תמוז תש"י - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב”ה, מוצש”ק פ’ קרח השי”ת ברוקלין.

בימים אלה נעשה כ”ק הרמ”ש שליט”א קצת אפגיטראגינער ממה שהי’ בעת היות פה ר’ דובער חסקינד. בער”ח זה נסע על הציון כמו בכל ער”ח, אך כל אנ”ש לא נסעו אתו זולת אחדים, התפילה בבוקר הייתה בבכיות רבות, אך העיקר מעניין וואו האט ער גיוויינט, בזמן הראשון אחרי ההסתלקות הייתה בכייתו במקום שכולם מבינים שיש פה מה לבכות, את צמח דוד עבדך, שמע קולנו, רבות מחשבות... ועצת ה’, וכדומה, אך בער”ח זה כשהגיע לברכת השנים התחיל לבכות מאין הפוגות, ומשם ואילך כל התפילה. מה יש שם לבכות – בברכת המינים שבכה הרבה, או בברכת השנים – איני מבין.

מספרים אשר על הציון טרם שהלכו משם הסתכל אם יש מנין, וכשראה שיש אמר – דער אויבערשטער זאל געבן ס’זאל זיין גשמי ברכה, וביקש שכולם יענו אמן, וזה פלא, ואולי זה בשייכות לבכי’ בברכת השנים.

כעת אכתוב עוד דבר, יש פה אברך מהתלמידים דארה”ב ושמו משה העכט, לאברך הזה הי’ ילד חולה מאוד, עם חום גבוה מאוד, והרופאים אמרו שמוכרחים לנתח, ושאל משה העכט אצל הרמ”ש שליט”א, ואמר לו – אז מ’דארף ניט מאכן ער וועט זיין געזונט. ואמר משה לרופאים כי אינו מסכים לניתוח. עברו כמה ימים והמחלה התגברה, והרופא אמר שבאם אינו מסכים לניתוח לא ילך יותר לבקר את החולה, כי זה הדבר הראשון שמוכרחים לעשות, ואחרת אי אפשר בשו”א, וכן הי’ דעת כמה רופאים מומחים, ידועים פה לגרויסע ד”ר. ונכנס שוב לרמ”ש שליט”א וסיפר ככל הנ”ל. וענה לו שוב אז מ’דארף ניט מאכן, ער וועט זיין געזונט. ולמחרת הוטב לו והרופאים התפלאו מאוד. איני כותב פרטי המחלה והרפואה כי פשוט אני לא יודע.

כעת עוד דבר. התלמידים רשמו רשימת הדברים מה שדיבר בהתוועדות דש”ק מברכים ועוד, ונתנו לו להגיה. וכבר הגיה הר”ד דש”ק מברכים אייר, סיון, תמוז. וההתוועדות דב’ אייר. בימים אלה יעשו בודאי מימיוגראף.

אתנו, היינו עם התלמידים דביהמ”ד, לעת עתה התוועד ב’ פעמים, ב’ פעמים הי’ אזוי זיך, אך פעם אחת לקח הרבה משקה, והי’ בגילופין מאוד, זה הי’ במוצש”ק שאחר ל”ג בעומר, און האט פארבראכט זייער גוט, בכללות דיבר אז, אודות מה שאמר כ”ק הכ”מ בי”ב תמוז אשתקד, אשר מבטיח לכ”א שיתעסק בעבודה שבלב, הצלחה מופלגה בגו”ר. ע”כ.

מוצש”ק ט”ו תמוז ה’תש”י,

כעת אכתוב איך שעבר הסדר די”ב תמוז פה, אך עוד מהש”ק שלפני י”ב תמוז. בש”ק העבר הי’ חתן בביהמ”ד, הר’ חיים חנוביץ’, והי’ אופרופניש, בד”כ אינו מתפלל אצלנו, אך בשביל האופרופניש התפלל בביהמ”ד של כ”ק רבינו, אחרי התפילה הי’ קידוש בנוכחותו של הרמ”ש שליט”א. הרמ”ש שליט”א דיבר אודות השיחה די”ב תמוז האחרון (אשתקד), שם מדבר הרבה אודות עבודת התפילה, וההבטחות, אך הרמ”ש שליט”א דיבר אודות התחלת השיחה מה שאמר כ”ק אדמו”ר הכ”מ אשר חיים דקדושה הם חיים נצחיים שאין להם הפסק, ואין שינוי כלל, וכ”ק אדמו”ר הכ”מ תובע ונותן כוחות כמו קודם, גם דיבר אודות ההשפעה על הזולת, ובפרט למי שיש לו השפעה על הזולת צריך אוסנוצן דאס בקדושה.

אגב כך אמר אשר החתן בודאי לא יהי’ לו פאריבל עליו, וסיפר די ערשטע עסקנות ציבורית זיינע, והיא: אשר בהיות כ”ק רבינו בווארשא, נסע פעם על כמה שבועות, ובמשך שבועות אלה האט מען געגאנבעט כתבים ונתנו לחתן שי’ שיעתיק אותם, על מכונת כתיבה. נמצא שהעסקנות הראשונה שלו היתה בענין של חסידות, וכן הוא צריך להמשיך הלאה.

בערב אור לי”ב תמוז התוועד הרש”ג שליט”א עם אנ”ש, אבל לא הי’ משהו מיוחד. למחרת בי”ב תמוז נסעו כולם על ציון כ”ק אדמו”ר הכ”מ. לפנות ערב עלו כולם להסטאלאווע של כ”ק אדמו”ר, שבו הי’ מתוועד ביומא דפגרא, שני החדב”נ ישבו על מקומם כמו בחיים חיותו בעלמא דין, וכן עוד כמה אנשים, והשאר עמדו סביב השולחן. הרש”ג סיפר כמה סיפורים (הסיפורים ידועים), הרמ”ש שתק כל הזמן וישב בביטול, נגנו את הניגון של אדה”ז ובזה נגמרה ההתוועדות, אחרי זה התוועד הרמ”ש שליט”א עם אנ”ש למטה בביהמ”ד. בודאי ייצא בקרוב הר”ד בקופיר וע”כ איני כותב כלום...

שבעה עשר בתמוז יהפוך ה’ לשמחה, ה’תש”י,

הסדר די”ב תמוז כבר כתבתי ואין לי מה להוסיף, ומרחוק דוכט זיך אויס שיש הרבה מה לכתוב, אבל לפועל אינו כן, רק אכתוב איין וואָרט שאמר. בכלל, הוא מדבר תמיד בנוסח כזה – וואָס דער רבי האָט געשיקט, ער שיקט, און וועט שיקן, זה לא רק בענין של שליחות כ”א בכל הדברים, האָט געבענטשט, וכדומה. הכל בעבר הווה ועתיד, גם בי”ב תמוז אמר נוסח כזה, ואמר – יש הרבה שתוהים על נוסח כזה אבל באמת אי”ז פלא כלל, ויש מעשה בתנ”ך שאלי’ הנביא אחרי שעלה בסערה השמימה, הגיע ממנו מכתב, א”כ אי”ז פלא כלל, און דער רבי האָט שוין זיינע וועגן, און מ’קען זיך אויף אים פאַרלאָזן, עכ”ל.

והנה זה דבר ברור שכולם מודים שאינו פאַנטזיאָר וכדומה, וא”כ אשאלך מה פי’ הדברים, קיין צעטל פון הימל וועט קיינעם ניט אראָפּפאַלן, כל מה שאי’ באגה”ק (סי’ כ”ז) אשר דבר שבקדושה אינו נעקר ממקומו, וכל מה שאמר הרמ”ש במשך כל הזמן אשר אין שום נפק”מ, זה הכל ביאורים טובים בנוגע לכ”ק אדמו”ר הכ”מ, אַז ער זאָגט אויך איצטער, און שרייבט אויך איצטער, אבל אנחנו לא יכולים לשמוע דיבור כזה או לקרוא כתב רוחני, אם לא שיש איזה מתורגמן בינינו, שהמתורגמן הלזה יודע ביידע שפּראַכן.

מעניין שבט’ סיון אמר כ”ק הרמ”ש שליט”א לאחדים במענה על שאלותיהם, אשר כשישוב מהציון יענה להם. ומעניין בכלל, תשובותיו מאין המה, ומעניין יותר אשר הסיפור בתנ”ך שהביא כ”ק הרמ”ש שליט”א בהתוועדות די”ב תמוז, הוא ג”כ בדוגמא כזאת, הסיפור הוא בד”ה ב’. ומפרש שם המצודות: ויבא מכתב מאלי’. שהתגלה לא’ הנביאים וע”י בא המכתב הזה. ואפשר שלזה כיון גם כ”ק הרמ”ש שליט”א.

כתבת פעם אשר מי הוא שיכול לומר און זיין אַ מבין על ענינים כאלו, וע”ז אני משיב לך, שדיינו מה שהוא בעצמו אומר לנו מפורש כדברים האלה. איני אומר אשר זה היכל תשיעי (מהבעש”ט), ואולי גם זה א”א לדעת, אבל עכ”פ הוא איש רוחני בודאי, למעלה מענינים טבעיים, ולא זו בלבד שהוא איש רוחני פאַר זיך, אלא שכל השאלות, התשובות וההוראות מכ”ק אדמו”ר הכ”מ, עוברים על ידו.

כתבתי פעם מה שאמר שצריך לקלוט המאמר עד שייצא מאמר חדש, כדרך שהי’ בזה”ב. בקרוב יצא לאור הר”ד ואשלח לך את זה, ואם זה סתם געדרוקט לא הי’ אומר כן, ובודאי שהוא שליח כ”ק אדמו”ר הכ”מ, ובא”ל, תוכל להסביר שהוא מתורגמן על כל הענינים. אם לא שהוא ג”כ רבי והיכל תשיעי ג”כ לא איכפת לי, אך זה מאָנט מיר ניט, והעיקר שצ”ל בביטול לגמרי מכל וכל, ויה”ר שנזכה לביאת משיח צדקנו בב”א.