שהי’ באחש”פ זה הי’ בפשטות קידוש כדברי כ”ק שליט”א שביום הבר מצוה צריך לפחות י’ אנשים ולומר המאמר דא”ח וזהו.

הוספת האח הרמ”מ שי’:

יום ג' כ"ט ניסן

אתמול בלילה אחרי תפילת ערבית נכנסו הבחורים השלוחים שנוסעים לארגנטינה, ואלה שנוסעים לקרקס, (מכתה שלי נוסעים 8 בחורים, במילא נשארתי עם מספר מועט בכתתי) לג”ע התחתון הם נכנסו עם הוריהם והסבים והסבות הג”ע התחתון הי’ מלא עד אפס מקום, היו כששים אנשים, הי’ להם גוואלדיקע ברכות. הרבי שליט”א נתן לכאו”א הליקוט דמכתבים כלליים לחה”פ ו 2 דולר, וגם נתן ברכה להורים וכו’ כל טוב, מנחם מענדל.

יום ו' עש"ק פרשיות טהרה תפארת שבתפארת – שלשים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש תש"מ

... בנוגע הבר מצוה איך עברה: 1. כשהיינו בחזרה מהתהלוכה נעשיתי “בר מצוה” למחרת באחש”פ בתפלה בבוקר כשקיבלתי עלי’ לרביעי במנין כ”ק אד”ש ב”ס”ת של משיח” רעדתי מאד ואז הרגשתי שינוי, שאני כבר “בר-מצוה”, אחרי התפילה הלכתי לביתו של מ”מ שי’ שם הי’ הקידוש הקטן סעודת בר מצוה. מצה - פירות ויין כדברי אבא שי’, .. הסבא דאשת הבן דוד מ”מ שיחי’ רסקין, הרב עוזיאל חזנוב שי’ קרא מכתב כ”ק אד”ש (שקיבלתי יום רביעי דחוה”מ(, אח”כ אמרתי המאמר “איתא במדרש תילים” קצת מהפלפול )זה הי’ שיחת כ”ק אד”ש מפ’ וישלח אחד מהליקוטים בחלק ט”ו דליקו”ש) אח”כ הלכנו למטבח דהישיבה לאכול ואח”כ התכוננו להתוועדות, ובכוס של ברכה והוא העיקר שאז קבלתי בקבוק יין מידי כ”ק אד”ש בברכת “הצלחה רבה בכל הענינים” ע”כ.