Test

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
יומנים

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד (היום יום י"ד טבת)

לכבוד שישים שנה לנשיאות הרבי נפתח האתר "יומנים" שמטרתו בעז"ה ללכד כמה שיותר חומר שקשור לרבי: א) יומנים מכל השנים, כולל יחידויות, מענות קודש וכו'. ב) סקירות על שלל נושאים הקשורים לרבי - תקופות, אירועים, המבצעים וכו'.

כמובן שכל המובא כאן הוא על אחריות הכותב בלבד.

מבקשים מכל מי שיש לו חומר שראוי להתפרסם באתר, וכן למי שיש לו הערות וכו', נא לשלוח לאימייל:mendel@yomanim.com

ועוד והוא העיקר שתיכף ומיד ממש "נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן דא למטה . . והוא יגאלנו!"

יומנים

תש"י - תשי"ט
תש"כ - תשכ"ט
תש"ל - תשל"ט
תש"מ - תשמ"ט
תש"נ - תשנ"ד

Rebbe5710s.jpg

Rebbe5720s.jpg

Rebbe5730s.jpg

Rebbe5740s.jpg

Rebbe5750s.jpg


יומני החודש - תשרי



תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד (היום יום י"ד טבת)

לכבוד שישים שנה לנשיאות הרבי נפתח האתר "יומנים" שמטרתו בעז"ה ללכד כמה שיותר חומר שקשור לרבי: א) יומנים מכל השנים, כולל יחידויות, מענות קודש וכו'. ב) סקירות על שלל נושאים הקשורים לרבי - תקופות, אירועים, המבצעים וכו'.

כמובן שכל המובא כאן הוא על אחריות הכותב בלבד.

מבקשים מכל מי שיש לו חומר שראוי להתפרסם באתר, וכן למי שיש לו הערות וכו', נא לשלוח לאימייל:mendel@yomanim.com

ועוד והוא העיקר שתיכף ומיד ממש "נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן דא למטה . . והוא יגאלנו!"

יומנים
תש"י - תשי"ט
תש"כ - תשכ"ט
תש"ל - תשל"ט
תש"מ - תשמ"ט
תש"נ - תשנ"ד

Rebbe5710s.jpg

Rebbe5720s.jpg

Rebbe5730s.jpg

Rebbe5740s.jpg

Rebbe5750s.jpg





<< תש"י

תשי"א>>


תשרי - תש"י

RebbeTishrei.jpg

Test Yoman Tishrei

Test Yoman Tishrei 2

Test Yoman Tishrei 3

Test Yoman Tishrei 4

מר-חשון - תש"י

RebbeCheshvan.jpg

Test Yoman Cheshvan

כסלו - תש"י

RebbeKislev.jpg

Test Yoman Kislev

טבת - תש"י

RebbeTeves.jpg

Test Yoman Teves

שבט - תש"י

RebbeShvat.jpg

Test Yoman Shvat

אדר - תש"י

RebbeAdar.jpg

Test Yoman Adar

ניסן - תש"י

RebbeNissan.jpg

Test Yoman Nissan

אייר - תש"י

RebbeIyar.jpg

Test Yoman Iyar

סיון - תש"י

RebbeSivan.jpg

Test Yoman Sivan

תמוז - תש"י

RebbeTammuz.jpg

Test Yoman Tammuz

מנחם-אב - תש"י

RebbeAv.jpg

Test Yoman Av

אלול - תש"י

RebbeElul.jpg

Test Yoman Elul


תשרי - תש"י

RebbeTishrei.jpg

Test Yoman Tishrei

Test Yoman Tishrei 2

Test Yoman Tishrei 3

Test Yoman Tishrei 4

מר-חשון - תש"י

RebbeCheshvan.jpg

Test Yoman Cheshvan

כסלו - תש"י

RebbeKislev.jpg

Test Yoman Kislev

טבת - תש"י

RebbeTeves.jpg

Test Yoman Teves

שבט - תש"י

RebbeShvat.jpg

Test Yoman Shvat

אדר-ראשון - תש"י

RebbeAdar.jpg

{{{אדר-ראשון-א}}}

{{{אדר-ראשון-ב}}}

{{{אדר-ראשון-ג}}}

{{{אדר-ראשון-ד}}}

אדר-שני - תש"י

RebbeAdar.jpg

{{{אדר-שני-א}}}

{{{אדר-שני-ב}}}

{{{אדר-שני-ג}}}

{{{אדר-שני-ד}}}

ניסן - תש"י

RebbeNissan.jpg

Test Yoman Nissan

אייר - תש"י

RebbeIyar.jpg

Test Yoman Iyar

סיון - תש"י

RebbeSivan.jpg

Test Yoman Sivan

תמוז - תש"י

RebbeTammuz.jpg

Test Yoman Tammuz

מנחם-אב - תש"י

RebbeAv.jpg

Test Yoman Av

אלול - תש"י

RebbeElul.jpg

Test Yoman Elul