שבט תש"מ - "יחי המלך"

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום שבת קודש פ' וארא, ר"ח שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:35 והודיע למזכיר הריל"ג שאחר-הצהריים תהי' התוועדות.

בשעה 10:00 נכנס כ"ק אד"ש לתפלת שחרית. כשהוציאו את הס"ת של משיח הביט כ"ק אד"ש על הס"ת עד לאחר שבירך הכהן.

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ופתח בשיחה א' על המעלה דר"ח שבט ביחוד בדורות האחרונים, וההוראה בנוגע להפצת המעיינות חוצה, וביאר את השאלה הידועה: כיצד ניתן להפיץ רזין דרזין דאורייתא בראש כל חוצות, בהקדים ביאור בסיפור הגמ' על אותו היום שתרגמו לתלמי המלך את התורה ליונית "והי' היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל". וביאר כ"ק אד"ש באריכות רבה מדוע דוקא "כיום שנעשה העגל" (נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 1 ואילך).

אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה כי כאשר השמים החדשים גו'.

שיחה ב' וג' – ביאור בפרש"י, וכן המשיך הביאור בפרש"י מההתוועדות הקודמת. ובסיומם אמר כ"ק אד"ש ששנה זו היא "ויהי בשלושים שנה" מאז יו"ד שבט תש"י, והרי-זה קשור עם המרכבה – פנימיות התורה, ענין של ראיית אלוקות במוחש, ושעוד קודם יו"ד שבט יבוא משיח צדקנו, והדיבור אודותיו אינו סותר ל"היסח הדעת" כי הוא מצד האמונה ולא ה"דעת" – שכל, וכיון שאנו דור האחרון בגלות ובמילא דור הראשון של הגאולה – יה"ר שתבוא בקרוב ממש.

כ"ק אד"ש צוה לנגן "לכתחילה אריבער" (ורמז בתנועה הידועה לחזור מס' פעמים), אח"כ החל לנגן "ניעט ניעט ניעקאווא", והזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה. אחרי תפלת מנחה החל שוב לנגן "ניעט ניעט".

ההתוועדות הסתיימה בשעה 4:45.

בשעה 6:45 התפלל כ"ק אד"ש תפלת ערבית, ואח"כ נסע לביתו.

יום א', ב' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:15. לתפלת מנחה לא יצא היום כ"ק אד"ש (זו הפעם השלישית בשנה זו).

בשעה 6:20 נסע כ"ק אד"ש לביתו, חזר ב-6:45 ולאחרי כעשר דקות נכנס לתפלת ערבית. בשעה 7:45 נסע כ"ק אד"ש לביתו.

יום ב', ג' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:10. בעת שנכנס לקריה"ת חילק כ"ק אד"ש צדקה. בסיום קריה"ת עשה ר"ד רסקין "מי שברך" לחולה ואמר את שמה . . בת זכי'ה (בכ"ף דגושה) וכ"ק אד"ש תיקן והורה לעשות שוב "מי שברך" ולומר זכי'ה (בכ"ף רפה), והוסיף שמסתמא זו ממשפחת . . ושמה של האמא הוא זכי'ה (בכ"ף רפה).

בשעה 3:30 נכנס כ"ק אד"ש לתפלת מנחה, וחילק צדקה לילדים. אח"כ נסע לביתו וחזר בשעה 6:35. כשיצא כ"ק אד"ש מהמכונית דיבר כמה מילים עם ר"י קרינסקי.

לתפלת ערבית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 6:50 ואיחל מז"ט להורי חתן. בשעה 11:30 נסע כ"ק אד"ש לביתו.

יום ג', ד' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:30. לפני תפלת מנחה נכנסו לג"ע התחתון משפחות חתן וכלה כדי לקבל את ברכת כ"ק אד"ש, והחתן לקבל סידור.

בשעה 3:30 יצא כ"ק אד"ש לתפלת מנחה, חילק צדקה לילדים שעמדו בדרכו ונכנס ל"זאל". הר' חדקוב לא הספיק לסגור את הדלת ולפתע נכנס ילד קטן, נגש לכ"ק אד"ש וביקש מטבע לצדקה וכ"ק אד"ש נתן לו. הילד לא הרפה וביקש גם בשביל אחיו, כ"ק אד"ש חייך חיוך רחב ונתן לו גם עבור אחיו.

למעריב נכנס כ"ק אד"ש בשעה 6:50, ובשעה 8:00 נסע לביתו. אח"כ חזר ובשעה 11:55 נסע לביתו. כשיצא בירך אורח לשלום.

יום ד', ה' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:20.

לפני תפלת מנחה נכנס חתן לג"ע התחתון כדי לקבל סידור מכ"ק אד"ש.

לתפלת מנחה נכנס כ"ק אד"ש בשעה 3:40 וחילק לילדים צדקה. כשיצא בירך כ"ק אד"ש נוסע בנסיעה טובה ובשמיעת בשורות טובות.

לתפלת ערבית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 6:45.

בשעות הערב הגיע קבוצה נוספת של אורחים מארץ הקודש ליו"ד שבט.

יום ה', ו' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:20. לקריאת התורה יצא כ"ק אד"ש והשתתפו בה קהל גדול של אורחים אשר מילאו את ה"זאל", ועשרות אנשים בירכו ברכת "הגומל", ביניהם קבוצה גדולה מברזיל.

בשעה 11:20 יצא כ"ק אד"ש כדי לנסוע למקוה ובדרכו פגש בכניסה של 770 את מר רוזן מברזיל (חבר עירי' בפאולו), ושאל כ"ק אד"ש לשלומו ולשלום משפחתו, וכן ע"ד ענינים בעירו.

בשעה 2:30 נסע כ"ק אד"ש לאוהל, חזר בשעה 6:10, נכנס לחדרו ויצא מיד לתפלת מנחה.

אחרי תפלת מנחה נכנסו לג"ע התחתון הר' ח. גליצנשטיין והר' א. ש"ט, ומסרו לכ"ק אד"ש מתנה – 11 ספרים כתי"ק מאדמו"ר הצ"צ ואדמו"ר המהר"ש שהוציאו מהספרי' הלאומית בירושלים.

בשעה 6:50 יצא כ"ק אד"ש לתפלת ערבית. אחרי התפלה נכנסו לכ"ק אד"ש רח"ג וראש"ט עם משפחותיהם וכ"ק אד"ש בירכם: כמו שזה הי' ענין של פדיון שבויים, כן נזכה בקרוב לפדיון שבויים של הפרט והכלל בגאולה האמיתית והשלימה. אח"כ אמר: "א פרייליכען שבת און א פרייליכען המשך". כ"ק אד"ש נתן לכ"א מהם $5 ו-5 לירות ישראליות, וכן $5 עבור העו"ד שעסק בזה.

יום ו', ז' שבט, עש"ק פ' בא

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:10. נסע לביתו בשעה 4:25 וחזר ב-4:40.

בשעה 5:45 נכנס כ"ק אד"ש לתפלת ערבית, ואח"כ הלך לביתו (9:35).

יום ש"ק פ' בא, ח' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:08 והודיע שתתקיים התוועדות.

לשחרית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 10:00 ועלו לתורה 5 חתנים.

התוועדות

להתוועדות נכנס כ"ק אד"ש בשעה 1:30 ופתח בשיחה ע"ד יום ההילולא "העשירי יהי' קודש". ואח"כ דיבר כמה שיחות ביאור בפרש"י בפרשתנו (חלקם נדפסו בלקו"ש חכ"א ע' 55 ואילך). כמו"כ דובר ע"ד ההכנות ליו"ד שבט בנוגע לקטנים וקטנות (ראה שם ע' 298 ואילך). אחרי השיחה הב' הורה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה "החודש הזה לכם גו'". באחת השיחות בעת שדיבר כ"ק אד"ש על אלו המביטים על השעון לראות מתי תסתיים ההתוועדות, הרכין את ראשו הק' והביט על השעון שהי' מונח על שולחנו.

בסיום ההתוועדות הורה לנגן "לכתחילה אריבער" ורמז בראשו הק' לחזור על התנועה הידועה י' פעמים. אח"כ החל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא" ומחא כפיו הק'.

אחרי שרחץ כ"ק אד"ש את ידיו הק' לתפלת מנחה, הורה להריל"ג להביא את בקבוק היין ושאל היכן המסדרים של המלוה מלכה עבור הגמ"ח (קרן ישראל ארי' לייב), וכשניגש הרש"ב אייכהורן מזג לו כ"ק אד"ש יין לכוסו, מסר לו את הבקבוק כדי לחלק במלוה מלכה וברכו שיהי' בהצלחה רבה. אח"כ הראה כ"ק אד"ש על המזונות ואמר לו שלא יקח כדי שיהי' לקהל מה לקחת.

סיום ההתוועדות בשעה 4:45 ולאחרי' תפלת מנחה. בסיום התפלה החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא" ובדרכו לחדרו הק' רמז להגביר השירה.

לתפלת ערבית יצא כ"ק אד"ש בשעה 6:00. אחרי התפלה יצא לקידוש לבנה ואח"כ נסע לביתו.

כשיצא מחדרו החל ר' זושא ווילימובסקי לנגן "ניעט ניעט" ורמז לו כ"ק אד"ש בידו הק' להגביר השירה.

במשך הלילה עמלו להתקין רמקולים חדשים ב"זאל" לקראת ההתוועדות דיו"ד שבט – שנת השלושים. כמו"כ החליפו את ארון התצוגה של "קה"ת" הקבוע בקיר הכניסה לחדרו הק' של הרבי.

יום א', ט' שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:20, נכנס לחדרו ומיד יצא בחזרה ונתן צדקה לעני.

ד"ר רעזניק (שמתחתן היום) נכנס לכ"ק אד"ש כדי לקבל סידור, וכ"ק אד"ש מסר לו גם כסף לצדקה.

כשירד כ"ק אד"ש לתפלת מנחה (ב"זאל" למטה) חילק בדרכו צדקה לילדים. אשה אחת מרוסי' הודתה לכ"ק אד"ש על התשובה שקיבלה, וענה לה כ"ק אד"ש ברוסית שתקבל את הברכה מאת ה'. בסיום התפלה רמז כ"ק אד"ש לר' זושא ווילימובסקי להתחיל לשיר. בצאתו ממנחה הכניס כ"ק אד"ש צדקה לקופת הפדיון שבויים (כמו"כ שלח לוועד הפדיון שבויים 2 שטרות של $10).

ליל יו"ד שבט – שלושים שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ והתחלת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

למעריב ירד כ"ק אד"ש בשעה 7:00, ה"זאל" הי' מלא עד אפס מקום, וכ"ק אד"ש ניגש לפני התיבה.

בסיום התפילה הביט כ"ק אד"ש על ר' זלמן יפה וחייך אליו, הנ"ל החל לשיר "ופרצת" וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה. אחר התפלה חזר הת' מנחם נחום גערליצקי בע"פ חלק ממאמר "באתי לגני". אח"כ התיישבו רוב התמימים וכמה מאנ"ש להתוועד עד אור הבוקר.

בעת שהלך כ"ק אד"ש לביתו ראה את ד"ר רעזניק (החתן) עם כלתו ואמר להם שמחר בערב אינו נוטל ידיים (להתוועדות), אבל הם בטח יטלו את ידיהם (לשבע ברכות).

משך הלילה עמלו בחורים רבים לסדר את השילוט על הטנקים ולצייד אותם בכל ה"נשק" הדרוש בשביל ה"תהלוכה" למנהטן מחר. במיוחד בלט השלט שהתקינו על ה"אוטובוס-ספרי'" שבו נכתב באותיות מוזהבות: "יחי אדוננו מורנו ורבינו" ומעליו הונח כתר ענק.

יום הבהיר יו"ד שבט

לקראת יו"ד שבט החלו להגיע ל-770 המוני אורחים מכל רחבי תבל, ביניהם שלוחים רבים עם בעלי-תשובה ונדבנים.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 9:45, חילק בדרכו צדקה לילדים וניגש לפני התיבה. בהכרזות אחרי התפילה ביקשו מהקהל להזדרז כדי שכל הטנקים ייצאו בשעה 12:00 בדיוק. בשעה היעודה יצאה מ-770 תהלוכה של 30 טנקים (לרגל 30 שנה לנשיאות כ"ק אד"ש) שנסעה לאורך השדרה החמישית במנהטן ומשם התפזרו לפעול ברחבי העיר כל אחד במקומו.

במשך הצהריים בנו לקראת ההתוועדות 2 פירמידות חדשות בצד המזרחי של ה"זאל".

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 7:00, הקהל הרב שר בחוזק והתלהבות אולם תיכף בכניסתו רמז כ"ק אד"ש לחזן שיתחיל להתפלל.

התוועדות

כבר כשעה לפני ההתוועדות התמלא ה"זאל" מקיר לקיר עד אפס מקום בהמוני אורחים, שלוחים, רבנים חשובים וכן כמה סנטורים. משערים שהיו בהתוועדות זו כעשרת אלפים איש! ההתוועדות הועברה בתרגום סימולטני ללה"ק, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית.

זמן רב לפני שנכנס כ"ק אד"ש להתוועדות כבר החלו הקהל לשיר את הניגון "חיילי אדוננו", וככל שקרבה השעה בה נכנס כ"ק אד"ש גברה השירה וההתלהבות של האלפים שגדשו את כותלי ה"זאל".

בשעה 9:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות ובדרכו למקומו פגש את הר' י. ד. סולובייצ'יק שבא במיוחד מבוסטון להתוועדות. כ"ק אד"ש התייחס אליו בכבוד יוצא מגדר הרגיל, כיבדו לילך לפניו וכשהגיע למקומו עמד והמתין עד שהנ"ל התיישב במקומו (סמוך לכ"ק אד"ש).

אחר שיחה א' הגיש כ"ק אד"ש לר' סולובייצ'יק מן המזונות שלפניו. הר' יאלעס (רבה של פילדלפי') ניגש לברך את כ"ק אד"ש, וכן ניגשו כו"כ מגדולי רבני ארה"ב לשיחה קצרה עם כ"ק אד"ש.

בסיום ההדרן (כשלש שעות מתחילתה של ההתוועדות) קם הר' סולובייצ'יק ממקומו כדי לצאת, וכ"ק אד"ש נעמד מלא קומתו, דיבר עמו ולחץ את ידו, ונשאר לעמוד במקומו עד צאתו.

אמר מאמר ד"ה "באתי לגני" (הוגה וי"ל בקונטרס בפ"ע).

אחרי המאמר אמר כ"ק אד"ש שכעת לאחרי שלושים שנה מתחילה תקופה חדשה שלא בערך למעליותא.

לקראת סוף ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לערוך את ה"שבע ברכות" לד"ר רעזניק ושאל ברמז אם יש עשרה שנטלו את ידיהם. אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן "עוצה עצה ותופר", "הושיעה את עמך", "פרזות תשב ירושלים", ניגון הכנה וניגון ד' בבות לאדה"ז. אח"כ ניגן בעצמו "צמאה לך נפשי". במשך ההתוועדות חייך כ"ק אד"ש לאנשים רבים והורה לרבים לומר "לחיים".

אח"כ אמר כ"ק אד"ש: "עתה, מכל המבצעים, ההתוועדויות, הדיבורים וההחלטות הטובות -שבקרוב ממש יבוא ה"מבצע" האמיתי והכי גדול דגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו".

הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה. וטרם צאתו החל לנגן "כי בשמחה תצאו גו'".

ההתוועדות הסתיימה בשעה 2:25 לפנות בוקר.

בצאת כ"ק אד"ש 770-מ עמד קהל רב בחוץ ושר "כי בשמחה גו'" וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה, ונסע לביתו בליווי משטרתי.

יום ג', י"א שבט

בשעה 3:30 ירד כ"ק אד"ש לתפלת מנחה ל"זאל" למטה, ובדרכו חילק צדקה לילדים. בסיום התפילה החל ר' זלמן יפה לשיר וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

בשעה 8:00 בערב החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ל"יחידות", להלן ר"ד ממה שדיבר עם כו"כ (ע"פ השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות"}

בין האנשים שנכנסו ל"יחידות" הי' גם ר"ש שאולזון, סגן ראש העיר י-ם.

בשעה 2:30 סיים כ"ק אד"ש לקבל ל"יחידות", וכשפתח את דלת ג"ע התחתון ויצא הי' נסוך על פניו הק' חיוך רחב.

יום ד', י"ב שבט

לפני תפלת מנחה נכנס חתן כדי לקבל סידור. לתפלה ירד כ"ק אד"ש בשעה 3:25 ובדרכו חילק צדקה לילדים. כשחזר לחדרו ברך נוסעים בנסיעה טובה (וכן אחר תפלת ערבית).

בשעה 8:00 בערב החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ל"יחידות", להלן ר"ד ממה שדיבר עם כו"כ (ע"פ השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות"}

כ"ק אד"ש סיים לקבל ל"יחידות" בשעה 2:30.

הלילה, בעת שמסרו לכ"ק אד"ש את הרשימות הראשונות מהמשתתפות בכתיבת ס"ת ע"ש כ"ק אד"ש והרבנית לרגל מלאת חמישים שנה לחתונתם ולרגל שנת השלושים לנשיאות כ"ק אד"ש – אמר (בתרגום חפשי): "נכנסתן הרי בקשר לספר תורה, ויש להזדרז בכתיבת ספר התורה, ולהשתדל לסיימו לקראת ראש השנה לחסידות, י"ט כסלו, הבע"ל, שענינו קשור לתורה. בודאי תכינו גם מעיל וכו' לספר תורה, ואבקשכן להתקין, כפי מנהג הדורות, גם "יד" מכסף וכו'", ומסר כ"ק אד"ש את השתתפותו והשתתפות הרבנית בכתיבת הס"ת.

יום ה', י"ג שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:20 וכשנכנס לחדרו חייך לעבר בעל-תשובה מברזיל שעמד שם. בשעה 3:10 נסע לאוהל, וכשיצא עמד ר' זלמן יפה ע"י דלת הכניסה ל-770 ואמר לכ"ק אד"ש שקר בחוץ, וענה לו כ"ק אד"ש: העיקר שבפנים יהי' חם.

חזר מהאוהל בשעה 6:20, נטל ידיו הק', יצא לתפלת מנחה ובכניסתו חילק צדקה לילדים. בצאתו מהתפלה ברך נוסעים בנסיעה טובה. התפלל ערבית בשעה 6:50, ונסע לביתו בשעה 7:35.

יום ו', י"ד שבט, עש"ק פ' בשלח

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:20, ובצהריים נסע לביתו לרבע שעה.

בשעה 6:00 ירד כ"ק אד"ש לקבלת שבת. בסיום התפילה החל ר' זושא ווילימובסקי לשיר וכ"ק אד"ש רמז להגביר השירה. בשעה 9:40 הלך כ"ק אד"ש לביתו.

יום ש"ק פ' בשלח, ט"ו בשבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:30, והודיע להריל"ג שתתקיים התוועדות.

בשעה 10:00 ירד כ"ק אד"ש לתפילת שחרית. קריאת התורה קראו בס"ת של משיח ובשירת הים עמד כ"ק אד"ש ופניו לצפון.

התוועדות

בשעה 1:30 ירד כ"ק אד"ש להתוועדות, וקודם שירד הביא ר"י קרינסקי כמה בקבוקי וודקה ואמר שניתנה הוראה מכ"ק אד"ש לחלק גם וודקה בהתוועדות זו.

בשיחה א' אמר כ"ק אד"ש שהיות ובשבת זו ישנה תכלית השלימות של הענינים דיו"ד שבט, לכן כאן המקום והזמן להשלים כמה ענינים מההתוועדות דיו"ד שבט, וביאר באריכות פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר "אז א יחיד איז א רבים".

בשיחה ב' דיבר כ"ק אד"ש על ה"מעשה בפועל" שצריכים ללמוד מכל דבר, וכן מכך שבשטרות הכסף בארה"ב נכתב ע"ד האמונה והבטחון בהקב"ה, וקישר זאת עם המדובר בשיחה א'. אחר שיחה זו הורה כ"ק אד"ש למר הנרי לומר "לחיים" וכשאמר סימן לו כ"ק אד"ש לומר פעם שני'. כמו-כן הורה כ"ק אד"ש לר"י כהן לומר "לחיים", וכשראה שהנ"ל לא הבין שהכוונה אליו הצביע כ"ק אד"ש לעברו ואמר אתה, וכשאמר "לחיים" חייך כ"ק אד"ש חיוך רחב.

בשיחה ג' הודה כ"ק אד"ש לכל אלו ששלחו ברכות ואיחולים ליו"ד שבט, וכן המשיך את הביאור מיו"ד שבט בענין הקשר בין הסיום דד' המסכתות (ברכות, נזיר, יבמות וכריתות) לד' הכתות של בנ"י קודם קרי"ס, והאריך בזה מאוד ובסיומה אמר שההוראה מכך לכאו"א היא, שכל יהודי יש בכחו לקשר את היחידה שבנפשו עם היחידה שבנפש זולתו כשם שהרביים עושים בשעת יחידות וכשם שמשה רבינו איחד את בנ"י לפני קרי"ס, כך כל יהודי ע"י שמקשר את בחי' היחידה שלו עם בחי' היחידה של כל בנ"י עד ל"יחידו של עולם" – נבקעים לפניו כל הימים כפי שהי' בקרי"ס, והגם שיש ב' שיטות (הזהר והאריז"ל) כיצד נבקע הים (מלמעלמ"ט או מלמטלמ"ע), שיבקע לכאן או לכאן – העיקר שיבקע, במהרה בימינו ממש.

בין הדברים בשיחה ג' אמר כ"ק אד"ש שישנם כאלו השומעים שאלה בהתוועדות ואח"כ הולכים לישון עם הקושיא... לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות, והיתכן שבהתוועדות דש"פ מקץ (סמ"ג ואילך) שאלו על פרש"י בענין הבטנים ששלח יעקב ליוסף ואף אחד לא דאג לחפש תירוץ, לא נגע ולא פגע! [ואכן בשבוע שלאחמ"כ דנו בזה בקובצי "הערות התמימים" שי"ל לש"פ יתרו, וענין ה"בטנים-פושטציא'ס-אפרסקים" הפך באותו שבוע לשיחת היום ב-770, ובהתוועדות דש"פ יתרו ביאר כ"ק אד"ש ענין זה באריכות (סנ"ז ואילך).]

שיחה ד' – דובר על הקביעות דט"ו בשבט בשבת בקשר עם יו"ד שבט, וכן על מעלת הצומח, ובתוך הדברים דיבר כ"ק אד"ש ע"כ שלא הניחו על שולחן ההתוועדות פירות ולו כדי לראותם בלבד, על-אף שהרעישו בעבר ע"כ ואף הגיהו והדפיסו זאת, ואעפ"כ כשמגיעים "צו דעם אייגענעם טיש" לא מוצאים שום פרי! וסיים את השיחה בשאלות על פרש"י בפרשתנו וכן על הערות אאמו"ר על הזהר.

בסיום ההתוועדות צוה כ"ק אד"ש לנגן "בני היכלא" ובעת שניגנו פתח כ"ק אד"ש את סידורו וניגן עם הקהל. אח"כ החל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". לקראת סיום ההתוועדות הביט כ"ק אד"ש על השעון מס' פעמים, ובשעה 4:35 נסתיימה ההתוועדות.

בסיום תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן שוב "ניעט ניעט" ורמז בידו הק' להגביר השירה. וכן במוצש"ק כשנסע כ"ק אד"ש לביתו ניגנו ורמז בידו הק' להגביר השירה.

יום א', ט"ז שבט

היום הגיה כ"ק אד"ש את המאמר ד"ה "באתי לגני" דשנה זו.

בשעה 3:00 הודיע הריל"ג שכ"ק אד"ש לא יצא למנחה. למעריב יצא כ"ק אד"ש ובסיום התפלה ברך נוסעים לאה"ק ולצרפת בנסיעה טובה ובשמיעת בשו"ט.

בשעה 8:00 החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ל"יחידות", להלן ר"ד ממה שדיבר עם כו"כ (מפי השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות"}

בין הנכנסים היו גם הר' ניסן נעמאנאוו מצרפת, וכן הר' ירוסלבסקי מאה"ק.

בשעה 12:30 סיים כ"ק אד"ש לקבל אנשים ליחידות.

יום ב', י"ז שבט:

כשיצא כ"ק אד"ש מקריאת התורה וכן כשיצא מתפלת ערבית ברך נוסעים בנסיעה טובה ובשמיעת בשו"ט.

יום ג', ח"י שבט

היום בערב נסע כ"ק אד"ש לביתו למשך כ-20 דקות. אחרי תפלת מנחה וערבית ברך כ"ק אד"ש נוסעים בנסיעה טובה ובשמיעת בשורות טובות (וכן בימים ד' ו-ה' הבאים).

יום ו', כ"א שבט, עש"ק פ' יתרו

לקבלת שבת ירד כ"ק אד"ש בשעה 6:10. לאחר התפלה החל ר"ז ווילימובסקי לשיר וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

בשעה 8:50 הלך כ"ק אד"ש לביתו.

יום ש"ק פ' יתרו, כ"ב שבט

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:40, ובכניסה ל-770 פגש את מר הנרי ואמר לו שיאמר בהתוועדות ב' פעמים "לחיים".

מהמזכירות הודיעו שתהי' היום התוועדות.

לתפלת שחרית ירד כ"ק אד"ש בשעה 10:00. אחרי "ברכו" ישב כ"ק אד"ש ובחזרת הש"ץ עמד.

בעת קריאת עשרת הדברות עמד כ"ק אד"ש עד סוף הפרשה והביט על הבעל קורא. בתפילת מוסף עמד כ"ק אד"ש כל משך חזרת הש"ץ ועיין בחומש ובתהלים.

כשיצא החל ר"ז ווילימובסקי לשיר וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

התוועדות

בשעה 1:30 ירד כ"ק אד"ש להתוועדות. שיחה א' – על ההבדל בין עשרת הדברות כפי שהם בפ' יתרו וכפי שהם בפ' ואתחנן, ובסיומה דיבר כ"ק אד"ש באריכות על הצורך לעסוק בהפצת המעיינות ברעש וב"שטורעם" וכן לפעול על יהודי שני שיעסוק בזה כך.

שיחה ב' – ע"ד ההוראה המיוחדת מהסמיכות של ש"פ יתרו ליו"ד שבט, ודיבר בענין המס"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכן על התקופה החדשה שהחלה כעת לאחרי 30 שנה, ואמר כ"ק אד"ש שאין לחשוב שעתה ניתן כבר "לעמוד לבד על הרגליים" אלא צריכים להמשיך ולהחזיק ב"קלאמקע", לכתוב פדיונות, שאלות ובקשות, וללכת לציון לבקש רחמים כו'. אחרי שיחה זו אמר מר הנרי "לחיים" וכ"ק אד"ש רמז לו לומר ב"פ. אח"כ הסתובב כ"ק אד"ש לעבר ר"ז ווילימובסקי ורמז לו לומר "לחיים" וחייך.

שיחה ג' – המשך ארוך של ההדרן מיו"ד שבט על הד' מסכתות.

שיחה ד' – ביאור בפרש"י בפרשתנו. וכן ביאר את הקושיות בפרש"י שהקשה בהתוועדות דש"פ מקץ בענין הבטנים, המשיך גם לבאר פרש"י שהתחיל בהתוועדות דש"פ בא, וכן ביאור בהערות אאמו"ר על הזהר.

לקראת סיום ההתוועדות אמר כ"ק אד"ש שהיות ומלאו עתה 20 שנה ללימוד התניא על גלי הרדיו, אזי כאן המקום והזמן לתת יישר כח לכל המתעסקים בזה ואשרי חלקם וגדול זכותם שעל ידם מפיצים את המעינות לחוצה שאין חוצה ממנו, ע"י מכשיר חדש (הרדיו) שלא הי' בזמנם של משה רבינו, הבעש"ט ואדה"ז, וברך שיהי' לימוד המביא לידי מעשה ושיפעלו הדברים בי ובהשומעים, ושיזכו המתעסקים בזה לאריכות ימים ושנים טובות ויטלו חלק בראש בקבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

בסיום הורה להכריז ע"ד המלוה מלכה של הגמ"ח "שומרי שבת", וכשקם ר"ש גולדמן (מטעם הגמ"ח) להכריז הורה לו כ"ק אד"ש לעלות על השולחן ולומר דבר טוב. הנ"ל הזמין את הציבור וכו' ואמר לו כ"ק אד"ש שיכריז על המקום והזמן, והכריז הנ"ל על המקום ושכח על הזמן, וכשהזכירו לו אחדים מהקהל להכריז על הזמן חייך כ"ק אד"ש. אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "והריקותי לכם ברכה" ומחא כפיו הק' בחוזק. אח"כ רמז לר"ש גולדמן לבוא לקחת מהמזונות עבור המלוה מלכה.

אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא" ורמז בידו הק' להגביר השירה.

סיום ההתוועדות בשעה 4:50 לערך.

אחרי תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן שוב "ניעט ניעט".

כשנסע כ"ק אד"ש לביתו (אחרי תפלת ערבית) שר הקהל ורמז כ"ק אד"ש בידו הק' להגביר השירה.

יום א', כ"ג שבט

בערב, כשחזר כ"ק אד"ש מביתו ראה את א' הת' הולך בלי מעיל עליון ושאלו מדוע אינו לובש מעיל עליון.

כשנכנס ל-770 רמז לאות שלום לאורחים שעמדו שם. אחר תפלת ערבית ברך נוסעים לאה"ק. כשנסע לביתו קרא להר' חודוקוב לנסוע עמו במכונית.

כ"ק אד"ש הורה לשלוחים שי' הנוסעים לאוסטרלי' לנסוע דרך ארץ ישראל מיד אחרי שבת מברכים (אדר).

יום ב', כ"ד שבט

מארגני ה"פגישה" הכניסו לכ"ק אד"ש את התוכני'ה ובה נכתב שבשבת בצהריים תהי' הרצאה, ובלילה ב-9:30 יבואו להתוועדות כ"ק אד"ש, והעביר כ"ק אד"ש קו מחיקה על השעה 9:30 וכתב 1:30, ומהמזכירות הודיעו שמשבת זו יתוועד כ"ק אד"ש בכל שבת מברכים בשעה 1:30 (ולא במוצש"ק).

יום ג', כ"ה שבט

כשחזר כ"ק אד"ש לחדרו אחר תפלת מנחה ראה את הר' הולנדער (יו"ר פא"י בארה"ב), ושאלו כ"ק אד"ש: מה אתה עושה כאן? וענה הנ"ל שמלווה את חברו הנוסע לדרום אפריקה, ואמר לו כ"ק אד"ש (בחיוך): הוא מלוה אותך שם (בד. אפריקה) ואתה מלוה אותו כאן... וברך את הנוסע בנסיעה טובה ובהצלחה. אח"כ נכנס הר' הולנדער לג"ע התחתון ודיבר עמו כ"ק אד"ש מס' דקות ע"ד עניניו הפרטיים וכן על פעולותיו עם היהודים עולי רוסיא בביהכנ"ס שלו, ואמר לו כ"ק אד"ש שהוא חושב שזה מה שצריך לעשות וכן אמר לו שמה שעשה עד עתה הוא רק בגדר התחלה. אח"כ נכנס הר' נ. מינדל לחדרו של כ"ק אד"ש ושהה שם כ-30 דקות.

יום ד', כ"ו שבט

לאחרי תפלת מנחה ברך כ"ק אד"ש נוסעים בנסיעה טובה, ומיד אח"כ נכנס הר' פ. טייץ לג"ע התחתון ודבר עם כ"ק אד"ש עד שעה 6:25.

לאחרי תפילת ערבית נכנס הר' בנימין גורודצקי לחדרו של כ"ק אד"ש ושהה שם משך זמן.

בשעה 9:30 החלה מסיבת "צאתכם לשלום" לשלוחים הנוסעים לאוסטרלי'.

יום ה', כ"ז שבט

לאחרי תפלת ערבית, כשחזר כ"ק אד"ש לחדרו נכנס אחריו הר' ניסן נעמענאוו ושהה בג"ע התחתון כ-5 דקות.

בשעה 7:55 נסע כ"ק אד"ש לביתו.

יום שבת קודש פ' משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 8:05, דיבר עם בנו של הר' חודוקוב וירד לאמירת תהלים.

התוועדות

אחרי כשנתיים בהם נערכו ההתוועדויות דשבת-מברכים במוצאי-שבת, נכנס כ"ק אד"ש היום להתוועדות בשעה 1:30 בצהריים, ופתח בשיחה א' על ד' הענינים שבקביעות שבת זו (מבה"ח וער"ח אדר, פ' משפטים ופ' שקלים) וקישר זאת עם הסיום של הד' מסכתות (ברכות, נזיר, יבמות וכריתות) שאותם ביאר בהתוועדויות האחרונות [הסיום י"ל ונדפס בסה"ש תנש"א ח"ב ע' 835 ואילך], והאריך בהוראה מכך. בסיומה אמר כ"ק אד"ש שישנו מאמר שנאמר לפני 60 שנה בש"פ משפטים, פ' שקלים, ועתה יחזור על נקודות ממנו, ואמר מאמר (כעין שיחה) ד"ה זה יתנו וגו'.

שיחה ב' – ביאור בפרש"י בפרשתנו ובהערות אאמו"ר על הזהר, וכן המשיך את הביאור בפרש"י שהחל בש"פ בשלח. לקראת סיום שיחה זו דיבר כ"ק אד"ש באריכות על המצב באה"ק, ואמר שכשיש רב הפוסק הפוך מדין מפורש בשו"ע (הל' שבת סשכ"ט) ומסרב לפרט את המקור לדבריו, על השומעים לדעת שהוא עושה היפך הדין! וכן דיבר באריכות נגד הטענה שפס"ד הנ"ל בשו"ע תקף רק בזמן מלחמה ולא בעת "שלום", ובפרט שרואים לאחרונה באיזה "שלום" מדובר, אשר מאז עשיית ה"שלום" נוספו רק מעשי חבלה ר"ל, ואף שאת רובם מעלימים מהציבור, אך גם במעט שמגלים ניתן לראות כמה שווה ה"שלום" הנ"ל. בסיום אמר שהסיבה לכל זה היא השנאת חינם והמחלוקת שישנם בין יהודים.

בסוף ההתוועדות אמר כ"ק אד"ש שלכאו' הרי אפשר לתת לקהל ללכת לאכול שלש סעודות או לישון, ומדוע יש לתרץ את כל השאלות בפרש"י?... אלא ששמעתי פעם מראש ישיבה שתפקידו הוא לא להניח לתלמיד ללכת לישון עד שיבין מדוע סומכוס חולק על רבנן, ואם אינו פועל זאת עליו הרי אין זה תלמיד חביב. ולכן תובעים שלא לישון לפני שמבינים את כל הקושיות בפרש"י, ולא להביט בשעון מתי כבר אפשר לעסוק בענינים הפרטיים, אלא דורשים שהענין יהי' נוגע. אח"כ עורר ע"ד המבצעים, "מיהו יהודי" ושטחים.

סיום ההתוועדות בשעה 5:00 (לערך).

אחרי תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא", וכשיצא רמז בידו הק' להגביר השירה (וכן כשנסע לביתו בלילה).

יום א', ל' שבט, אדר"ח אדר

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:15.

לפני תפלת מנחה (בשעה 3:00 לערך) יצא לפתע המזכיר הריל"ג והודיע שאחרי מנחה תתקיים התוועדות קצרה, ומיד רצו רבים לטלפון להודיע זאת לאנ"ש ברחבי ניו-יארק. מיד אח"כ יצא כ"ק אד"ש לג"ע התחתון כשהסידור בידו, חגור באבנטו ולבוש בסירטוק משי, וברך את השלוחים הנוסעים לאוסטרלי' (הברכה הוגהה ע"י כ"ק אד"ש ונדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 512 ואילך).

בסיום הברכה שאל כ"ק אד"ש אם יש בין הנוכחים כהן וכשנגש כהן נתן לו כ"ק אד"ש שקית צהובה ובתוכה לקו"ש כרך ט"ו, לקו"ש לפ' משפטים, שלש שטרות של 10 לירות ישראליות לתתם לצדקה באה"ק, שלש שטרות של 10 דולר לתתם לצדקה באוסטרלי' והוציא מסידורו 3 שטרות של דולר לתתם לצדקה כאן. אח"כ שאל כ"ק אד"ש אם יש לוי וכשנענה בשלילה חילק לכולם כנ"ל. להורי השלוחים נתן כ"ק אד"ש 3 שטרות של דולר.

כמה מהילדים (ממשפ' השלוחים) שעמדו שם שאל כ"ק אד"ש לשמותיהם. ילדה א' שניגשה לקבל שאל כ"ק אד"ש האם יש לה אח (כאן) וענתה שכן, ושאל כ"ק אד"ש לשמו וענתה, אח"כ שאל כ"ק אד"ש לשמה וענתה נחמה דינה, ושאל כ"ק אד"ש: נחמה דינה האם את מדליקה נש"ק? וענתה שכן, ונתן לה כ"ק אד"ש 3 דולר, והוסיף עוד דולר כדי לתתו לצדקה בעש"ק בהוספה על הצדקה שנותנת לפני הדלק"נ.

בשעה 3:15 לערך יצא כ"ק אד"ש לתפלת מנחה כשהוא לבוש בסירטוק של שבת.

אחרי תפלת מנחה (לערך בשעה 3:35) ירד כ"ק אד"ש להתוועדות. הקהל שהשתתף הי' קטן יחסית וכ"ק אד"ש פתח בשיחה א' אודות מאחז"ל "אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה", וביאר הלשון "אל יפטר" ו"דבר הלכה" דוקא, ואמר בין הדברים (בנוגע לשלוחים הנ"ל) שהיות ונסיעתם קשורה לנשיא דורנו, הרי זה "ע"פ ה' יחנו וע"פ ה' יסעו", וביאר באריכות את דברי המשנה "באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים".

בסיום שיחה זו ניגש ר' שלום העכט לכ"ק אד"ש והניח חבילה של כסף מתחת לשולחנו הק', אמר "לחיים" והוציא מכתב מכיסו ומסרו לכ"ק אד"ש שהניחו בסוף הסידור. אח"כ דיבר הנ"ל עם כ"ק אד"ש שיחה קצרה וניגש להר' חודוקוב. כ"ק אד"ש לקח בידו הק' חתיכה מהמזונות שלפניו, קרא להנ"ל ומסרה לו.

שיחה ב' – על הצורך בהו"ל של קובצי חדו"ת, וביאר כמה דיוקים בפתגם אדמו"ר האמצעי "א ציבעלע זאל פון דיר ווערן אבער חסידות זאלסטו חזר'ן" בקשר לטענה שהדפסת קובצי חדו"ת עלולה לגרום ל"ישות" וכדו'.

שיחה ג' – כ"ק אד"ש דיבר לאט ובקול חנוק מבכי בענין המבצעים ועריכת הכנות למבצע פורים ביחוד לאנשי הצבא המגינים על אה"ק ולא מוכנים לשמוע ולא מבינים את כל בלבול המוחין בנוגע למסירת שטחים ר"ל. אח"כ אמר כ"ק אד"ש שהיות ואוחזים כעת ב"ויהי בשלשים שנה" אזי יחלקו לכל הנוכחים, אנשים נשים וטף, סכום השוה "שלושים" כפול 10 [= 3 דולר], וכן בקבוקי משקה למנהלי מוסדות, רבנים או מדריכים, ואלו הזקוקים לנסוע למחוז חפצם יגשו תחילה, ושיעלו מצד שמאל (כ"ק אד"ש הראה בידו הק' לצד שמאל) וירדו מצד ימין (והראה בידו הק' לימינו) כדי שלא יהי' בלבול, ובזריזות.

לערך בשעה 5:00 החלו הגברים לעמוד בתור לקבלת הדולרים וכפי בקשת כ"ק אד"ש נגשו ראשונה האורחים שעומדים לנסוע ואח"כ כל הקהל. כל מי שרצה לקבל בקבוק משקה פרט את סיבת בקשתו וכ"ק אד"ש נתן לו, וכן לאלו שביקשו עבור אחרים. להר' י. י. ר. קרא כ"ק אד"ש לאחר שקבל 3 דולר, נתן לו בקבוק משקה ואמר לו: אתה הרי מוהל. להר' ש. ה. נתן כ"ק אד"ש בקבוק משקה עבור ספר הצאצאים. באמצע החלוקה אמר כ"ק אד"ש להריל"ג שאלו שקיבלו ילכו. במשך החלוקה ניגנו הקהל ומפעם לפעם מחא כ"ק אד"ש כפיו הק' וכן רמז בב' ידיו הק' להגביר השירה. לאחר שסיימו לגשת אמר הריל"ג לכולם לצאת וכ"ק אד"ש אמר לו: הם יכולים להשאר, והורה בידו הק' שיישבו.

בשעה 6:30 לערך החלו לגשת הנשים לפי התור עד 7:45 לערך. לאשה אחת שביקשה בקבוק משקה אמר כ"ק אד"ש: אין נותנים (משקה) לנשים.

אח"כ אמר כ"ק אד"ש שיחה קצרה של ברכה, והחל לנגן (בחוזק) "ניעט ניעט ניקאווא". אח"כ החל לנגן (באופן שונה) את הניגון עוצו עצה. לאחמ"כ החל לנגן הושיעה את עמך, ואח"כ החל לנגן (באופן שונה) פרזות תשב, ופרצת. בעת שניגן הקהל ניגונים אלו מחא כ"ק אד"ש את כפיו הק' ורמז בראשו הק' להגביר השירה. בניגון "ופרצת" רמז כ"ק אד"ש בשתי ידיו הק' להגביר השירה.

הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה, ואח"כ ניגשו עוד כמה אנשים נשים וטף לקבל 3 דולר, וכ"ק אד"ש שאל כמ"פ את הריל"ג האם כולם כבר קיבלו. אח"כ נטל כ"ק אד"ש את ידיו הק' לתפלת ערבית ושוב נגשו כמה לקבל דולרים. כשסיימו כולם לגשת קרא כ"ק אד"ש להר' מענטליק, מסר לו ב' בקבוקי משקה שנותרו על השולחן ואמר לו: תדאג שכל הקובצי חדו"ת יצאו-לאור בעתו ובזמנו, והוסיף: בכל העולם כולו.

אחרי תפלת ערבית החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט" ובצאתו רמז בידו הק' להגביר השירה. כשיצא כ"ק אד"ש לביתו עמד קהל רב ורקד ברחוב וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

יחידות

יום ג', י"א שבט

לא' ששאל על-דבר אמו שאינה בקו הבריאות מחמת מוחה שאינו עובד כדבעי, ענה כ"ק אד"ש שהיא תהי' בריאה. ושאל בנה: הרי הרופאים מיואשים? ואמר לו כ"ק אד"ש שיביאו רופא מעיר אחרת (פריז או ליאון).

לילד שנכנס עם אביו שאל כ"ק אד"ש האם יודע מה זה טלית קטן, ושיראה לו חוט מהציצית. אח"כ נתן לו כ"ק אד"ש דולר ואמר שיתנו לצדקה במדינתו (ספרד), וכשענה הילד או-קיי, שאלו כ"ק אד"ש מהיכן יודע שפה זו?...

א' נכנס לכ"ק אד"ש ולא כתב בפתק את השאלות שהיו לו במחשבתו, וכשכ"ק אד"ש בירכו הזכיר את כל הענינים שהיו במחשבתו של הנ"ל!

לא' אמר כ"ק אד"ש שיבוא לכאן בשנה הבאה עם כל משפחתו.

כ"ק אד"ש שאל את א' כמה חשבונות בנק יש לו? וכשענה שניים נתן לו כ"ק אד"ש 2 דולר כדי לשים בכ"א מהם וזה יוסיף לו ברכה ושפע בגשמיות וכו'.

יום ד', י"ב שבט

להר' י. אדרעי מנתיבות אמר כ"ק אד"ש שימסור ד"ש להרב אבוחצירא (הבבא סאלי).

לזוכה בגורל מעיה"ק צפת אמר כ"ק אד"ש בין הדברים שיפעל בגליל לקירוב יהודים שיחזרו למוטב.

לא' מברזיל אמר כ"ק אד"ש: אתה דוגמא חי' ליהודי השומר תומ"צ ואינו מתפעל מהגויים אלא הגויים מתפעלים מיהדותך, ובמילא הרי זה משפיע עליהם שיהיו גויים טובים, והיהודים (להבדיל) יהיו יהודים טובים, ושתצליח בהשפעתך על העיר ועל כל המדינה. הנ"ל אמר לכ"ק אד"ש: שהרבי יהי' תמיד שמח, ואמר כ"ק אד"ש (בחיוך): אני אהי' כאן שמח ואתה תהי' שם שמח.

כהן א' שאל את כ"ק אד"ש: היות ש"פנחס זה אלי'" ופנחס הוא כהן, ואלי' הרי יכריז ע"ד ביאת משיח, א"כ שייך גם אלי ניצוץ אליהו, ובמילא אני שואל מתי עלי להכריז (על ביאת משיח)? ונשתנו פניו הק' של כ"ק אד"ש, וענה (בחיוך): רגע לאחר ביאתו אין צורך בהכרזה, ואילו רגע לפני זה הרי נכנס בגדר נביא שמנבא על נבואה שלא נצטווה עלי', ועלול להענש ע"כ. וסיפר לו כ"ק אד"ש: פעם בעת שנסעתי ברכבת פגשתי שני יהודים ודיברתי עמם על יהדות וכו', ושאלו אותי האם אני שייך לחוג המאמינים שמחר יבוא משיח, ועניתי שכן.

ושאל הנ"ל (ביחידות): הרי כל ישראל מאמינים בזה? וענה כ"ק אד"ש: כמו היהודי שפגשתי ב... ואח"כ הוסיף ואמר כ"ק אד"ש: ישנם ג' ענינים שהמרעיש אודותם יודעים שהוא "ליובאוויטשער": מיהו יהודי, החזרת שטחים וביאת משיח.

כשהנ"ל יצא מהיחידות קראו כ"ק אד"ש ואמר לו: דיברנו על-דבר המשיח והגאולה ושכחנו ע"ד עוה"ז הגשמי... ונתן לו דולר לתתו לצדקה.

יום א', ט"ז שבט

לא' שכתב לכ"ק אד"ש מכתבים רבים במשך השנה ולא קיבל תשובה, ענה כ"ק אד"ש על כל השאלות במכתביו (ללא שום בקשה מצדו).

א' מעובדי משרד הפנים בירושלים שאל את כ"ק אד"ש מדוע אינו בא לארץ הקודש ובפרט לירושלים עיה"ק וכו', ואמר לו כ"ק אד"ש: האם אתם רוצים לומר לי מהי ירושלים?! הרי אדה"ז פוסק בשו"ע שכל התפלות עוברות דרך שם. וכמו"כ ביאר לו כ"ק אד"ש את הפסוק "וקווי ה' יחליפו כח" – שכשמוסרים להקב"ה את הכחות נותן הקב"ה את כוחותיו לאדם.

הרי"ד גרוסמן ממגדל העמק הי' ביחידות למעלה מ-8 דקות. כ"ק אד"ש קרא לעיר "קהילה קדושה מגדל העמק" ואמר לו שינצל את קשריו בצבא וכו'. כמו"כ ברכו לחינוך ילדיו וכל העיר וכן מסר ע"י ברכות לשלוחים בעירו.

לא' אמר כ"ק אד"ש שכשיהי' "יגעת ומצאת" אזי תראה שינוי ממהות למהות.

מענות קודש

בימים אלו מכינים לדפוס את סה"מ אעת"ר וכתבו על עמוד השער "שנת השלושים לנשיאות כ"ק אד"ש" (תמורת שנת המאה להולדת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) וכתב כ"ק אד"ש: "ה"ז שייך ללקו"ש", ומאז החלו להדפיס בלקו"ש ע"ד שנת השלושים כו'.

נוסח מענה כ"ק אד"ש בימים אלו (הקודמים ליו"ד שבט): "נת' ות"ח ודבר בעתו – בסמיכות ליו"ד שבט העשירי יהי' קודש דויהי בשלשים שנה, שנה השביעית, שבת לה'. אזכיר עה"צ".

על ה"פתח דבר" של ספר הליקוטים שי"ל זה עתה, כתב כ"ק אד"ש: מוצאי י' שבט ה'תש"מ. וכן שאל אם הספר יהי' מוכן עד י"א ניסן.

נוסח מענה כ"ק אד"ש בימים אלו (לאחרי יו"ד שבט): "נת' ות"ח ודבר בעתו – בסמיכות לר"ה לאילנות ביום הש"ק שבת שירה בשנה השביעית שבת לה'. אזכיר עה"צ".

א' מברזיל שלא הי' יכול להכנס ליחידות, ביקש בפתק (י"ז שבט) מכ"ק אד"ש שיקבלו כעת ליחידות, וענה לו כ"ק אד"ש: כנהוג הרי התוועדות הוא יחידות אלא שהוא במעמד כו"כ, ושלח לו כ"ק אד"ש סידור עם חתי"ק.

כשהודיעו לכ"ק אד"ש ע"ד מסיבת ה"צאתכם לשלום" לשלוחים הנוסעים לאוסטרלי' (כ"ו שבט) ענה: "ויה"ר שתהא בהצלחה (ובמעשה שהוא העיקר) אזכיר עה"צ".