ניסן תשמ"ב - ר' אהרן קורנט

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ה' א' ניסן ר"ח ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10. הי' כינוס של ילדי צבאות ה' ירד למנחה 2:10 אחרי התפילה אמרו פסוקי מאחז"ל אח"כ שרו "ווי וואנט משיח נאו" בתחילה מחה כפיים וידיו על הסטענדר ובאמצע הוריד ידיו ומחה כפיים. דיבר לילדים 3 שיחות בתחילה דיבר על שהכינוס הוא בין פורים לפסח שבשניהם ישנה השתתפות מיוחדת לילדים ובפסח הילדים שואלים את 4 קושיות ובוודאי שילדי צבאות ה' כולם חכמים. וידאגו שבשבועיים אלו עד פסח כל עם ישראל יהיו רק בנים החכמים.

אח"כ דיבר שהילדים צריכים לעזור לקראת חג הפסח וצריכים ללמוד את הל' הפסח וכו'. אח"כ דיבר שיתנו צדקה 1. למעות חיטים. 2. צדקה סתם. 3. כפי לבו הטהור של כאו"א. אח"כ דיבר עוד שיחה למבוגרים בחלק א' דיבר ע"כ שצריכים ללמוד הל' הפסח ולא להסתפק במה שלמדו שנה שעברה כי יכול להיות ששכחו פרטים. ובחלק ב' דיבר על תשובה לאלו ששואלים וירצו לשאול בנוגע לבא לכאן לי"א ניסן בנוגע לכבוד של פלוני בן פלוני הרי הכבוד הראוי זהו לא שיבואו דווקא לכאן בנשמות בגופים אלא שיתנו חצי הכסף לצדקה ההכנות לחג, וחצי שני של הכרטיס נסיעה לענייני הפצת התורה והיהדות כי בפסח הרי צריכים להתכונן לזה וצ"ל איש וביתו. וע"כ שישארו בביתם. ויעשו התוועדות חסידית וכולם יהי' כאן מצד "שמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא" ונאמר חסידות מרבותינו נשיאינו עד נשיא דורינו מו"ח וענין בנגלה והחלטה טובה, וכאמור כשבאים ליום הילולא י"ט כסלו וכיו"ב זה תלוי בבעל ההילולא. והיות וי"א ניסן תלוי עם פלוני בן פלוני עימי, הרי אמרתי את דעתי בזה [את מה שיוכלו לעשות את הכבוד המתאים לי] בפרט שכעת בי"א ניסן הוא זמן יום הולדת שזה וכמ"ש רבותינו זמן התבוננות במה שעבר וכו'. ואין זמן לדבר עם כל אחד ואחד (ביחידות) וכן יום שלאחריו הרי המנהג ללכת לציון א"כ אני לא יכול לתת את הכבוד המתאים לכואו"א שבן ישראל וכו' ולכן שיעשו כנ"ל. אח"ז שרו "עוצו עצה" ומחה כפיים אח"כ שרו "אל תירא" ואח"כ מחה כפיים חזק ורקד על מקומו. אח"כ שחילק את הדיימס למדריכים ומדריכות ניגש הרב י. י. העכט ודיבר עם אד"ש וקיבל ג"כ חבילת דיימס אח"כ שרו "הרנינו לאלוקים" ובדרכו הורה הגברת השירה. נסע לביתו לערך 6:10 חזר ב-6:55. יצא למעריב 7:00, נסע לביתו 11:50 שרו "הרנינו" והורה להגברת השירה.

ש"ק פר' ויקרא ג' ניסן ה'תשמ"ב

[אתמול הלך לביתו 9:30] הגיע מביתו 7:00 ירד לתפילה שחרית ב-10:05 כשנכנס לא הודיע על התוועדות אך באמצע המזמורים שלפני ברוך שאמר הסתכל לכיוון ליבל והוא מיד ניגש ואד"ש הודיע על התוועדות לפני "ברוך שאמר" שוב הסתובב אד"ש לכיוון ליבל ומיד ניגש ואד"ש הראה לו שהחומש הוא חומש שמות. [וממילא עליו להביא חומש ויקרא] ב"הוא אלוקינו" הורה לשיר ג"כ כשהש"ץ שר. בהתוועדות 1:30-5:20, אד"ש דיבר שמשבת מתברכים כולי יומין וזהו ג"כ על הימים שלפניו שזה כולל את יום שישי שהי' ב' ניסן יום ההילולא של אדמו"ר הרש"ב נ"ע ופרט לפי הענין מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת כאן ישנם ב' עניינים שאין שמים עליהם לב. א. שב' ניסן הוא יום ההסתלקות של הרבי נ"ע שבנוגע לענין זה צריך לומר משניות באותו יום. וענין ב'. מה ששייך אלינו למעשה שזה והתחלת הנשיאות של בנו ממלא מקומו. שזהו ענין ובא השמש ומיד וזרח השמש ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה הזכיר שבחב"ד של נשיא דורינו מו"ח אין נוהגים כמו בחסידי פולין לומר מזל-טוב מיד כ"שזרח השמש" מ"מ צריכים לבאר הוראה בנוגע ל"בא השמש" כי כך רצונו בשיחה שני' דיבר הרבי בנוגע לשמו של בעל ההילולא וכפי שחתם רק ב' שמות והסביר שזהו ענין עלי' מעלה מעלה והזכיר בנוגע לתפילה שנמצא בביהכ"נ שלא רואים כאלו שמתפללים באריכות אלא גומרים עוד לפני המנין או עכ"פ עם המנין. אח"כ בשיחה ג' דיבר אד"ש על הנשיא של יום זה שהוא זבולון ולכאורה אומרים אח"כ יה"ר וכו', איך אומרים זאת בשבת והרי ענין זבולון הוא מסחר משא"כ ענין השבת. אח"כ אמר אד"ש שידוע מה שכותב אדמוה"ז באגה"ק שבעלי עסקים בשבת הם צריכים להתפלל באריכות וכאן אין רואים כאלו שהתפללו באריכות והם טוענים מדוע אינם מתפללים מפני שאינם רואים את בעלי התורה ת"ח שמתפללים באריכות ואולי יש ללמד זכות על הת"ח מפני שאדמוה"ז כותב שבעלי עסקים צריכים להתפלל והם אינם בעלי עסקים. ואמר אד"ש שאם יאמרו לא' בעל עסק שהוא ת"ח - בחור ישיבה זה כאילו שאותו אדם נתן לו סתירה בפנים מה?! אני בחור ישיבה?! ולפועל הרי אינם מתפללים ודיבר אד"ש שבדורנו הרי כולם ג"כ ת"ח (אמנם לא כרשב"י שתורתו אומנותו) וג"כ בעלי עסקים שלומדים וג"כ עובדים. אח"כ אמר אד"ש שהדברים שמדבר יפעלו בו ובהשומעים... (חייך ואח"כ) אמר שבהשגחה פרטית כשנסע לפני למעלה משלושים שנה לקבל את אמו כשבא מרוסי' לצרפת לפני שבאה לארה"ב ראה שם יהודים כאלו שדיבר עמם ביום חול שבשבת הם יושבים ומתפללים באריכות ואף שאין אדם יודע מה שבלב חבירו אבל בוודאי שהם על חזקת כשרות שהתפללו כדבעי. ואז כשראיתי זאת לא חשבתי שיגיע פעם שאוכל לספר זאת בהתוועדות חסידית ויוכלו ללמוד מזה הוראה ובעבודת ה' אח"כ (חייך) אמר שידוע הסיפור מאדמוה"א שכל דבר שאדם רואה אצל השני סימן שיש בזה ג"כ בו באופן של דקות דדקות. וכן בענין זה מצאתי זאת אצל עצמי ג"כ אבל לומר זאת בפני הציבור הרי א'. אין זה נוגע לציבור זהו נוגע לאדם פרטי. ב. הציבור טוענים שיותר מדאי מתערבים להם בענייניהם, וכי נוסף להם ג"כ עניינים שאינם שייכים להם?! אח"כ הי' מאמר כעין שיחה ד"ה "אדם כי יקריב" אחרי המאמר אד"ש לא שתה לחיים. אח"כ רש"י וזוהר אד"ש הזכיר בנוגע לקריאת עיתונים שזהו דברים בטלים ועל שלילת הדבר ואמר שאדם מחנך את בנו ואת נכדו והוא אינו דוגמא אישית ולכן אין זה פועל עליו ואף שלהיות הגוף בריא זהו מדרכי ה' אבל הילד אינו יודע זאת. והוא נכשל באכילה, נכשל בשתי', נכשל בשינה עד שנכשל... אד"ש אח"כ אמר שזהו דברים בטלים כידוע שאין זה דברים אסורים אלא דברים בטלים שהכוונה שהם לא יגיעו למעשה ... וזהו מה שכתוב במשנה אמור מעט, ועשה הרבה. לפני הסוף אד"ש אמר שידוע מאחז"ל שבניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל והרי עבר מעת לעת של יום א' דניסן עדיין משיח אינו הגיע עבר יום ב' דניסן עדיין לא הגיע וכעת כבר נמצאים בש"ק וכו' וכו', ועדיין לא נושענו ואין פוצה פה ומצפצף!!! אח"כ אד"ש הפסיק ובכה, ואח"כ חייך ואמר ונסיים כמו שהיו רגילים לסיים. ובא לציון גואל ונאמר אמן. ויה"ר מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתיך. אח"כ ציוה אד"ש שיכריזו בנוגע למלוה מלכה לטובת הישיבה-לא קיבלו משקה ושמעתי שקיבלו כבר לפני"ז. וכן ציוה להכריז בנוגע לסיום ס"ת ד'בית רבקה' שיתקיים מחר יום א' ד' ניסן. אח"כ ציוה לשיר ניגון שמח"ת-ההקפות. ומחה כפיים חזק. את המזונות נתן לר' משה ירוסלבסקי (הכנסת אורחים) אח"כ המשיכו לשיר את ניגון ההקפות ובדרכו הורה להגברת השירה. במנחה התיישב בקרה"ת אחרי התפילה התחיל "ווי וואנט" ובדרכו הורה להגברת השירה. מעריב לערך ב-7:00 אח"כ נסע לביתו שרו ...

יום א' ד' ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:10 ע"י פתח 770 הצדיע לחייל בצ"ה ש.ז. שעמד עם כובע וסמלים ובמזדרון עשה שלום באצבעותיו הק' לילד שהצביע על אד"ש. נסע למקווה 10:40 נתן צדקה אמר לילד 'א דאנק'. וממכוניתו עשה שלום בידו הק' פעמיים לאב ובנו שעמדו בצד המדרכה. נסע לאוהל 2:30.

סיום ס"ת התקיים לערך בשעה 3:00 בבית רבקה [בתחילה רצו לעשות את הסיום בי"א ניסן וענה אד"ש: 'י"א ניסן נקבע לו ברכה לעצמו' [הלשון אינני יודע אם מדויק]].אח"כ יצאה בתהלוכה על "טרוק" (משאית ארוכה) ועם תזמורת ועוד "טרוק" עם הצגה של ילדות בנוגע לס"ת וכיו"ב הס"ת הוכנס לבית חיינו - 770. אד"ש חזר מהאוהל ב-7:30 כבר הי' לאחרי ההקפות וכו' שרו "שישו ושמחו" ואד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה אח"כ יצא למנחה חילק צדקה. שרו אך אד"ש לא הגיב לאחרי קדושה התיישב אד"ש (כרגיל) ואמר את הנשיא ודיפדף כמה דפים אולי זהו ה"יהי רצון" ואח"כ שוב הסתכל (לא אמר) על הנשיא. ב"עוצו עצה" שרו אד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה והתחילו לקפוץ ואז ג"כ הרצפה קפצה ומיד הסתכל אד"ש במבט חד על הרצפה המשיכו לשיר אך לא לקפוץ. [שמעתי שפ"א אולי בתשל"ח שרקדו וקפצו בזאל הקטן-למעלה ואד"ש שלח את ליבל שיאמר שיפסיקו לרקוד כי הס"ת שבארון הקודש קופצים-זזים]. למעריב יצא ב-8:00 שרו אך לא הגיב לאחרי התפילה התחיל אד"ש אך צדיקים בידו הק' הורה להגברת השירה כמ"פ. אח"כ נסע לביו שרו "אך צדיקים" ובדרכו הורה להגברת השירה.

יום ב' ה' ניסן ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:15 קראו בס"ת ד'בית רבקה' כשהכניסו הס"ת שרו "שישו ושמחו" ואד"ש הורה כל הזמן להגברת השירה ע"י שהכה בידו הק' על השולחן עמדו ורקדו ע"י ארון הקודש ואח"כ כשהכניסו המשיך אד"ש להורות לשיר וחיכה עד שיסגרו את ארון הקודש אך לא סגרו אח"כ הפסיק אד"ש הסתכל לארון ומייד סגרו ואז יצא לחדרו.

11:05 יצא אד"ש לספרי' חגור אבנט ובידו מעטפה חומה. נתן וחילק צדקה נכנס לספרי' לקח חתיכת מצה מ-6 חבילות שהיו שם בכדי לשולחם לארה"ק ע"י ר' מ. גרליק (מנה"ח) אח"כ אמר אד"ש שימסור את זה לועד הרוחני שיחלקו כמו בשנה שעברה ובהוספה, ואד"ש אמר לו שיקח ג"כ לעצמו חתיכת מצה ואמר לו תודה על השליחות ושיודיעו לאד"ש כשיגיע לארה"ק, ובאיזה יום יחלקו את המצות, וכן שיודיעו מי קיבל מצות. אד"ש שאל מתי נוסע מכאן, ואמר שנוסע ב-2:00 [הטיסה בשעה 5:00] ואמר אד"ש שעד שנוסע שהמצות ישארו כאן שזהו מקום שמור ביותר. ואד"ש אמר שיראו שבנסיעה זה יהי' שמור טוב ובהוספה. ושאל מי מסדר את זה ואמר: קותי ראפ. ואד"ש אמר לו 'יישר כח'. אד"ש בירך את מ.ג. (הנ"ל) 'פסח כשר ושמח ... ושיהי' בשורות טובות בחג הפסח ולפני פסח וכו'...' אד"ש נתן לו סכום כסף ואמר שזה שייך לוועד הרוחני ושיפדו לצדקה כפי שהי' בשנה שעברה ועוד בהוספה וכן נתן לו קונטרס [הגדה של פסח], המכתב כללי של מוצש"ק פר' ויק"פ ואמר שזהו מכתב כללי ששייך ג"כ אליו. אח"כ נתן לו אד"ש מכתב עבור חיילי צה"ל ואמר לו שיהי' שליח להולכה [הוא הביא מכתב מחיילי צה"ל בארה"ק]. אחרי שיצא אד"ש וירד את המדרגות הסתובב ושאל היכן ר' בערל [לוין] וכשהגיע אמר לו אד"ש בינתיים זהו על אחריותך (המצות כנ"ל, הוא עובד בספרי') ועליך מוטל לשמור. אח"כ שרו "שישו ושמחו" ובדרכו הורה להגברת השירה. יצא למנחה 3:20 לאחרי קדושה אמר את ה'נשיא' ויה"ר, יצא למעריב 7:05 כשנכנס חייך לא' [עדין שטיינזלץ (אבן ישראל)], נסע לביתו 11:55.

יום ג' ו' ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו עשה בידו הק' 'שלום' לנשים (אורחים) שהיו בצד הדרך. נתן וחילק צדקה. יצא למנחה 3:15 לאחרי 'מודים' אמר את ה'נשיא' ויה"ר. נסע לביתו 6:30 חזר ב-7:05 יצא למעריב 7:10 נסע לביתו 12:00 שרו "אבוא בגבורות" ואד"ש הורה להגברת השירה.

יום ה' ז' ניסן ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 דפדף בפ' ואתחנן עיין ברש"י בכי תשא.... ירד לתפילת מנחה ב-3:25 היות והגיעו הרבה אורחים ובזאל הקטן אין מקום. על אף מה שדיבר הרבי בכינוס צ"ה האחרון שלא יגיעו אורחים מפני כמה סיבות וכו' עכ"ז מגיעים הרבה אורחים ישנם עם תירוצים בדיוק דברי הרבי וישנם אפי' בלי תירוץ אלא מצד... .אמנם ישנם מאות שלוחים ומקורבים שלא הגיעו בגלל השיחה של אד"ש עוד כפי שהתבטא יותר בחריפות עפ"י מה שסיפרה הרבנית שתליט"א וכפי שסיפר ליבל שאד"ש שאל על אורח שהודיע על בואו האם הגיע לאחרי השיחה?!...

לפני שאד"ש נכנס שרו "הרנינו לאלוקים" לאחרי שנגע בפרוכת הורה בידו הק' להגברת השירה לאחרי חזרת הש"ץ אמר את ה'נשיא' עד אמצע שאחזו ב'עלינו לשבח' [אתמול אמר את ה'נשיא' לאחרי 'קדושה'], אחרי התפילה התחיל אד"ש "ווי וואנט משיח נאו" ובדרכו הורה להגברת השירה.

ירד למעריב 7:05 כשיצא מחדרו אל המעלית חייך לר' זלמן יפה [ואמר מילה] לאחרי התפילה התחיל "ווי וואנט" ובדרכו הורה להגברת השירה. נסע לביתו ב-11:30

יום ו' ט' ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:10 ע"י המכונית הראה לאד"ש צייר א' (ובנו) תמונה של אד"ש מצויירת במילים של מאמר של אד"ש "באתי לגני" (כמו של אדמוה"ז עם התניא) אד"ש חייך אליהם ונתן להם יד, בזמנו אמר לאד"ש שיעשה תמונה זו לאד"ש ואמר לו אד"ש זה יהיה טוב?! והוא ענה זה יהיה יותר טוב מטוב וכעת כשהראה את התמונה לאד"ש אמר לו אד"ש זהו באמת יותר טוב מטוב. אח"כ שאלו אד"ש מה בנוגע לחוברת של התהלוכות של ל"ג בעומר שקיבל ע"ע לערוך. אד"ש אמר לו שיראה לערוך זאת בזמן הקרוב עכ"פ לאחרי פסח (כי כעת חג הפסח לא יוכל לעשות זאת), אד"ש רמז לבנימין שיקח את התמונה ובנימין הכניס מיד - כשאד"ש נכנס - את התמונה לחדר אד"ש. [הצייר אומר שרק לאחרי שעשה את התמונה הבחין שיצא בדיוק המילה שכינה על ב' העיניים ועל המצח].

בגעה"ת חיכה הרב טלשבסקי ודיבר עם אד"ש [והראה לאד"ש כמה דפים]. נסע לביתו 5:30 וחזר ב-5:50, ירד לקבלת שבת ב-6:58 [לשמו"ע עשה ג' פסיעות שלימות] בנו לאד"ש בימה במקומו [כמו בתשרי] ושמו שטיח חדש לבן, לאחרי קבלת שבת אד"ש חיכה שיכריזו על "שלום זכר" וכשלא הכריזו, אד"ש עשה תנועה בראשו הק' [לאות תמיהה] אח"כ התחיל ר' זלמן יפה לשיר "הושיעה את עמך" ואד"ש הורה להגברת השירה. אד"ש הלך לביתו 9:30 שרו "הרנינו לאלוקים" והורה בידו הק' להגברת השירה.

ש"ק פר' צו שבת הגדול י' ניסן ה'תשמ"ב

ירד לתפילת שחרית ב-10:00 הודיע לליבל (ס' וועט זיין) סאיז פאראן א פארברענגען (כרגיל) שרו "האדרת והאמונה" אך אד"ש לא הגיב, מברכות ק"ש עד קרה"ת באמצע הפסיק להמשיך התפילה, עיין בתהילים בעיקר בפרקים פ', ופ"א, בקדושה - 'ממקומך מלכינו תופיע' הש"ץ שר בניגון של 'לכתחילה אריבער' ואד"ש רק נענע בראשו כי ידו הייתה על מצחו הק' ועיין בספר התהילים. כשאמר שש"י שם את הסידור על התהילים הפתוח והשאר כרגיל. המפטיר אמר דפ' צו ודילג כפי המנהג. במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" ומתחילת 'כתר' התחיל לעיין שוב בתהילים. אח"כ שם את התהילים תחת החומש. הש"ץ ניגן על המילים 'שתעלינו בשמחה וכו את הניגון 'יפרח בימיו' ואד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה וכן כששר על המילים 'ואת מוסף יום השבת' את הניגון אחד מי יודע ברוסית "דרושבא נאשה" וכן הורה להגברת השירה כשניגן הש"ץ "שים שלום" בניגון של "וביום שמחתכם". אחרי התפילה שרו "ווי וואנט" ואד"ש הורה להגברת השירה.

התוועדות 1:30-5:25 אד"ש הורה לא. שם טוב לומר לחיים על כוס גדולה. וכן אד"ש קרא בידו הק' לי.י. העכט הוא לא הבין שהרבי קורא לו וחשבו שהרבי רוצה בקבוק משקה ושמו בקבוק משקה ואד"ש עשה בידו הק' אות ביטול וכשרצו להוריד את הבקבוק אמר אד"ש שכבר ישאר אח"כ ניגש הרב העכט אד"ש נתן לו לומר לחיים ואמר לו כמה מילים: 'מדוע אתה יושב מולי עם פנים נפולות-חמוצות (אתה כמעט מבלבל אותי) (פאר חמארעטע פנים)? אתה מודאג בנוגע לשמחת החג של המוסדות?! יש לי אדם שיממן את זה (דאגתי על אדם שיממן את זה)'.

לאחרי ההתוועדות נתן אד"ש את הבקבוק והמזונות לר' משה ירוסלבסקי.

כששרו "על אחת כמה וכמה", וכן כששרו "והיא שעמדה" אד"ש הורה בראשו להגברת השירה לעבר א' שעמד ומחה כפיים וכששרו "אבוא בגבורות" הורה בראשו הק' להגברת השירה לעבר ד"ר וייס שעמד ומחה כפיים. כששרו את הניגון "ווי וואנט משיח נאו" אד"ש מחה כפיים במהירות.

בשיחה א' דיבר אד"ש שצ"ל הוראה ממ"ש "למכה מצרים בבכוריהם" שג"כ המצרים עצמם הם הכו את בכוריהם שג"כ כשעוסקים בענייני מצריים - עוה"ז צריכים לעשותם לקדושה וכמו ר' נחמי' מדוברובנה שעשה חשבון וכל ספרה הייתה באמת ספרה וידע שעשה משא ומתן באמונה ולבסוף הס"ה היה אין עוד מלבדו. כי זה הי' כל עניינו אפי' כשעסק בענייני העולם. ובשיחה ב' הוסיף אד"ש שהחידוש הוא לאחרי יציאמ"צ שנמצאים באופן של למעלה ממדידה והגבלה הרי לגבי דרגה יותר גבוהה זהו הגבלה שזהו הי' ענין "ופרצת" שעברו את הירדן. וכן הוא בא' שהוא באופן של למעלה ממדידה והגבלה והשני משבח אותו עד שמגיע לשבח שהוא "ופרצת'ניק" הרי עד כמה שעסק עד כעת במבצעים הרי צ"ל כעת למעלה מזה. אח"כ הרבי הסביר את כל פרק פ' שבתהילים ואמר שאם יסביר באריכות יגיעו כבר ל-82 ולכן רק יאמר נקודות. וכשהסביר בנוגע ל"ילעגו למו" אמר שנמצאים בגלות ויהודים וילדים צועקים 'דאלאי גלות' וישנו א' שצועק שהגלות הוא טוב ועוד אומר זאת בשם "דעת תורה".... וזה רואים עד כמה חושך כפול ומכופל. וכן אמר שהדין הוא שאבא אסור לו להרביץ לבנו מגיל 13 שנה והן אמת שאנו בנים של ה' וישנו ענין הגלות כדי לגלות כוחות הנעלמים של בנו וכו' אבל עד כמה השיעור. הרי כעת עברו יותר מ-19 מאות שנים שאנו מוכים בגלות...

הרבי דיבר בהתוועדות על יוחנן כהן גדול שכיהן 80 שנה והצליח ליכנס לק"ק סימן שהי' בו משהו ועכ"ז לבסוף נעשה צדוקי. וכתוב בנוגע לר"א בן דורדיא יש קונה עולמו בשעה אחת ושואלים איזה עולמו הרי עשה כל הזמן עבירות, אלא שעולמו זהו ה-80 שנה של יוחנן כהן גדול. ואמר הרבי שאלו הם הלבושים של בן דורדיא... אד"ש שאל והיכן הלבושים, כי תשובה מועלת רק עבור האורות. הכל זהו במחשבה ודיבור. והעיקר צ"ל שיגיע למעשה ושהדברים יפעלו בו ובשומעים... [ואמר כשיהודי אומר קאפיטל תהילים כדבעי ה"ה זוכה לקבל "כלים" נעלים יותר] הי' מאמר כעין שיחה "בעשור לחודש וכו'" ולאחרי המאמר אד"ש לא אמר ושתה לחיים. אח"כ התפללו מנחה אד"ש עלה לתורה לפנ"כ ישב בקרה"ת וכן התיישב בחזרת הש"ץ לאחרי 'מודים' הסתכל על השעון (אולי מפני אמירת "עבדים היינו") אחרי קדיש בתרא התיישב אד"ש. לומר "עבדים היינו" באמצע הפסוק כמה וכמה פעמים וכן אחרי שגמר, אד"ש הסתכל בסידור והמשיך לנענע בראשו - לחשוב... אחרי התפילה התחיל אד"ש "על אחת..." ואד"ש הורה בדרכו להגברת השירה. למעריב ירד ב-7:10 שרו ורקדו "הרנינו לאלוקים" ואד"ש הורה להגברת השירה. אחרי תפילת מעריב ברך א' מנחלת הר חב"ד [בומי](א. פרידלנד) ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה והרבי ענה בהוב"ש ואמן, אחרי הבדלה אד"ש חיכה עד שהמבדיל ישתה רוב כוס ואז התחילו לשיר "הרנינו לאלוקים" ואד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה. אח"כ נסע אד"ש לביתו שרו "הרנינו" והורה להגברת השירה אח"כ המשיכו לרקוד ב-770 ולאחרי החזרה על ההתוועדות ישבו והתוועדו עד (שהאיר השחר) אור הבוקר.

יום א' יום הבהיר י"א ניסן - 'שנת השמונים' לכ"ק אד"ש ה'תשמ"ב

אד"ש הגיע מביתו 10:10 הצדיע לנשים בצד א' ולילדים צ"ה בצד שני שרו "הרנינו לאלוקים" ואד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה. בגעה"ת עמד ד"ר וייס עם שתי בנותיו וקופות צדקה בידיהם ואד"ש דיבר עמו כמה דקות.

ירד לתפילת מנחה 3:15 ביהכנ"ס הי' מוכן להתוועדות ואד"ש עמד במקומו על הבימה של קרה"ת (כמו בכינוס ילדים) לאחרי התפילה התחיל אד"ש "ווי וואנט". אח"כ הכניסו פ"נ כללי וברכו [פ. כץ] את אד"ש ומענה אד"ש יו"ל-מוגה. יצא למעריב ב-7:00 ובדרכו דיבר עם ר' בערל ליווי אד"ש אמר לו בנוגע לתמונות שנתן: 'מדוע לא כתוב מאחורי התמונה מה התוכן שבתמונה?'.

כבר משעות אחה"צ התחילו לתפוס מקומות ולערך מהשעה 6:00 כבר הי' קשה למצוא מקום טוב להתוועדות ולפני שהרבי הגיע כבר הי' קשה להיכנס ל-770, כפי המתוכנן שיעשו אוהל מחוץ ל-770 ואלו שלא יוכלו להיכנס יהיו שם ויראו את הרבי על מסך ווידאו ענק, אמנם בבוקר כבר תקעו יתידות ומתחו חבלים אך מפני הקור והרוח [שלג] פירקו את הכל. וכנ"ל בהתוועדות הי' צפוף מאוד... ו770 הי' מלא מקצה א' לשני. הרבי ישב קרוב לעמוד לצד ארון קודש [תמיד ישב בצד העמוד לכיוון מערב] בהתוועדות השתתפו רבנים אנשים חשובים ואנשי ציבור וכו' ביניהם: ראש עיריית נ.י. הרב יאלעס, העלבערבג ועוד.

בין השיחות נגשו כ-10-20 אנשים ונתנו לאד"ש יד ובירכו ואמרו לחיים וכפי הנראה שאד"ש הראה להם בידו הק' שיאמרו לכל הקהל והם אח"כ אמרו לעבר הקהל היו כאילו שאד"ש דיבר עמם... אד"ש חייך להרבה, הרב יאלעס כרגיל נתן לאד"ש מכתב ואד"ש שם בסוף הסידור (וכן היו עוד שנתנו מכתבים ישנם שנתנו דף צבעוני (איני יודע מה זה הי')). אח"כ הוא נתן דף ואד"ש שם בסוף הסידור ואחרי שמסר אמר לו אד"ש שיאמר לחיים ואז ביקש מאד"ש שיקרא את הפתק הזה כעת אד"ש קרא בעיון... אח"כ חייך אליו. בכמה שירים ששרו אד"ש נענע מעט בראשו הק' בעיקר לעבר ד"ר וייס ופ"א אד"ש הראה לו בידו הק' על בדיקת הדופק... הוא עמד ומחה כפיים כל הזמן וכן לעבר הספורטאי שעמד ומחה כפיים. וכששרו אבוא בגבורות אד"ש מחה כפיים לעבר ד"ר וייס ואח"כ לעבר הספורטאי (אברהם) ובשני ידיו הק' הורה להגברת השירה. מ.ל. ניגש אל אד"ש עם כוסית לחיים לבקש ברכה וכן עוד א'. הרש"ג נעמד ואמר לאד"ש לחיים באמצע ההתוועדות הסתירו לרש"ג ואד"ש הסתכל חזק ומייד זזו לצד. הרב העלבערג ניגש לדבר עם אד"ש כדרכו אך לא האריך יותר מדאי. מחמת הנ"ל איני זוכר את כל מה שאד"ש דיבר עכ"פ הנקודה הייתה בשיחה א' בענין פותחין בברכה. והזכיר שקיבל מכתב מנשיא המדינה והתוכן הי' בנוגע לחינוך ואד"ש דיבר באריכות על החינוך עד כמה שהמחנך חייב להיות דוגמא אישית אחרת המחונך לומד ממנו רק לרעה. דיבר בנוגע לכך שאדם דואג על איבוד דמיו הרי כו"ש וק"ו שידאג על איבוד ימיו. ולא הפי' אחד שמאבד רגע כי לא קיים תומ"צ באותו רגע אלא שצריך לדאוג לרגע זה שעבר מחייו ולא עשה שום דבר, אד"ש אמר שאינו רוצה להאריך מפני שזה יעייף את הקהל ואח"כ אמר שלא יאריך כי למחר זהו יום המעשה אבל לבסוף.. כדלקמן. אח"כ אמר הרבי נוסף למה שדובר הרי ניתן לכל אחד תניא שיש בו את עמוד השער של כל התניא'ס שהודפסו בכדי שילמדו בהם ויקרעו ועוד מעט יצטרכו להדפיס תניא'ס חדשות כי אלו יקרעו מרוב לימוד. וזה יהי' בכדי להכיר תודה לאלו שהגיעו לכאן אף שבאו לסיבות אחרות אבל סוכ"ס יש בזה מפני כבוד של פלוני.... ולכן אתן לכל אחד ואחד מי שרוצה. תניא וכן דולר לצדקה ולאחרי שיקבלו האנשים יקבלו ג"כ הנשים כי ג"כ הן מחוייבות בידיעת האלוקות וכו', אד"ש סיים בשעה 3:00 ואמר מי שמחוייב בברכה אחרונה יאמר ברכה אחרונה, אחרי ברכה אחרונה בירך "בורא פרי הגפן" אח"כ אמר שילכו לפי סדר שיעברו מצד אחד לצד שני ומבקשים שלא ידחקו כי כולם יקבלו. כל אחד יקבל תניא ודולר ואין משנה אם קודם או אח"כ ואין נפק"מ בזה, ושלא יהי' בלבולים שזהו היפך "כי לא בחפזון תצאון", ואין משנה שזה יקח כמה דקות, ואני יחכה עוד יותר עד שיבא לקחת אחרון שבישראל הנמצא כאן ואמר שכן ג"כ ירדו הנשים לקבל אחרי שיצאו האנשים מקודם לכן, בכדי שלא לעשות בלבולים. והסביר מדוע ג"כ הנשים חייבות בלימוד החסידות אח"כ אמר עוד הפעם שלא ידחפו כי זהו רק יבלבל וכשזה יבלבל זה יארוך יותר זמן. חילק כמה תניא'ס ובאמצע הפסיק ואמר שאם ידחפו אזי יפסיקו (לחלק) יותר טוב שירגעו, (עדיין עוד לא נהי' סדר מוחלט) ואז התיישב אד"ש ואמר כו"ז שלא יפסיקו לדחוף לא יחלקו תניות, וכשנהי' סדר מוחלט ואף אחד לא דחף נעמד שוב והמשיך לחלק. [מקודם לכן עוד כשניגנו ניגון אדמוה"ז ניגש א' (אולי וויס מקליפורני') ואד"ש אמר לו רפו"ש ועוד כמה מילים אח"כ אמר אד"ש לליבל יוכלו לעבור!! - כן. יוכלו לעבור?!! האם מצד השני ג"כ יוכלו לעבור?! בלי סכנה?! בלי סכנה!!!]ואח"כ יחלקו בכדי שלא יהי' אי סדר. אד"ש חילק כמה תניות אח"כ התיישב ואמר שאם לא יהי' סדר לא יחלק תניא'ס. ומקודם לכן אמר שיש לכל אחד ולכן שלא ידחפו כי כל אחד יקבל עד אחרון שבישראל ובאמת מיד לאח"ז הי' סדר מסודר. אד"ש עמד מלא קומו וחילק וכאו"א תניא לקח בידו הימנית והעבירה לשמאלית ונתן למקבל. ואמר בשיחה שיקבלו זאת בסבר פנים יפות כמו שנותנם זאת בסבר פנים יפות ובאמת הי' אפשר לראות על פני אד"ש מין... היו כאילו שאד"ש חייך אליהם.

לילדים קטנים הרבי הראה את התניא מול העיניים בכדי שיקחו הי' ילד קטן שאד"ש הקריב אליו את התניא ואז הוא נישקו ואד"ש חייך. כשניגש ד"ר וויס אד"ש לחץ לו יד ודיבר עמו ובחיוך מיוחד על פני ק' היו עוד כמה שאד"ש נתן להם את ידו הק'. כשניגש הספורטאי אד"ש הורה בידו להגברת השירה מקודם לכן אמר לו כמה מילים, והוא התחיל כדרכו בק' למחות כפיים ולהסתובב לעבר הקהל ובידיו להמריץ את הקהל ואד"ש המשיך בידו להגביר השירה. [אח"כ נתן לו אד"ש תניא] אד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה בשירים "כי אלוקים יושיע ציון" ובניגון "מי לי בשמים וגו'" אבל בשאר שירים לא ראיתי שאד"ש הגיב. הי' א' שהוא... ואמר לאד"ש כמה עניינים... אמר לו אד"ש לך תלמד תניא... עברו שני שוטרים, גוי. אח"כ חייך אד"ש לליבל ואמר לו ע"ז שעברו הגויים כרגיל.... וקיבלו תניא.

אד"ש התיישב בשעה 3:45 והמשיך לחלק עד השעה 4:55 לאחרי שנגמר התור של האנשים קם אד"ש ממקומו בחיוך הורה בידו הק' שכולם יצאו (העביר מידו מצד ימין לשמאל) והתחיל לשיר "כי בשמחה תצאו" בידיו הק' הורה להגברת השירה ובזמן זה נעמדו לשיר ואז עשה אד"ש שוב בידו שיצאו לאחרי שיצאו כמעט כולם התחיל לחלק לנשים כשהוא עומד. באמצע הכריז ליבל... שיצאו כולם ואז יצאו עד שאחרון...לאחרי שחילק לנשים כחצי שעה התיישב וחילק להם עד השעה 6:10 אמר לכל אחת ואחת פסח כשר ושמח. (שאלו מה לעשות עם שאר התניא'ס כ-3000 וענה שיענה לאחרי שיחזור מהאוהל. לאחרי שחזר אמר שימכרו אותם בזול רק שישנו את התאריך של י"א ניסן,(שינו את התאריך וכתבו י"ג ניסן)) בשעה 6:20 יצא לקרה"ת (ועדיין הי' עם בגדי המשי ונסע לביתו לבש הסירטוק של ימי החול) אח"כ נכנס אל אד"ש ד"ר וויס בדקו. לאחרי שגמר יצא אד"ש לביתו ב-7:25 שרו הרנינו לאלוקים ואד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה.

יום ב' י"ב ניסן ה'תשמ"ב

[חלק נזכרו לעיל] הגיע מביתו 11:25 נסע למקווה 12:05 חילק צדקה ובירך את הנוסעים וכן לאלו שהכניסו פתק על נסיעתם קיבלו דולר (ע"י המזכירות) בכדי לתת בביתם לצדקה. חזר מהמקווה 12:50 נתן צדקה ובירך את הנוסעים בנסיעה טובה ופסח כשר ושמח. נסע לאוהל 3:10 שרו "הרנינו לאלוקים", חזר מהאוהל ב-7:20 שרו "הרנינו לאלוקים", בירך נוסעים אח"כ ירד למנחה שרו "הרנינו לאלוקים" ובדרכו הורה להגברת השירה. עמד כל זמן התפילה, לאחרי קדושה אמר את ה'נשיא'. אחרי התפילה הסתכל לעבר הילדים (כרגיל) והתחיל "ווי וואנט משיח נאו". הודיע על התוועדות קצרה לאחרי תפילת מעריב. יצא למעריב 8:05 בירך נוסעים וכן בירך נוסעים לאחרי התפילה. התוועדות 8:20-10:30, דיבר בנוגע להתוועדות שהגיעו וכו' שזהו רק פנימיות לבד וכו' וי"א שאפי' שזה חיצוניות ולכן צריכים לראות שכל העניינים יבואו לפנימיות בנוגע למעשה בפועל החלטות טובות וכו'. שיראו להוציא קובץ וכיו"ב של חידושי תורה, ולא ח"ו בגאוה וכו' אלא תורה מצד תורה וכו'. וכן דיבר אד"ש שאדם לא יחשוב שיתפלל מהר בכדי להרוויח כסף אלא דווקא מצד הביטול שהוא יתבונן לפני התפילה ואח"כ יתפלל ויהי' שפל בעצמו אז יצליח בעסק וזהו מפני שכך ה' ציוה ולא מפני שע"י שכך יתנהג יצליח בעסקיו ויאמינו לו וכו' וזהו ההוראה לכל אחד ואחד מזה שזה שנקבע מהקונגרעס ליום מיוחד שבו יתבוננו בענין שבע מצוות בני נח כדי שכך נתן ה' בעשרת הדברות וזה החליטו גויים שאין להם בחירה וזה נקבע ע"י הקונגרס ועוד כמה שרואים זאת זהו אולי אחוז אחד (1%) מכל יושבי מדינה זו. עכ"פ זהו הוראה לכאו"א כנ"ל. ואמר אד"ש ג"כ שאם יש לא' דין שלא ילך לבי"ד גויים אלא ילך לרב ואם לא עונה לו שיבא עוד פעם ועוד פעם ולא יתן לרב לישון ולא שיעשה דברים כאילו וירד לפרנסתו של יהודי שעוד יגיד איזה תי' מדוע עשה זאת... כי כ"ז מגיע מפני שחושב על כחי ועוצם ידי ודעתו הפרטית ולא מפני שכך ה' ציוה כי אז צריך ללכת לרב. אמצע ההתוועדות אד"ש שוב מזג מהבקבוק של המשקה מרוסי' (כן בהתוועדות י"א ניסן השתמש ביין מרוסי') והוסיפו יין ואח"כ דיבר בנוגע לכך שקיבל הודעה משמחת שלפני כ-6-7 שעות (התוועדו) (אמר אחרי שחזר מהאוהל קיבל הודעה) התוועדו חסידים ברוסי' ושאלו אותי מדוע וענו פשוט שזהו ההילולא של הצ"צ ולכן עלינו ללמוד מהם שהם נמצאים במדינה כזו שמקשים וכו' כל עניינים אלו ועכ"ז עושים התוועדות כ"ש עשו במדינות הרווחה ולכן שיתוועדו התוועדות חסידית וכל המרבה הרי זה משובח, אח"כ מזג אד"ש מהבקבוק לכוסו וציוה לנגן "האפ קאזאק" ואד"ש מחה כפיים אח"כ התחיל אד"ש "על אחת" ומחה כפיים חזק. אח"כ הכריז בדבר ברכה אחרונה ולאח"ז הוסיף יין לכוסו ואמר שזה יהי' להמשך ההתוועדות. וכשיצא התחיל "נייעט נייעט" ובידו הק' הורה להגברת השירה. אח"כ נסע לביתו שרו "על אחת" והורה להגברת השירה. אח"כ התוועדו חסידים (ר' מענדל פוטרפאס, ר' שלום מרוזוב ור' דוד רסקין, עד אור הבוקר)

יום ג' י"ג ניסן יום ההילולא של אדמו"ר הצ"צ ה'תשמ"ב

הגיע מביתו לערך ב-10:10 נסע למקווה וב-3:30 נסע לאוהל חזר מהאוהל ב-7:00 אח"כ ירד למנחה [לא אמר את ה'נשיא' במנחה] אחרי התפילה התחיל "על אחת" ובדרכו הורה להגברת השירה, אח"כ נכנסו לגעה"ת הרב מרא דאתרא ר' ז.ש. דבורקין והרב חדקוב והרב ב. גורודצקי ואד"ש מכר את החמץ. אד"ש יצא למעריב ב-7:50 אח"כ נסע לביתו, כשיצא לביתו עשה בידו הק' תנועת תמיהה לא. סלומון היכן מעיל החורף שלו. שרו "על אחת" והורה להגברת השירה.

יום ד' י"ד ניסן ערב פסח ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 9:30 עם החמץ ירד לשרוף את החמץ [ירד בהמעלית ושרף החמץ בהתנור שנמצא בצד המעלית למטה] החמץ הי' בתוך 2 שקיות חומות "אבן-לופ" והיד של הכף העץ (עגול) בולט החוצה [לא נתנו להכנס ולעמוד בדרך רק] שמעתי שעם המקל אד"ש הזיז את החמץ בכדי שישרף ולאחרי שאמר הנוסח זרק לאש עוד פיסת נייר.

יצא לתפילת מנחה 3:10 עם מעיל המשי. עמד במקומו דימות החול בצד צפון. [לפני התפילה ניגש אל ר' בערל ליווי שעמד בצד ואמר לו כמה מילים ולאחרי שנתן צדקה אמר לו עוד כמה מילים [ובידו הק' הוראה לו לכיוון חדרו] אחרי התפילה הביאו לכ"ק אד"ש את המצות ובשעה 3:50 חילק אד"ש חבילות מצות לחברי הכולל ולהרב חדקוב [חבילה ונוסף לזה עוד בשקית פתוחה] ולאנשי המזכירות ור' מאיר הארליג.

ירד לתפילת מעריב אל מקומו על הבימה ב-7:00 כששרו "אלי אתה" ו"הודו לה'" הורה בידו הק' להגברת השירה אחרי התפילה התחיל "על אחת..." ובידו הק' הורה להגברת השירה. חשבו שיהי' שיחה כמו בשנה שעברה שנת הקהל וע"כ הי' צפיפות ולא הספיקו לפתוח מהר דרך לאד"ש ואחר הילדים "שברח" נפלה לו הכיפה ואד"ש הראה לו עם ידו הק' שיחבוש את הכיפה. אח"כ חילק בגעה"ת מצות לעובדים "משמשים", עבור כ"ק: ב. יוניק. ובניו. ח.ב. הלברשטאם. חסד הלברשטאם. גאנזבורג ושני בניו. ב. קליין. ל. גרונר, 3 מצות. י. כץ [גרשון בער ג'קובסון,הגיע רק בלילה השני] חלק קיבלו מצה א' או שתיים וישנם שקיבלו נוסף לזה עוד חתיכה קטנה. אח"כ הלך לביתו [פינו לפני החג את השלג עד ביתו] שרו על אחת והורה להגברת השירה. הצדיע לשוטרים שעמדו בפתח 770 בדרכו לא שרו. במקומות שהי' רטוב (ע"י המדרכה) עבר על השלג. קרוב לביתו עמד גוי שפינה את השלג למכוניתו וכשאד"ש עבר הוא נעמד והסתכל, אד"ש עשה לו שלום, וכן עשה 'שלום' לעבר ניידת משטרה שליוותה את הרבי עד ביתו.

השנה זהו הפעם הראשונה שהרבי לא הלך למוסדות לברך את התל' וזהו הפעם הראשונה שיורד שלג בחג הפסח בנ.י. אמרו שאד"ש לא הלך מפני השלג וקור העז ששרר בחוץ. וי"א מפני 'מכון חנה' [מכון ליהדות]...

יום ה' ט"ו ניסן יום א' דחג הפסח ה'תשמ"ב

הגיע מביתו בשעה 9:00 ירד לתפילת שחרית ב-10:00 בהלל כששרו "אלי אתה" ו"הודו לה'" הורה להגביר השירה. במוסף הי' ברכת כהנים אד"ש ירד מהבימה ועמד ממול כשהש"ץ הגיע ל"אלוקינו וא"א". אחרי שאמר הש"ץ קדיש שלם אד"ש לקח את הסידור בידו הק' ואמר 'יישר כח' לכהנים שעמדו על הריצפה אח"כ לאלו שירדו מהבימה. ר' רפאל כהאן ירד ולא הסתכל על אד"ש, אד"ש הסתכל עליו עד שהוא ירד והסתכל לעבר כ"ק, ואמר לו 'יישר כח' אח"כ עלה על הבימה המשיך לומר "אין כאלוקינו וכו' אחרי התפילה התחילו "על אחת" ובידו הק' הורה להגביר השירה. [הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וב"אתה בחרתנו" במוסף, וכן בשחרית] לא הלך לביתו.

ירד למנחה בשעה 6:00 אח"כ התחיל "על אחת..." ובדרכו הורה להגברת השירה. ירד למעריב ב-7:15 [8:00] הש"ץ טלישבסקי הוא ניגן בברכה דהלל וב"הללו עבדי ה'" וכן ב"לא לנו" אך אד"ש לא הגיב וכן כשניגן ב"הודו לה'" וב"אנא ה'" רק כשניגן בשאר התיבות אד"ש הורה להגביר השירה ע"י שהכה בידו הק' על הסטענדר ואלו הם: "בצאת ישראל ממצרים"-ניגן. "ה' זכרנו"-ניגן. ובמשפט האחרון ניגן ניגון אחר ואד"ש רק פתח וסגר כמ"פ את אצבעו ובהונו וכן ב"אהבתי כי ישמע ה'" ו"מה אשיב" וב"הללו" את ה' ניגן הניגון הידוע, ו"אודך ה' וכו'", וב"ברוך הבא", ו"אלי אתה" ו"הודו לה'" כרגיל, וכן ב"כי לך טוב להודות" [הי' יו"טדי'ק] אחרי התפילה התחיל אד"ש "על אחת" והורה להגביר השירה. אח"כ חילק מצות כנ"ל בליל א'. אח"כ הלך לביתו שרו "על אחת" ובתוך 770 הורה להגביר השירה ובדרכו לא שרו. אמר "גוט יו"ט" לקבוצת אנשים שעמדו בצד וכן לשני ילדים שעמדו בצד הדרך וכן לעוד אנשים (חסיד גור) שעמדו בצד הדרך. לאחרי שנכנס לביתו וסגר את שתי הדלתות מזכוכית הראשיים עשה בידו הק' 'שלום' לאלו שליוו את אד"ש.

יום ו' ט"ז ניסן יום ב' דחג הפסח ה'תשמ"ב

הגיע מביתו ב-9:00 ירד לתפילת שחרית ב-10:00 [הש"ץ ניגן ב'ממקומך' אך אד"ש לא הגיב] ב'הלל' "הודו לה'" ו"אלי אתה", וכן ב"אתה בחרתנו" בחזרת הש"ץ הורה בידו הק' לנגן. בדרכו כשחזר למקומו נפל איזה דף מסידור ובידו הק' הורה להרימו. במוסף ברכת כהנים כנ"ל ירד מהבימה עם סידור באוא"א כנ"ל ושם את סידורו על סטענדר הקטן של קרה"ת דיום חול (כמו בתשרי) אחרי התפילה התחיל "על אחת" ובידו הק' הורה להגביר השירה. מנחה ב-6:00 הורה לנגן באתה בחרתנו ולאחרי התפילה התחיל "על אחת". ירד למעריב 7:10 שרו "לכה דודי" בניגון של יפרח בימיו (רק ע"פ הניגון שע"פ המילים) אחרי 'מקדש מלך' ואחרי 'ימין ושמאל' ו'בואי כלה' הורה אד"ש לנגן ג"כ הניגון השמח ששרים אחרי המילים יפרח וכו' ("מי לי בשמים") אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" ובידו הק' הורה להגביר השירה (אמר "גוט שבת" לאנשים בפרטיות כרגיל במשך השנה ולא כמו בתשרי).

יום ש"ק חוה"מ פסח י"ז ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 8:52 ירד לשחרית 10:00 במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וב"אתה בחרתנו" וכן כשהש"ץ טלשבסקי ניגן ב'וקרב פזורינו' את הניגון ואתה אמרת היטב היטיב עמך, וב'ונעשה ונקריב' ניגון 'דרושבא נשא' .וב"שים שלום" ניגן וביום שמחתכם ואד"ש הורה להגביר השירה (חזק) אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" והורה להגביר, ירד למנחה ב-6:00 עלה לתורה לפני קרה"ת הסתכל על הילדים שעמדו ע"י ובאצבעו הק' הראה לכיון הס"ת ומיד רצו הילדים לנשק הס"ת. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר השירה. יצא למעריב ב-7:15 אחרי התפילה חיכה כמה דקות עד שהביאו יין ולאחרי הבדלה חיכה זמן מה ואח"כ עשה בראשו הק' תנועה לצד לאות אי שביעות רצון. אח"כ נסע לביתו שרו והורה להגביר השירה.

יום א' י"ח ניסן יום הולדת אביו של כ"ק אד"ש - לוי"צ ע"ה ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 9:50 ירד עטוף בטלית ב-10:00 חילק צדקה לאחרי שגמר 'ברוך שאמר' חיכה לש"ץ שיסיים ורק אח"כ התיישב קם כשהש"ץ אחז ב'וירם קרן לעמו' המשיך להתפלל עד אחרי 'ישתבח' אח"כ עיין ב'הערות התמימים ואנ"ש' מ'ברכו' המשיך שוב עם הש"ץ עיין ב'הערות' מ'קדושה' ועד 'רפאינו' אח"כ התיישב והקשיב, הסתכל בסידור חזרת הש"ץ בקרה"ת התיישב ובקדיש באמן יהשמ"ר נעמד והתקרב לקצה הבימה להסתכל על הס"ת בהגבהתו ותפס את 4 הציציות בכל יד 2 בין האצבע לאמה. אח"כ עלה לתורה

כשהגיע לס"ת נגע בס"ת אח"כ שאל מדוע אין את יד הכסף על הס"ת [ס"ת משיח] כשאד"ש הסתכל על החזן כשאמר מישברך הביאו את יד הכסף], אחרי הקדיש נגע בקצה הטלית בס"ת ונישק וכן לפני שהגביה את הס"ת אח"כ נישק את הס"ת הא' של משיח והלך למקומו במוסף הורה לנגן ב"אתה בחרתנו" אח"כ התיישב [וכן הורה לשיר ב'הלל' "אלי אתה" ו"הודו לה'"] אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובידו הורה להגביר השירה. אח"כ ניגש אליו הרב יאלעס לבוש שטרימל וטלית ואד"ש חייך אליו ודיבר עמו כמה רגעים אח"כ הרב יאלעס הלך אחרי אד"ש ועלה איתו יחד במעלית וכשיצאו מהמעלית אד"ש חייך (כנראה דיבר עמו במעלית) אח"כ נכנס אחרי אד"ש יחד עם חתנו ושלושת נכדיו אל געה"ת אד"ש חייך אליו וניגש לשולחן שעומד בגעה"ת ובראש השולחן הי' כיסא מרופד (גומי) עבור אד"ש אח"כ התיישב הרב יאלעס כנראה על הספסל הקטן שהי' שם והשאר עמדו. תוכן השיחה הייתה: בתחילה אד"ש שאלו על ספרו האם עומד להוציא אותו שיהי' מוכן להשתמש בו כרוך, אח"כ אמר לו אד"ש שיצטרכו לספור "ספירת העומר" עד שהספר יהי' מוכן. אח"כ שאל את הרבי מדוע הרמב"ם אינו כותב בנוגע למצוה שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. [זהו הסיבה שהוא מגיע בכל שנה לרבי בחוה"מ פסח] אח"כ שאל האם צריך להכין את ארץ ישראל למשיח ע"י שיכבשוה. וענה אד"ש: שאין ללכת לכבוש כי זהו רק ע"י משיח כשיש סנהדרין וכו' רק אז אפשר לכבוש את הארץ אבל עדיין אין לכבוש ומה שמדברים בנוגע לאה"ק זהו לא מלחמה אלא מצד ההל' בשו"ע הל' שבת סי' שכ"ט שנכרים שצרו על עיירות מישראל ואפי' על עסקי קש ותבן מחללים עליהם את השבת ויוצאים עם כלי זיין וזהו אפי' אם זה יקרה ח"ו בברוקלין ג"כ יחללו עליהם את השבת וכו', וכאן מדוב בנוגע לפקו"נ ואפי' שזהו לא חלק מארץ ישראל ע"י שמחזירים את 'ימית' ו'עצמונה' 'חצר הדר' הרי הגבול זה 10 ק"מ קרוב יותר לת"א ב"ב וכפר חב"ד וזהו יותר סכנת נפשות. הרבי התבטא ואמר לו השמעת כזו שטות?! שמחזירים השטחים וכן בנוגע למה שבגין חתם שבעוד 5 שנים ר"ל היל"ת הוא יהי' יחד עם הפלסתינים וכן הזכיר בנוגע לכך שהיו חסידי חב"ד אצל בגין לרשום אותו לס"ת ואמר שימית אינה מארץ ישראל וע"ז אמר אד"ש כנ"ל שאין זה נוגע אם זהו ארץ ישראל אלא מצד פקו"נ וכאן ישנו אדם שמוכן לוותר על פקו"נ בכדי שיקבל תקציב לישיבות.. [כשהרבי דיבר בנוגע למצב בארץ ישראל הוא דיבר חזק ובתוקף ובידו הק' עשה תנועת ביטול והכה על ... וכו'] אח"כ שאל מהו הסדר ברמב"ם בנוגע לביאת משיח. ואמר אד"ש שכתוב שיקום איש מבית דוד וכו' ויכוף כל ישראל וינצח ועדיין עם כל המעלות האלו הוא בן אדם פשוט ורק אחרי שבפועל יבנה את בית המקדש אז הוא יהי' המשיח. אח"כ אמר לו אד"ש בנוגע ל"ווי וואנט משיח נאו" הרי נאו זהו גמטרי' ז"ן שזהו ענין הזן ומפרנס את העולם כולו בטובו שזהו ענין של הרחב פיך ואמלאהו [קאפי' פ"א] שזהו בין בגשמיות ובין ברוחניות,

אח"כ אמר לאד"ש שהוא אדם מרומם מכל העם שכמו למעלה מכל העם ונשמה כללית וראש בנ"י. וכן אד"ש אמר לו "יישר כח" על שבמי שברך שאומרים אצלו בביהכ"נ אין מוזכר על התחלתא דגאולא, הם שהו עם אד"ש כ-40 דקות אח"כ עמדו לצאת אד"ש דיבר עמו עוד מעט וחייך אליו ואד"ש ליווהו עד פתח געה"ת הביט עליו במבט חד עד שנעלם בין הבחורים אח"כ ניגש אד"ש לקחת את הסידור מהשולחן [כי ישבו מיד אחרי התפילה ואד"ש הי' עטוף בטלית] ונכנס לחדרו. ירד למנחה ב 3:15 חילק להרבה ילדים צדקה ובאמצע ליבל הוסיף לאד"ש עוד כמה מטבעות. אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" והורה להגביר השירה. נסע לביתו 4:20 נכנס למכונית הדלת נשארה פתוחה הכניס יד לכיס ומיד קרא קרינסקי לילדים שעמדו בצד עם עגלה וכו' אד"ש נתן להם כסף לשים בצדקה ולאחרי שסגר את הדלת עשה להם בידו הק' שלום והילד עשה לאד"ש חזרה ואד"ש עשה לו שוב. ירד למעריב ב-7:15 אח"כ התחיל "ושמחת"... נסע לביתו 11:30 שרו "הרנינו לאלוקים" והורה כו"כ פעמים להגברת השירה.

יום ב' י"ט ניסן חוהמ"פ ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 9:50 ירד לתפילת שחרית עטוף בטלית ב-10:10 שפתיו ממלמלות והסתכל בתחילת הסידור וכעבור זמן מועט דפדף באמצע ומשם התפלל כפי הנראה עם המנין והשאר כמו אתמול הורה לנגן ב"אלי אתה" ו"הודו לה'" ו"אתה בחרתנו" אחרי התפילה התחיל "ושמחת" חייך ואמר "יישר כח" לש"ץ במוסף-החזן העכט מבורו פארק. ירד למנחה 3:15 חילק צדקה. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" לפני שיצא דיבר עם ר' בערל ליווי עד המעלית אד"ש שאל את הרב לווי האם קיבל ידיעות חדשות .. אח"כ בערל אמר לרבי על שתי תמונות הנ"ל מה יש בכל תמונה. ירד לתפילת מעריב 7:15 אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" ועוד לפני שירד את המדרגות והבימה קפצו 2 לשים תהילים עבור מחר בבוקר, אד"ש הסתובב והסתכל עליהם במבט חד אח"כ המשיך בדרכו וע"י בימת קרה"ת הורה שוב להגברת השירה אד"ש נסע לביתו ב-11:30 שרו "ושמחת" והורה להגביר השירה

יום ג' כ' ניסן חוהמ"פ ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 9:50 ירד לתפילת שחרית ב-10:00 הש"ץ שכח 'יעלה ויבא' ואד"ש הרים את ידו הק' להזכיר לומר יעלה ויבא אך המשיך להסתכל בסידור-להקשיב לחזרת הש"ץ הורה לנגן ב"אלי אתה" וב"הודו לה'" וכן ב"אתה בחרתנו". לאחרי ההגבהה וכשהמגביה גלל הספר על הבימה והתחיל לקחת הס"ת בכדי להתיישב אד"ש ניגש נגע ונישק עם הטלית והמגביה חשב שאד"ש לא נגע וחזר עם הס"ת אל אד"ש ואד"ש שוב נגע עם הטלית ונשק אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר השירה [החזן הי' כנ"ל ואד"ש לא אמר לו שום דבר]. ירד למנחה 3:20 חילק צדקה, אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובדרכו הורה להגברת השירה. ירד לתפילת מעריב ב-7:10 לתפילת שמו"ע עשה ג' פסיעות שלימות [שהן 4] אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" והורה להגביר השירה. הלך לביתו ב-8:10.

יום ד' כ"א ניסן שביעי של פסח ה'תשמ"ב

ירד לתפילת שחרית ב-10:00 הורה לנגן ב"אלי אתה" וב"הודו לה'" [הש"ץ שר ב"הודו לה'" הראשון וב"הללו את ה'" אך אד"ש לא הגיב] כשקראו בתורה את ה"שירה" אד"ש קם ממקומו ועמד בצד הסטענדר עמד לערך כנגד הס"ת [קם באמצע הפסוק "ויושע ה'"] אחרי "שירת מרים" התיישב. עלה למפטיר אח"כ כשמחזירים הס"ת להיכל הולך אחרי הס"ת ו"יהללו" אומרים כשמכניסים לאר"ק לפני הסגירה. במוסף הורה לנגן ב"הוא אוקינו" וכן כשניגן הש"ץ אח"כ הורה לנגן ב"אתה בחרתנו" (וכן בשחרית) אח"כ התיישב עיין ב'הערות התמימים ואנ"ש' עד הברכה "מקדש ישראל והזמנים" ורק אז קם ממקומו וירד מהבימה, הש"ץ חיכה עד שהכהנים יעלו על הבימה ורק אח"כ התחיל רצה אד"ש הסתכל על הכהנים לפני שבירכו וכשירדו אמר אד"ש "יישר כח". ועם רפאל כהאן הי' כנ"ל. אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" ובדרכו הורה להגביר השירה. למנחה ירד ב-4:45 אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובדרכו הורה להגבירה. כעבור כמה דקות יצא אד"ש לפתח 770 ועמד ע"י המדרגות כשהוא לבוש בבגדי המשי חגור אבנט - גארטעל [בצד ימינו עמד הרב חדקוב] ובמדרכה עוברים כמעט בזוגות אלו שהולכים להתלוכה בכדי לדבר בביהכ"נ [ולשמח יהודים] ושרים ניגון "מארש נפוליאון" ומידי פעם אד"ש מנפנף בידו הק' להגברת השירה ובזמן ששרו אד"ש היכה ברגלו הק' לפי הניגון. כשעוברים אד"ש מביט על כל אחד ואחד ומסתכל מתחילה כשיוצאים מ-770 עד לצד השני. כך עמד אד"ש עד שהשיירה פסקה אח"כ הביט חזק על אלו שעמדו בצד והסתכלו על אד"ש, מיד התחילו ג"כ הם ללכת ואז עשה אד"ש כמה פעמים בידו הק' להגביר השירה. אח"כ נכנס להיכל ק'. ירד לתפילת מעריב לערך ב-7:25 היו מאד קצת זקנים כי רובם הלכו לתהלוכה אחרי התפילה התחיל "ושמחת". הלך לביתו לערך ב-8:05.

יום ה' כ"ב ניסן - אחש"פ ה'תשמ"ב

ירד לשחרית ב-10:00 הורה לנגן ב"אתה בחרתנו" וכן במוסף אח"כ הסתכל בסידור לחזרת הש"ץ וירד מהבימה כשהש"ץ אחז ב"אלוקינו וא"א" כרגיל. הורה לנגן ב"הוא אלוקינו". אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" והורה להגביר. יצא למנחה 5:45 עמד במקומו דשבת. הורה לנגן ב"אתה בחרתנו", אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר.ירד להתוועדות ב-6:20 [עוד לפני ההתוועדות לפני מנחה כבר רובם נטלו ידים ושתו 4 כוסות]. בהתוועדות דיבר אד"ש שאחש"פ שזהו מאסף כל המחנות ודיבר שזהו ענין התשובה שהוא למעלה מכל המצוות. אח"כ דיבר שאפי' ע"י מחשבה טובה זהו כבר מועיל ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ובפרט שכך באמת רוצה כל יהודי מצד נשמתו והוא רוצה כך באמת.. ולאמיתו.. לגמרי... וכן דיבר באריכות את הלימוד מהחומש תהילים תניא של יום זה ובנוגע לחומש הזכיר שכעת הוא התעסוקה בנוגע לקדשי שעה ולא בקדשי דורות. שלפני שנה (ולפני 10 שנים) הרי אז עוד הי' ענין של קודשי דורות ומשיח עדיין לא הגיע אבל כעת המדובר בנוגע לקדשי שעה - משיח נאו, הרי כבר משיח מגיע... ודיבר (מקודם לכן) שצריכים לעזור לזולת בגשמיות וברוחניות וכו' וכו'. אד"ש אמר שמי שעדיין לא שתה 4 כוסות שישתה כעת. והורה לרש"ג שיתן יין והרש"ג חילק כמה בקבוקים אח"כ שוב הסתכל אליו אד"ש והראה בידו הק' לעברו (כאות "נו") וחילק עוד כמה בקבוקי יין, אד"ש הורה להרבה לומר לחיים וביניהם צ'רלי "שבת" הרבי חייך אליו וכן אד"ש חייך ואמר לומר לחיים לי. כץ. וכן לשקלאר (אשתו נפטרה לפני שבוע) ואד"ש נתן לו חתיכת מצה. לפני ההתוועדות אד"ש הורה לטלישבסקי בתנועה בראשו שיכריז שכל מי שעדיין לא נטל ידים שיטול ידים וסוף ההתוועדות הוא הכריז על הסדר שיהי' ברכהמ"ז מעריב הבדלה כוס של ברכה. כשאד"ש הגיע הוא נטל ידים אחז את שני ידיות הספל עם המגבת (לא מילא באמצע עוד מים) נטל ביד ימין 3 פעמים וביד שמאל 3 פעמים אח"כ שפשף יד ביד כ-3 פעמים [וצדדים] אח"כ ניגב ידיו ובחיבור הזרוע ומעלה. אח"כ ניגב כל אצבע לחוד. לקח חתיכת מצה מתוך שקית חומה הייתה על השולחן. והלך זמן מה כנראה עד שאכל שיעור ואח"כ ניגב כוסו הגביה במפית והרב מענטליק מזג יין לכוסו וכו'. במשך ההתוועדות אד"ש אמר לחיים על כוס זו ובכל פעם שתה קצת כמו בכל התוועדות לקראת הסוף כשניגנו הניגונים אד"ש הורה להרב מענטליק שוב למזוג לכוסו. ה"א (יותר לא ראיתי שאד"ש מזג) אד"ש אמר שיגידו בקול לחיים כמו שאומרים את ההגדה בקול רם, ובנתיים שישירו שיר שמח התחילו שיר .אד"ש אמר כמה מילים ואח"כ התחיל "ושמחת" ואד"ש מחה כפיים. אח"כ הורה לנגן ניגון ההכנה וניגון אדמוה"ז ד' בבות ג"פ. אח"כ שרו 'ניזוריצי כלופצי' אח"כ ציוה לנגן 'האפ קאזק' ומחה כפיים זמן רב ובחוזק. אח"כ התחיל 'נייעט נייעט' והסתובב לכיון ד"ר אבוחצירה [שהגיע כבר אצלו לאחרי החג] שישרוק ומיד שרק ואד"ש מחה כפיים חזק, והיתה שמחה גדולה... אח"כ הורה להרב מענטליק שיכריז בנוגע לכינוס תורה שיתקיים למחרת אד"ש התחיל "ווי וואנט משיח נאו". אח"כ אד"ש שם חתיכת מצה בפיו ואח"כ שתה כוס מים [שרויה?] אח"כ נטל מים אחרונים על קצה האצבעות ידיו כל יד לחוד וכשידו פשוטה [לא קמוצה] ובאצבע האמצעית האמה העביר (שפשף) על שפתיו ואח"כ בידו השני' ג"כ עם האצבע - האמה. אח"כ הגביה את הכל לערך טפח מהשולחן ואמר את הזימון. התחיל לומר בקול. "בפותח את ידיך וכו' ואכלת ושבעת וכו'". אח"כ ו"לחיים טובים ולשלום ביום חג המצות וכו'". "ובנה ירושלים וכו'" ו"הרחמן הוא ינחילנו וכו'" עד הסוף. אח"כ נתן המצות להרב מענטליק ל'כינוס תורה'. אח"כ רחץ ידיו לתפילת מעריב. אחרי תפילת מעריב הבדיל על הכוס הגביה את הכוס ג' טפחים מהשולחן (החזיר את ידיו בצורה ישרה) אח"כ חילק אד"ש כוס של ברכה בתחילה לרש"ג היו כאלו שהם עסקנים ציבוריים וכיו"ב שלוחים שנתן להם אד"ש בקבוק יין והיו הרבה שהם... שבקשו בקבוק יין ואד"ש נתן להם (והיו שביקשו לא כ"כ חזק לא קיבלו...) וכן היו הרבה מהם שהם הושיטו יד לרבי והרבי החזיר להם את ידו לשלום והם נישקו את ידו הק' הי' א' שלקח לבד בקבוק ואמרו לו להחזיר הוא החזיר את הבקבוק, אד"ש חייך אליו ונתן לו בקבוק יין (קטן) היו הרבה ילדים כשהלכו לבד או עם אביהם וכיו"ב שאד"ש מאד חייך אליהם בנו של ר' ליבל גרונר בא בלי כוס וביקש רק עבור מקום שליחותו אד"ש שאל אותו ולעצמך אתה לא לוקח?!!! ומיד נתנו לו כוס ואד"ש נתן לו בקבוק וג"כ כוס של ברכה אח"כ פני אד"ש הראו כאי שביעות רצון [בתמיהה] ע"ז. וכן ניגש שרגא ז. מפ"ת ואמר לאד"ש שהיום יש לו יום הולדת ואמר לו אד"ש: 'מזל - טוב, שתגדל ת"ח, דו זאלסט אויס וואקסן אגרוסן תלמיד חכם', -

  • הי' אחד שהרבי אמר לו הרי [אחיך-?] מנגן א"כ מדוע אתה לא שר (בכוס של ברכה). הי' בחור א' [א. קנלסקי] שהרבי נתן לו בקבוק יין בלי שיבקש אח"כ הוא ניגש למשפיע ר' מענדל שיח' פוטרפאס ואמר לו מה יעשה הרי הוא לא עסקן ציבורי וכיו"ב וענה לו: שהרבי נתן זאת עבורו שכל יום אחרי מודה אני ישתה מעט והנ"ל שאל אם לפני ק"ש או אחרי וענה: זה לפי "ההרגש"...

למחרת הכניס הנ"ל פתק לאד"ש ע"כ "שהוא ס"ה בחור שנמצא כאן ... ואין יודע מה לעשות עם הבקבוק שקיבל", אד"ש הדגיש את המילים נמצא כאן והוסיף... "ים" ז"א כתב נמצאים ולמטה הוסיף: יעורר חוג מתמידים ובמיוחד מבין הבחורים. ומיד בש"ק בלילה כבר אירגן קבוצה גדולה של בחורים חלק מהנמצאים כאן וחלק מהלומדים כאן -770 ואחר סעודת ש"ק למדו את השיחה של אחש"פ וכן במוצש"ק ישבו ולמדו ... וכן במשך כל ימי השבוע ודאג שיו"ל הנחה פרטית באידיש מההתוועדויות ומענה אד"ש על הדו"ח ש"ק ומוצש"ק א, ב, ג. 'נת' ות"ח ודבר בעתו-בסמיכות לחה"פ זמן חרותינו אזכיר עה"צ'. על המשך הדו"ח עד יום ט' אייר ענה אד"ש: 'נת' ות"ח ודבר בעתו וסמיכות לי"ד אייר - פסח שני, אזכיר עה"צ.

הנ"ל הכניס פתק ובו כמה שאלות וביניהם: האם לכתוב (בלאנק) חוג מתמידים נוסד ע"י כ"ק אד"ש בשנת ה-80. וענה אד"ש שענין חוג מתמידים היה לא להוסיף במוסדות אלא להוסיף בלימוד התורה ושיהי' תחת אחת המוסדות הנמצאים כאן. וכתב שאינו יכול ללמוד [ע"פ הוראת אד"ש שישב וילמד]כי צריך להדפיס שיחות חדשות וכו' להשיג כסף וכיו"ב, וענה אד"ש: 'יש ללמוד מספרים הנדפסים [ולא לבזבז ממון ישראל]. ועוד ענה שאין צריך לעשות ע"י אדם אחד אלא ע"י ארגון'. וכתב שרוצה להדפיס הערות התמימים של החוג, מענה: 'כבר נדפסים בכמה וכמה'.

בזמן שאד"ש חילק שרו ניגונים ובהרבה ניגונים הורה אד"ש להגביר השירה וביניהם "ואתה אמרת", "יפרח בימיו", "איך טי דורי מארקא", "צמאה לך נפשי", "האדרת והאמונה", "והיא שעמדה", "ואלוקים מלכי וכו'", "נודע ביהודה", ועוד ועוד. ההתוועדות הסתיימה לערך ב-10:30 ואד"ש חילק כוס של ברכה אחרי הבדלה עד 12:55 אח"כ בירך ברכה אחרונה רחץ ידיו הק' ולקח עמו את הכוס יין עטוף במפית ומכוסה בצלוחית קטנה (מזכוכית) והתחיל כי בשמחה תצאו ובדרכו הורה להגברת השירה וכן כשיצא מהמעלית. אח"כ נסע לביתו שרו "כי בשמחה" ובדרכו הורה להגביר השירה.

יום ו' כ"ג ניסן איסור חג ה'תשמ"ב

הגיע מביתו ב-10:10 נענע בראש ואמר: 'שלום'(?) לרש"ג שעמד בפתח 770 [חיכה למכונית שתיקח אותו למשרדו כרגיל יותר מוקדם] ירד לקבלת שבת 7:10 [על מקומו על הרצפה השטיח הרגיל - האדום, כבר פירקו את הבימה] הלך לביתו 9:15.

ש"ק פר' שמיני שבת מברכים אייר ה'תשמ"ב

הגיע מביתו לערך ב-6:45 ירד לתהילים ב-8:30 לאחרי שגמרו סגר כמעט את הסידור אח"כ פתח שוב והסתכל אח"כ המשיך לומר בע"פ והסמני' והאצבע בתוך הסידור היכן שאמר. [וכך] חזר להיכל ק'. ירד לשחרית ב-10:30 הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" ג"כ כשהש"ץ ניגן. התוועדות 1:30-5:55 הרב מענטליק מזג מבקבוקון קטנטן יין לתוך הגביע כנראה מכוס של ברכה דאחש"פ, אח"כ הוסיף יין. שרו הוא אלוקינו אד"ש נענע בראשו מעט וכששרו כי אלקים אד"ש הורה בידו הק' כו"כ פעמים להגביר השירה באמצע נתן חתיכת מזונות לילד א' [קארף] ואמר לו לעשות ברכה. לקראת סוף ההתוועדות מזג מכוסו לבקבוק משקה אח"כ חילק מכוסו לילדים שהיו סביבו ואמר להם: 'לחיים ולברכה'. אח"כ נתן הבקבוק לר' דוד רסקין וציוה להכריז בנוגע לכינוס צא"ח. אח"כ התחיל אד"ש ניגון ההקפות של אביו ובראשו הורה להגביר השירה וא' הבבות הרבה פעמים. אח"כ התחיל "ווי וואנט משיח נאו" ומחה כפיים. בשיחה א' דיבר שהשבת זה בהמשך לאחרון ש"פ והשבת היא שבת מברכים אייר שזהו תמיד אחרי אחש"פ רק שההבדל הוא אם זהו בתחלת השבוע או בשבת או באמצע אבל תמיד צ"ל הפסק של ימי החול בין אחש"פ לשבת כהכלל לא בד"ו פסח באותו יום זהו אחש"פ זהו יום שישי שאז זהו ויכולו באופן של תענוג

שזה מראה על שלימות עבודתו שזהו ענין יצי"מ ענין אתכפי' ואח"כ ימי המעשה שיהי' בפועל ואח"כ ישנו ענין חודש אייר שהוא ענין אתהפכא באופן שליבו חלל בקרבו שאצלו עבודה של אתכפי' זהו רק בזכרון בעלמא אבל כבר עבר לגמרי ענין עבודה זו. אח"כ בשיחה ב' עוד אמר עוד יותר בענין שני של חודש אייר שזהו ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל וכעת זהו דוד מלכא משיחא ובעצם שניהם יחד וכו'. שזהו ענין האבות שהם המרכבה שזהו הענין שאף שנמצאים בדרגת אתהפכא כנ"ל עכ"ז צריך להגיע לענין המרכבה. וזהו בהפצת המעיינות ולימוד התורה בשקידה והתמדה ולרשום לס"ת לאחדות כל עם ישראל וכו' וכו'. באופן של ביטול בתכלית ע"ד המרכבה לנשיא דורינו. וכן בנוגע למשיח שאם זכו אז יהי' באופן של ניסים כמו הרמב"ם באגרת תימן ומה שכותב הרמב"ם בהל' מלכים שיהי' רק שיעבוד מלכיות בלבד ולא יהי' מלחמות וכו'. אח"כ אמר בנוגע לזמן של זכו גופא יהי' חילוק בין עמי הארץ שהם יהיו באופן של לא זכו שיהי' לא קנאה ולא שנאה וכו' כמ"ש הרמב"ם ות"ח יהיו באופן של זכו שיראו ניסים וכו'. ועמי הארץ [ע"י שימוש ת"ח] הם ג"כ במשך זמן שיהי' באופן כמ"ש הרמב"ם יהי' כמו ת"ח. אח"כ הי' מאמר כעין שיחה ד"ה "וביום השמיני" אמן בניגון של שיחה אך עצם את עיניו והרכין את ראשו וכן לא אמר אח"כ לחיים, כמו במאמר. שיחה ברש"י ט.ט.י"ב. וכן בזוהר וכן בפרקי אבות פ"א. אח"כ הרבי הזכיר בנוגע למ"ש הרמב"ם שיהי' לע"ל מעדנים כעפר לכאורה בשביל מה צריכים זאת אבל כן כותב הרמב"ם שיהיו מעדנים כעפר וילמדו תורה בשקידה והתמדה וזהו מ"ש "ארחב פיך ואמלאהו" בכל העניינים ואד"ש סיפר שא' בא אליו בטענה שאינו יכול ללמוד תורה מפני שעדיין אין לו 'קארפד' (שטיחים) מקיר אל קיר והוא מסתכל על השכן שלו איזה שטיח יש לו וכך ג"כ הוא צריך אחרת אינו יכול ללמוד וכיו"ב ומכאן התחיל אד"ש לבכות עד כמעט סוף השיחה ובכל פעם אד"ש התפרץ בבכי ובידו הק' העביר בחוזק על המצח והתאפק ושוב אמר כמה מילים ושוב התפרץ בבכי ובידו העביר בחוזק על המצח וכך כל זמן שדיבר בנוגע ליהודי רוסי' ממשיך, התייפח בבכי אין מילים לתאר מעמד מרגש זה כמעט כולם התחילו להוזיל דמעות כמים... הרבי אמר שאותו אדם נמצא במדינת הרווחה ויכול ללמוד במנוחת הנפש בשקידה והתמדה ואמרתי לו אם הוא מסתכל על גוי בברוקלין אמנם באמת יש לגוי יותר אבל כשיסתכל על היהודים שנמצאים ברוסי' במצוק ושבי' שיש לו דירה עם חדר א' ואם הוא יסגור את החדר אז יחשבו שהוא עושה משהו נגד הממשלה ולכן צ"ל החדר פתוח להניח תפילין במס"נ ובתחילה אמר שבכלל השאלה אם יש לו תפילין (ובכה)... ואם כבר יש תפילין הרי להניח בביהכ"נ אינו יכול כי אז יתפסו אותו ולהניח בביתו שיש לו רק חדר א' כנ"ל ואם ידעו מזה הרי יקחו לו את הפרנסה ולזה צריך מס"נ... וכשמגיע פסח ומוצא כזית מצה וקצת תפו"א שאין בזה חשש של חמץ ושמח עם זה כמו יהודי בשמח"ת... וכן כשעושים התוועדות הרי צריכים לפחד שלא יתפסו אותם וישימו אותו ובני ביתו בבית האסורים ...(כאן הרבי בכה עוד יותר חזק).

[בשיחת רש"י הרבי תפס את הכובע (מהעיניים של הכובע) והגביהו מעט והניחו חזרה על ראשו (כנראה הקריבו מעט) שיחה א' אחרי שהרבי דיבר על יהודי רוסי' קם ליפסקר הגבאי ואמר לחיים ובירך את יהודי רוסי' שיצאו מהמצוק וכו' וכולם ענו אמן אח"כ אמר לאד"ש לחיים ואד"ש ענה לחיים ולברכה.]

וכאן יהודי עד שלא יהי' לא כסף בריווח ושטחים מקיר אל קיר וילך לטייל ורק עם יהי' לו עוד זמן פנוי אז ילך לרשום יהודי 1-2-3 לס"ת... וכאן זה לא נוגע לא בבני לא במזוני (ולא ברוויחי)... מס"נ. הרבי דיבר עוד באריכות וכל כמה מילים בכה כנ"ל איני זוכר כל מילה ומילה שיצאה מקירות ליבו ... כנראה זה יהי' בהנחה בלה"ק. בנוגע לפועל שילמדו בשקידה והתמדה ויראו לרשום מה שיותר בזריזות יהודים לס"ת. והרבי אמר (בתחילת ענין הנ"ל) שצריך ללמוד בשקידה והתמדה וכו', שאדם רק יכין את הכלים והכל כבר הקב"ה יעשה כך שאין בעיות כלל כמ"ש "הרחב פיך ואמלאהו"-הקב"ה. (לפנ"ז חייך) ואמר על התקנה של אדמו"ר הקודם לא לשתות יותר מ-4 פעמים ואמר ע"ז לא' שאם אינו יכול לשתות כ"כ קצת שיאכל לחם שעשוי מחיטים שעושים מזה הרי ג"כ וודקא. ובזה ישלים את מה שרוצה לשתות יותר מהמותר כמובן שזהו רק בנוגע לשתות אבל בנוגע לקידוש על היין ובנוגע לברכה אז הרי אין זה עוזר וכן הסביר מהו ענין לקיחת המשקה. בהתוועדות הרבי דיבר ע"ז ששאלו שרש"י כותב הפוך ממה שדיבר באחש"פ בנוגע לקדשי שעה וקדשי דורות שבקדשי דורות זהו יותר קל ותי' ע"ז באריכות ואמר תחילה שבוודאי מה שאמר באחש"פ אינו פליטת פה בלבד. והלימוד מרש"י הוא שאם הקילו בקדשי שעה שמחנכים ילד בנוגע לדברים טפלים זה צריך לדעת שזהו רק לשעה אבל לדורות צריך להיות זהיר בתומ"צ בשקידה והתמדה וכו', אח"כ תפילת מנחה אח"כ התיישב לומר פרקי אבות פ"א לאחרי שגמר דיפדף כמה דפים הלאה בפרקי אבות אחרי התפילה התחיל "ווי וואנט משיח נאו" ובדרכו הורה להגביר השירה. יצא למעריב 7:30 אח"כ נסע לביתו שרו "ווי וואנט" והורה להגביר השירה.

יום א' כ"ה ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:05 לילד קטן (שהשמיע קול) אד"ש עשה לו בידו הק' שלום. נסע למקווה 11:00 חילק צדקה אח"כ נתן לבנימין כמה מכתבים ובנימין הודיע לאד"ש על כמה מהעומדים שהם נוסעים הרבי בירכם 'פארט געזונטרהייט, זאל זיין בשורות טובות' אח"כ שאל את ילדיהם האם קיבלו ג"כ צדקה. כשחזר מהמקווה חילק צדקה ואחת שאלה בצרפתית אם להביא את בנה אד"ש ענה כן וחיכה עד שהביאה אותו נסע לאוהל 2:10 חזר מהאוהל ואח"כ יצא למנחה ב-7:20 אח"כ בירך נוסעים יצא למעריב 7:55 אח"כ בירך נוסעים אח"כ נסע לביתו שרו 'חיילי אדונינו' ובדרכו וכן מהמכונית הורה להגביר השירה

יום ב' כ"ו ניסן ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 אח"כ נכנסו לגעה"ת השלוחים הנוסעים: למרוקו, אוסטרלי', מיאמי, סיאטל, מאנטריאל... אד"ש בירכם על השליחות והסביר את ענין השליחות וקישר לפרשת השבוע אח"כ חילק לכאו"א הליקוט - מכתבים כלליים לחה"פ ודולר לצדקה ואח"כ בירכם בנסיעה טובה ושיהי' בשורות טובות בגו"ר.

ירד לתפילת מנחה ב-3:25 חילק למעלה לילדים צדקה אח"כ חילק ג"כ למטה צדקה וג"כ נתן צדקה. [הגיעו 4 אוטובוסים אנשים נשים וילדים מבוסטון וע"כ הי' מנחה למטה בזאל הגדול] אחרי התפילה בירך נוסעים משעה 7:20-8:00 לערך נכנסו ליחידות האורחים שהגיעו ליום הבהיר י"א ניסן לחג הפסח נכנסו 2 קבוצות - באידיש. 1 - בעברית מאה"ק 1-בצרפתית. 1 באנגלית, חתנים, כלות, ובר מצווה. בעברית כשחילק את הדולרים א' ביקש בן אד"ש ענה אמן בקרוב. אחת שאלה אם להשאר כאן וענה אד"ש לשאול בעצת רב מורה הוראה, א' חולה מסוכן שאל... וענה אד"ש כעצת רופא ידיד. הייתה א' שאמרה לרבי... שיברך אותה, ענה הרבי השי"ת יברך אותך. ובקבוצה של הצרפתים אחת שבנה חולה וחלש וכבר נפטר לה ל"ע ילד קטן שאלה אם לתת לבנה את התרופות... וענה אד"ש: כן, כן. היחידות של הקבוצות הסתיימו לערך ב-9:20 אח"כ נכנס א' [בלי זקן] ושהה אצל אד"ש עד לערך השעה 10:00 אח"כ יצא אד"ש לתפילת מעריב אחרי התפילה בירך נוסעים (אח"כ...) נסע לביתו 11:40.

יום ג' כ"ז ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:20 היות ולא הי' מעבר דרך הכביש הרבי נסע עם בנימין על השדרה ירד אד"ש מהמכונית עשה שלום בידו הק' לילדים קטנים אח"כ הרים ידו לשלום לנשים שעמדו בצד וכן לא' שעמד בפתח 770. יצא למנחה 3:30, יצא למעריב ב-9:30 אח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו 11:40.

יום ד' כ"ח ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו ב-10:10 נתן צדקה לילדים שעמדו בפתח 770 אח"כ נתן ג"כ צדקה ואמר לילדים 'א דאנק'.

יום ה' כ"ט ניסן ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 כשחזר מקרה"ת הושיט א' פולישער לאד"ש יד ואד"ש הושיט לו חזרה. והוא אמר לאד"ש כמה מילים, וכמדומני שאד"ש אמר לו שיהי' בהצלחה. נסע למקווה 10:50 חילק צדקה וכן ע"י המכונית ולילד קטן שהי' ע"י אמו אד"ש עשה באצבעותיו הק' שלום. כשיצא [לחדרו] בירך נוסע. נסע לאוהל 2:30 חזר מהאוהל 7:20 ויצא למנחה. יצא למעריב 7:55 באישמ"ר אמר מילה במילה חזק והסתכל על ילד פחות מגיל 3 שנים שיאמר אח"כ נסע לביתו עשה (נפנף) בידו הק' 'שלום' לילדים ע"י 770 וכן לעומדים ע"י המכונית אח"כ התחיל לשיר ומהמכונית הורה להגביר השירה.

יום ו' ל' ניסן - ר"ח אייר ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 בתחילה עיין ברש"י פר' מצורע ואתמול עיין בפר' תזריע. ירד לקבלת שבת ב7:30 הלך לביתו 8:40.